E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 22 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2015
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Takip Edilen Akut Böbrek Hasarlı Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of patients with acute kidney injury who were followed-up in a tertiary health center
Yavuz Ayar, Alparslan Ersoy, Emel Sayılar Işıktaş, Mahmut Yavuz, Rıza Karaduman, Deniz Bayram, Ümit Çelik, Muhammed Mustafa Suveran
Sayfalar 206 - 215

KLINIK MAKALE
3.
Primer Endonazal Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
Our Results of Primary Endonasal Endoscopic Dacryocystorhinostomy
Yunus Kaplan, Arzu Öz, Çetin Gümüştaş, Kara Ferit
Sayfalar 216 - 219

4.
Adıyaman’da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients who were Prediagnosed As Cystic Echinococcosis by Using Indirect Haemagglutination Test (IHA) Technique in Adıyaman
Burak Ekrem Çitil, Ebru Tunçoğlu, Ömer Faruk Erbil, Mehmet Değirmenci, Atilla Özenoğlu, Hikmet Sert
Sayfalar 220 - 224

5.
İlk Micro-Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimlerimiz
Our First Experiences in Micro-Percutaneous Nephrolithotripsy
Muhammet Serdar Buğday, Cem İpek, Eyüp Veli Küçük
Sayfalar 225 - 229

6.
Öğrenme Eğrisinde Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Post-Operational Complications of Robotic Radical Prostatectomy in Learning Curve
Cem İpek, Muhammet Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük
Sayfalar 230 - 234

7.
Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of General Anesthesia and Spinal Anesthesia Regarding Cost Effectivity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery
İsmail Gülşen, Ümit Arslan, Hakan Ak, M. Bilal Çeğin, Enver Sosuncu, Mehmet Arslan
Sayfalar 235 - 239

8.
Van ve Yöresinde Yaşayan Koroner Arter Hastalarında Aspirin Direnci
Aspirin Resistance in Patients with Coronary Artery Disease in Van Region
Müntecep Aşker, Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Naci Babat, Sıddık Keskin
Sayfalar 240 - 245

9.
Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ek Hastalıklar ile Obezite İlişkisi
The Relationship of Obesity and Concomitant Diseases in the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Gökhan Kırbaş, Ali Metin Görgüner
Sayfalar 246 - 251

10.
Kanserli Hastalarda Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalar
Microorganismal Infection Agents in Cancer Patients
Mahmut Sünnetçioğlu, Aysel Sünnetçioğlu, Gülhan Arvas, Yasemin Bayram
Sayfalar 252 - 255

11.
Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Fıtık Onarımı: İlk Deneyimlerimiz
Laparoscopic Totally Exraperitoneal Hernia Repair: Initial Experience
Fahri Gökçal, İskan Çallı, Necat Almalı, Gökhan Akkurt
Sayfalar 256 - 259

12.
Hastane Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Yaşam, Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
The Frequency of Restless Leg Syndrome in Hospital Staff and the Effect on Life, Sleep Quality
Elif Gökçal
Sayfalar 260 - 265

13.
Van’ da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri
The Clinical Characteristics of Children with Food Allergy in Van
Handan Duman Şenol, Burcu Tahire Köksal
Sayfalar 266 - 272

14.
Yüksekova’da Mahalli Sünnetçiler Tarafından Uygulanan İki Farklı Sünnet Tekniğinin Komplikasyonlarıyla Birlikte Değerlendirilmesi
Evaluation of Two Different Circumcision Techniques and Complications Associated With These Techniques İmplemented By Local Circumcisers in Yuksekova
Ahmet Ali Tuncer, Nadire Tuncer
Sayfalar 273 - 277

15.
Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
The Effectiveness of Problem Solving Training on Burnout Situations to Nurses Who Work At Intensive Care Units
Havva Akpınar, Gül Ünsal Barlas
Sayfalar 278 - 284

OLGU SUNUMU
16.
Servikal Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu
Cervical Necrotising Fasciitis: Case Report
Banu Atalay Erdoğan, Enver Avseren, Fatih Bora, Timur Batmaz
Sayfalar 285 - 288

17.
Down Sendromlu Hastada Nadir Perikardiyal Tamponad Nedeni: Hipotroidi
A Rare Cause of Pericardial Tamponade in a Patient with Down Syndrome: Hypothyroidism
Aytaç Akyol, Hakkı Şimşek, Ali Kemal Gür
Sayfalar 289 - 291

18.
Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu’nun İntrakranial Metastazı-Olgu Sunumu
Intracranial Metastasis from Large Cell Neuroendocrine Carcinoma - Case Report
Adem Bozkurt Aras, Bahadır Alkan, Özbey Şafak, Hasan Ali Kiraz, Sule Kosar, Tarık Akman, Mustafa Güven, H. Murat Sen, Nihal Kılınç, Murat Coşar
Sayfalar 292 - 296

19.
Plasenta Previa Perkreta Olgusunda Fertilite Koruyucu Cerrahi
Fertility Sparing Surgery in Placenta Previa Percreta
Orkun Çetinkaya, Numan Çim, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Abdülaziz Gül, Suat Orak
Sayfalar 297 - 300

20.
Benign İntrakraniyal Hipertansiyona Eşlik Eden Fasiyal Paralizi Olgusu
Benign Intracranial Hypertension Associated with a Facial Paralysis Case
Alper Gökgül, Mustafa Kiraz, Refah Sayın
Sayfalar 301 - 303

21.
Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik
A Rare Case Report: Isolated Pericardial Hydatid Cyst
İlhan Ocakcıoğlu, Fuat Sayır, Levent Alpay, Talha Doğruyol, Mustafa Dinç, Hanifi Yıldız, İlhan Yalçınkaya
Sayfalar 304 - 306

22.
Bel Ağrısı Tedavisinde Geleneksel ve Yanlış Bir Tedavi Yöntemi Olarak Bele İp Geçirilmesi: Olgu Sunumu
A Traditional and Wrong Handling Method in Treatment of Low Back Pain as Sewing to Skin by Quilting Needle: Case Report
İbrahim Burak Atcı, Serdal Albayrak
Sayfalar 307 - 309

23.
Gebelikte Miyastenia Gravis: Olgu Sunumu
Myasthenia Gravis in Pregnancy: A Case Report
Numan Çim, Recep Yıldızhan, Gülhan Güneş, Orkun Çetin, Zehra Kurdoğlu
Sayfalar 310 - 312

24.
Favus: Bir Olgu Sunumu
Favus: A Case Report
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
Sayfalar 313 - 314

25.
Deri Leiyomyomu: Olgu Sunumu
Leiomyoma Cutis: Case report
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz, Gönül Saray
Sayfalar 315 - 317

26.
Kurusıkı Silah ile İntihar Girişimine Bağlı Yumuşak Damak Hasarı: Olgu Sunumu
Soft Palate Damage Due To Suicide Attempt by a Blank Cartridge Gun: A Case Report
Abdulkadir Özgür, Engin Dursun, Zerrin Özergin Coşkun, Suat Terzi, Gökhan Emiroğlu, Münir Demirci
Sayfalar 318 - 320

DERLEME
27.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
Sayfalar 321 - 331

28.
Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rolleri
Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit
Sevilay Erden
Sayfalar 332 - 336

EDITÖRE MEKTUP
29.
Bilateral Diş Apsesi Olan Gebe Hastada Anestezi Yönetimi
Ahmet Selim Özkan, Osman Kaçmaz, Muharrem Uçar, Mahmut Durmuş
Sayfalar 337 - 338
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale