E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2014
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
At Nalı Böbrekli Taşa Tek Seans Tek Giriş Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
The Single Input Single Session Percutaneous Nephrolithotomy Experience in Horseshoe Kidney Stone
Ercan Öğreden
Sayfalar 129 - 132

3.
Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
Our Experience with Single Input Single Session with Percutaneous Nephrolithotomy Applied In Our Clinic
Ercan Öğreden, Erdal Benli
Sayfalar 133 - 138

4.
Deprem Sonrası Sigara Bırakma Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparasion of the Efficacy of Smoking Cessation Therapies After Earthquake
Selami Ekin, Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Ali Eman, Haci Yusuf Güneş
Sayfalar 139 - 142

5.
İleri Yaş Gebeliklerde Amniyosenteze Yaklaşım
Approach to Amniocentesis in Advanced Aged Pregnancies
Gülüzar Arzu Turan, Işın Kaya, Esra Bahar Gür, Sümeyra Tatar, Mine Genç, Serkan Güçlü
Sayfalar 143 - 147

6.
Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Hematological Parameters in Patients with Abnormal Uterine Bleeding Having a Diagnosis of Endometrial Cancer and Benign Endometrial Pathology
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Havva Erdem, Murat Oktay, Yusuf Üstün, Serdar Dilbaz, Sıtkı Özbilgeç, Seren Topuz, Selahattin Kumru
Sayfalar 148 - 153

7.
Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları
The Results of Curative Chemoradiotherapy in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Maruf Nart, Mustafa İzmirli
Sayfalar 154 - 163

8.
Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Moderate and Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome Patients
Orkun Çetin, Özlem Yıldırım, Fatma Ferda Verit, Ali Galip Zebitay, Oğuz Yücel
Sayfalar 164 - 169

OLGU SUNUMU
9.
Bilateral Orofasiyal Yarıklı Bir İnfantın Anestezi Yönetimi (Tessier Tip 3): Olgu Sunumu
Anesthetic Management of an Infant with Bilateral Orofacial Cleft (Tessier Type3): Case Report
Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Furkan Erol Karabekmez, Murat Bilgi, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
Sayfalar 170 - 173

10.
Seftriaksona Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Ceftriaxone-Induced Hemolytic Anemia: A Case Report
Ahmet Selim Özkan
Sayfalar 174 - 176

11.
Umblikal Pilonidal Sinüs: Olgu Sunumu
Umblical Pilonidal Sinus: Case Report
Gülay Sarıçam, Gökhan Karaca, Faruk Pehlivanlı, Kübra Yıldırım
Sayfalar 177 - 178

12.
Üst Ekstremitede Miçetoma; Dirsek Üstü Amputasyon Sebebi
Mycetoma of the Upper Extremity; A Reason For Above Elbow Amputation
Raif Ozden, Sibel Hakverdi, Vedat Uruc, Yunus Dogramaci, Aydiner Kalaci
Sayfalar 179 - 181

13.
Primer Plevral Sinovyal Sarkom: Nadir Görülen Bir Olgu Nedeniyle
Primary Pleural Synovial Sarcoma: A Rare Case Report
Serda Kanbur, Levent Alpay, Özgür İşgörücü, Adnan Sayar, Halide Nur Ürer
Sayfalar 182 - 185

DERLEME
14.
Pes Ekinovariste Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Hasta Eğitimi
Conservative Treatment Methods and Patient Training in Pes Equinovarus
Şükriye İlkay Güner, Savas Güner
Sayfalar 186 - 190

EDITÖRE MEKTUP
15.
Sol Ön İnen Arter ile Sağ Koroner Arterin Aynı Anda Tutulumu ile Seyreden Akut Miyokard İnfarktüsü: Subakut Stent Trombozu
Acute Myocardial Infarction with Simultaneous Involvement of Left Anterior Descending Artery and Right Coronary Artery: A Subacute Stent Thrombosis
Mehmet Ali Elbey, Ahmet Bacaksiz, Abdurrahman Tasal
Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale