E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 20 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2013
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglütinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı
Positivity of Wright test and seasonal distribution in Van region
Bilge Gültepe, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Yasemin Bayram, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş
Sayfalar 198 - 202

3.
Kafaiçi Anevrizmalarda Bilgisayarlı Tomografik Anjiografinin Yeri
Place of computed tomographic angiography in the diagnosis of intracranial aneurysms
Murat Altaş, Mustafa Aras, Hanifi Bayaroğulları, Atila Yılmaz, Yurdal Serarslan, Nebi Yılmaz, Nesrin Atcı
Sayfalar 203 - 206

4.
Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Proksimal Femoral Nail Uygulamalarımız
Applications of proximal femoral nail treatment for femoral neck fractures
Reşit Sevimli, Ökkeş Bilal
Sayfalar 207 - 211

5.
Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız
Treatment results of pes equinovarus with ponseti method
Ahmet Cemil Sökmen, Savaş Güner, Mehmet Fethi Ceylan, Mehmet Ata Gökalp, Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Ali Doğan
Sayfalar 212 - 216

6.
Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri
Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit
Ahmet Arısoy, Hilmi Demirkıran, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından
Sayfalar 217 - 221

7.
Transrektal Ultrason Rehberliğinde Prostat Biopsisinde Ağrı Şiddetini Öngörmede Kullanılacak Basit Bir Yöntem: Parmakla Rektal Muayene Evrelemesi
A simple method to be used to predict the severity of pain in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Digital rectal examination staging
M. Murat Rıfaioğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Mürsel Davarcı
Sayfalar 222 - 226

OLGU SUNUMU
8.
Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi
Airway management with expected difficult airway in a case
Abdulmenap Güzel, Hasan Hüsnü Yüce, Uğur Göktaş, Yasemin Işık, Osman Çağatay Aytekin
Sayfalar 227 - 229

9.
İmmünsistemi Normal Olan Bir Gebede Candida Özefajit; Olgu Sunumu
Candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman: Case report
Mehmet Aytaç Yüksel, Anıl Turhan, İlkbal Temel, Nimet Havare, Ahmet Birtan Boran
Sayfalar 230 - 232

10.
Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası oluşan geç iskemide difüzyon-ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin güvenirliği: Olgu sunumu
The Reliability of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Delayed Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report
Özgür Demir, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz
Sayfalar 233 - 238

11.
ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Bir Hastada Meperidine Bağlı Atriyo-Ventriküler Tam Blok Gelişimi: Olgu Sunumu
Meperidin induced complete atrio-ventricular block in a patient with non-st elevation myocardial infarction: Case report
Murat Çelik, Mustafa Tuncer
Sayfalar 239 - 242

12.
Sol Ventrikülde Nadir Görülen Bir Kitle İmajı: İzole Papiller Kas Hipertrofisi ve Kalsifikasyonu
An unusual mass image in the left ventricle: Isolated calcified and hypertrophied papillary muscle
Şeref Kul, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş
Sayfalar 243 - 245

13.
Gastrik divertikül
Gastric Diverticula
Ahmet Cumhur Dulger, Levent Demirtas, Mehmet Tasdemir, Enver Aytemiz
Sayfalar 246 - 247

14.
Servikal Diskopatiyi Taklit Eden Motor Nöron Hastalığı Olan Olgumuz
Our case with motor neuron disorder mimicking cervical discopathy
Refah Sayın, Pınar Tula Torlak
Sayfalar 248 - 251

15.
Peptostreptococcus magnus’un Etken Olduğu Parapnömonik Plevral Ampiyem Olgusu
A case report of parapneumonic pleural empyema caused by Peptostreptococcus magnus
Fırat Zafer Mengeloğlu, Mustafa Küpeli, Oğuzhan Gül, Mehmet Namuslu, Mehmet Kadir Oduncu
Sayfalar 252 - 254

16.
Radikal Sistektomi Sonrası Geç Dönemde Görülen Pelvis Renalis Tümörü: Olgu Sunumu
Long term pelvis renalis tumor following radical cystectomy: A case report
Sacit Nuri Görgel, Uğur Balcı Kutan Özer, Ertuğrul Şefik, Kutlu Teberik, Cengiz Girgin
Sayfalar 255 - 257

17.
Gelişme Geriliği Olan Konjenital Hipotiroidili Olguda Anestezi Uygulaması
Anesthesia practice in a case with congenital hypothyroidism and developmental retardation
Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral
Sayfalar 258 - 259

18.
Epilepsili Bir Hastada Baş Ağrısı ve Bruselloz
Brucellosis and headache in an epileptic patient
Fatmagül Başarslan, Cahide Yılmaz, Murat Tutanç, Vefik Arıca, Melek İnci
Sayfalar 260 - 262

19.
Ardışık Gebeliklerde Tekrarlayan Pierre Robin Sendromu Olgu Sunumu
Recurrent pierre robin syndrome in consecutive pregnancies: A case report
Mansur Kamacı, Recep Yıldızhan, Tuna Dalbudak, Ertan Adalı, Numan Çim, Serdar Ceylaner
Sayfalar 263 - 265

DERLEME
20.
Çocukluk Çağı Travmalarına Genel Yaklaşım
General approach to the childhood trauma
Mehmet Melek, Ufuk Çobanoğlu, Salim Bilici, Abdullah Ceylan, Burhan Beğer, Serdar Epçaçan
Sayfalar 266 - 273

21.
Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?
Left main coronary artery lesion: Stenting or operating?
Özlem Özbek
Sayfalar 274 - 280

22.
Çocuklarda Astım ve Egzersiz
Children with asthma and exercise
Ferhan Soyuer, Mevlüt Per
Sayfalar 281 - 287

23.
Yöremizin Endemik Paraziter Hastalığı: Kist Hidatik
A parasitic disease which is endemic in our region: Hydatid cyst
Fuat Sayır, Ufuk Çobanoğlu
Sayfalar 288 - 293

24.
Fertilizasyonun Moleküler Temeli
Molecular Basis of Fertilization
Semin Gedikli, Elvan Özbek, Tuba Demirci
Sayfalar 294 - 301

25.
Kadınlarda Difüz Saç Dökülmesi ve Tanı Yöntemleri
Diffuse hair loss in women and diagnostic methods
Hatice Uce Özkol
Sayfalar 302 - 308

LookUs & Online Makale