E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Dış merkezde renal transplantasyon yapılmış olan hastalarda posttransplant takip sonuçlarımız [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 1-8 | DOI: 10.5505/vtd.2021.98623

Dış merkezde renal transplantasyon yapılmış olan hastalarda posttransplant takip sonuçlarımız

ismail acar1, yasemin usul soyoral2, Hüseyin Begenik2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Yurt dışında ve yurt içinde farklı merkezlerde böbrek nakli olan ve sosyoekonomik, ulaşım gibi nedenlerle kendi merkezlerinde takipleri yapılmayan hastalardaki posttransplant takip sonuçlarını sunmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: En az bir yıldır kliniğimizde takip edilen ve canlı vericiden böbrek nakli olan 167 hasta çalısmaya dahil edildi. Hastaların ilk 3 aylık takipleri nakil oldukları merkezlerde yapıldığından, hastaların 3. aydan sonraki verileri değerlendirildi. Türkiye’de ve yurt dışında böbrek nakli olan hastaların klinik ve laboratuar verileri karşılaştırıldı. Ayrıca preemptif hastalar ile preemptif olmayan hastalar da karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 51’i kadın, 116’sı erkekti. Renal transplantasyon sonrası takip süresi 51,5±46,9(3-268) ay idi. Hastaların 43’ünde(%26) renal transplantasyon preemptif olarak yapılmıştı. Hastaların 39’una yurt dışında, 128’ine de yurt içinde böbrek nakli yapılmıştı. Preemptif ve nonpreemptif gruplardaki ortalama kendi merkezlerine sevk sıklığı sırasıyla yıllık 1,5±1,9 ve 1,02±1,7 idi. Hastaların kliniğimizdeki takiplerinde preemptif grupta ortalama serum kreatinin değerleri 1,4±0,7 mg/dl, preemptif olmayan grupta ise 1,3±0,5 mg/dl idi. Hastaların kullandıkları immünsüpresif tedaviler, yurtiçi ve yurtdışında nakil yapılan hastalarda benzerdi(sırasıyla %92,3 ve %89,8). Greft sağkalımı 1. yıl %100 ve 5. yıl %97, hasta sağkalımı ise 1. yıl %100 ve 5. yıl %100 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizde takip edilen böbrek nakilli hastaların greft ve hasta sağkalımı, aktif böbrek nakli yapan merkezler ile benzer bulundu.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Demografik veriler, Greft sağkalımı

Posttransplant follow-up results ın patıents wıth renal transplantatıon ın the external center

ismail acar1, yasemin usul soyoral2, Hüseyin Begenik2
1Department of Gastroenterology, Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Nephrology, Yuzuncu Yıl University, van, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to present the results of posttransplant follow-up in patients who had renal transplantation in different centers in Turkey and abroad and who were not followed up in their centers due to socioeconomic and transportation reasons.
METHODS: 167 patients who had been followed up in our clinic for at least one year and who had kidney transplantation from live donors were included in the study. Since the first 3-month follow-up of the patients was performed in the centers where they were transplanted, the data of the patients after 3 months were evaluated. Clinical and laboratory data of patients with renal transplantation were compared in Turkey and abroad.
RESULTS: 51 patients were female and 116 were male.Follow-up period after transplantation was 46.9±51.5(3-268) months. The preeemptive kidney transplant was administered to 43 (26%) patients. 128 of the patients had undergone kidney transplantation in Turkey and 39 in the abroad. The mean frequency of referral to their centers in the preemptive and nonpreemptive groups was 1.5 ± 1.9 and 1.02 ± 1.7 per year, respectively. The mean serum creatinine levels in the preemptive and nonpreemptive group was 1.4 ± 0.7 mg / dl and 1.3 ± 0.5 mg / dl, respectively. Graft survival was 100% in the first year and 97% in the 5th year, patient survival was 100% in the first year and 100% in the 5th year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The graft and patient survival of the patients with kidney transplantation followed in our clinic were found similar to the centers performing active kidney transplantation

Keywords: Renal Transplantation, Demographic data, Graft survival

ismail acar, yasemin usul soyoral, Hüseyin Begenik. Posttransplant follow-up results ın patıents wıth renal transplantatıon ın the external center. Van Med J. 2021; 28(1): 1-8

Sorumlu Yazar: ismail acar, Türkiye
LookUs & Online Makale