E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 18 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2011
1.
Nozokomiyal Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Production in Nosocomial Acinetobacter Baumannii Isolates With Phenotypic Methods
Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş, Abdullah Bektaş, Ayşe Özkaçmaz, Görkem Yaman
Sayfalar 132 - 135

2.
Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi
The Effectiveness of the ESWL Treatment on Clearance Rate of the Urinary System Calculi According to the Stone Localization and Size.
Mustafa Güneş, Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Taken Kerem, Salim Bilici, Mehmet Göksu
Sayfalar 136 - 140

KLINIK MAKALE
3.
Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız
Our Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
Mahmut Kaya, Cengiz Demir, Ramazan Esen, Ahmet Engin Atay
Sayfalar 141 - 146

4.
Akut Koroner Sendrom Kliniği ile Başvuran Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri
Coronary Heart Disease Risk Factors in Patients with Clinical Acute Coronary Syndrome Complaint
Yemlihan Ceylan, Yüksel Kaya
Sayfalar 147 - 154

5.
Bölgemizdeki Sünnet Komplikasyonları
Complications of Circumcision in Our Region
İlhan Geçit, Erdal Benli
Sayfalar 155 - 158

OLGU SUNUMU
6.
Roberts Sendromuna Benzerlik Gösteren Tetrafokomeli Olgusunun Sunumu
A case with tetraphocomelia which shows similarity to Roberts Syndrome
Zehra Kurdoğlu, Mertihan Kurdoğlu, Erkan Elçi
Sayfalar 159 - 162

7.
Hidrosel ile Birlikte Skrotal Kalkül: Olgu Sunumu
Intra-Scrotal Lithiasis Associated With Hydrocele: A Case Report
Fatin R. Polat, Sabriye Polat
Sayfalar 163 - 164

8.
Ekstrakraniyal Internal Karotis Arter Anevrizmasi; Olgu Sunumu
Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm; A Case Report
Dolunay Odabaşı, Halil Başel, Adem Kıymaz, Hasan Ekim
Sayfalar 165 - 168

9.
Erişkin Primer Obstruktif Megaureter: Ultrasonografi ve İntravenoz Ürografi Bulguları
Adult Primary Obstructive Megaureter: Ultrasonography and Intravenous Urography Findings
Mustafa Koç, Aydın Bora, Erdal Benli, Hüseyin Beğenik
Sayfalar 169 - 171

LookUs & Online Makale