E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 15 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2008
KLINIK MAKALE
1.
İstanbul Bağcılar’da Adli Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Forensic Deaths Event İn Bağcılar İstanbul
Muhammet Can, Lale Tırtıl, İsmail Birincioğlu, Ali Çerkezoğlu, Sıddık Keskin
Sayfalar 70 - 74

2.
Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması
Comparison of Alcohol Levels in Blood and Respiration Air of Alcohol Consuming Subjects and Their Effects on Liver Enzymes
Muhammet Can, S.Serhat Gürpınar, Hülya İşler, Nezih Varol, Zafer Gürpınarlı, İsmail Kocaağa
Sayfalar 75 - 80

3.
Çocuklarda İnvajinasyon: 26 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Intussusception In Children: The Examination Of 26 Cases
Mehmet Melek, Yeşim Edirne, Burhan Beger
Sayfalar 81 - 86

OLGU SUNUMU
4.
Fetal Akrani ve Eşlik Eden Anomalilerin Prenatal Sonografisi; Olgu Sunumu
Prenatal Ultrasonography of Fetal Acrania and Associated Anomalies: A Case Report
Ertan Adalı, Fulya Adalı, Recep Yıldızhan, Mertihan Kurdoğlu, Ali Kolusarı
Sayfalar 87 - 89

5.
Uzun Dönem Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Gelişen Manifest Osteoporoz ve Sağ Femur Başı Avasküler Nekroz Birlikteliği: Olgu Sunumu
Concurrence Of Rıght Hıp Avascular Necrosıs And Manıfest Osteoporosis As A Result Of Long Term Glucocorticoıd Use: Case Report
Özcan Hız, Gülşah Karaaslan, Levent Yazmalar, İbrahim Tekeoğlu
Sayfalar 90 - 94

6.
Akciğerin İnflamatuar Psödotümörü: Olgu Sunumu
The Inflammatory Pseudotumor of the Lung
Ufuk Çobanoğlu, Hatice Özusan Kırgın, Gamze Uğurluer
Sayfalar 95 - 98

LookUs & Online Makale