E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 12 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2005
KLINIK MAKALE
1.
Van Bölgesinde Sifiliz Reaginik Antikor Seropozitifliğinin Araştırılması
The investigation of Seropositivity of Syphilis Reagenic Atibody in Van Region
Hamza Bozkurt, İ. Hakkı Çiftçi, Hüseyin Güdücüoğlu, Hanifi Körkoca, Necmettin Akdeniz, Kumru Aygül, Mustafa Berktaş
Sayfalar 137 - 139

2.
Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı
The Nasal Carriage Of Staphylococcus Aureus Among Kırıkkale University Hospital Staff And Patient Visitors
Selda Hızel, Cihat Şanlı, Sedat Kaygusuz, Alp Tunç
Sayfalar 140 - 144

3.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Proteus Vulgaris Suşlarının Antimikrobiyal Ajanlara Duyarlılıkları
Proteus Vulgaris Species Isolated From Various Clinical Specimens And Their Antimicrobial Susceptibilities
Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, M. Güzel Kurtoğlu, Hanefi Körkoca, İ. Hakkı Çiftçi, Kumru Aygül, Mustafa Berktaş
Sayfalar 145 - 148

4.
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Olgularında L-Asparajinaz’a Bağlı Toksisite
L-Asparaginase Related Toxicity in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
Ali Bay, Ahmet Faik Öner, Yaşar Cesur, Cengiz Demir, Yurdagül Mukul, Mehmet Açıkgöz
Sayfalar 149 - 152

5.
Rakımın İdrarda Protein Atılımı Üzerine Etkisi
Effects Of Altitude On Proteinuria Excretion
Hayriye Sayarlıoğlu, Ekrem Doğan, Taner Bayraktaroğlu, Erdem Koçak, Gülay Koçak, Eyüp Külah, Reha Erkoç
Sayfalar 153 - 155

6.
1999 ve 2001 Yıllarında İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Antibiotic Resistance Rates of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated in the Years of 1999 and 2001
Hüseyin Güdücüoğlu, Hamza Bozkurt, M.Güzel Kurtoğlu, Görkem Yaman, Şafak Andiç, Mustafa Berktaş
Sayfalar 156 - 159

7.
İleri Evre Gastrik Adenokarsinomalı Olguların Serum ve Mide SıvısındaVitaminB12, Folik Asit ve Vitamin C Düzeyleri
Vitamin C, Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Serum and Gastric Fluid of the Patients With Late Stage Gastric Carcinoma
İlyas Tuncer, Tevfik Noyan, Rıdvan Mercan, Ragıp Balahoroğlu, İsmail Uygan, M. Kürşat Türkdoğan
Sayfalar 160 - 163

OLGU SUNUMU
8.
Ventrikülo-Peritonel Şantın Ventriküler Kateterinin İntrakraniyal Migrasyonu
The Intracranial Miıgration Of Ventricular Catheter Of Ventriculo-Perıtoneal Shunt
Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Cahide Yılmaz, Taner Yazıcı, Ali Bay
Sayfalar 164 - 166

9.
Erişkinde Servikal Künt Travma Sonrası Gelişen SCIWORA Olgusu
A Case of SCIWORA Developed After a Blunt Trauma to Cervical Region in Adult
Nejmi Kıymaz, Çiğdem Mumcu
Sayfalar 167 - 169

DERLEME
10.
Cinsel ve Jinekolojik Sorunların Tedavisinde Bitkilerin Kullanımı
Phytotherapy And Its Use In Sexual and Gynecological Disorders
Hanefi Özbek
Sayfalar 170 - 174

LookUs & Online Makale