E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 23 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Yoğun Bakım Ünitesi’nden Gelen Hasta Örneklerinden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları
The Isolation of Candida Species from the Samples That Come From the Patients at Intensive Care Unit and Antifungal Susceptibility
Hicran İzci Yıldız, Mustafa Berktaş, Görkem Yaman, Hüseyin Güdücüoğlu, Aytekin Çıkman
doi: 10.5505/vtd.2016.69672  Sayfalar 143 - 147

3.
Parkinson Hastalığı İle Kemik Yoğunluğunu İlişkisi
The Relationship Between Parkinson’s Disease and Bone Density
İsmet Melek, Hava Özlem Dede, Taşkın Duman, Esra Okuyucu, Yusuf Tamam
doi: 10.5505/vtd.2016.52566  Sayfalar 148 - 153

4.
Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının İrdelenmesi
Evaluation of Spondylodiscitis Cases Caused By Tuberculosis
Müge Özgüler, Mehmet Özden
doi: 10.5505/vtd.2016.52297  Sayfalar 154 - 158

5.
Van İl Merkezindeki Bazı İlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi
Re-Evaluation of Some Primary Schools in the Centre of the City Of Van after the Earthquake
Abdullah Sert, İzzet Çeleğen, Ayşe Yüksel, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş
doi: 10.5505/vtd.2016.54775  Sayfalar 159 - 166

6.
Glukoz, Fruktoz, Nişasta Bazlı Şekerler ile Beslenmiş Ratlarda Na?/K? ATPaz (E.C.3.1.6.37) aktivitesi, GLUT ve Adipositokinlerin Araştırılması
Investigation of Adipocytokines, Activity of GLUT and Na+/K+-ATPase (E.C.3.1.6.37) In Rats Fed Glucose, Fructose, Starch-Based Sugars
Rumeysa Aksoy, Mehmet Gürbilek, Çiğdem Damla Çetinkaya, Cemile Topcu
doi: 10.5505/vtd.2016.61482  Sayfalar 167 - 175

7.
Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri
Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
doi: 10.5505/vtd.2016.27003  Sayfalar 176 - 182

8.
Distal Hipospadias Olgularında Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Deneyimlerimiz
Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Experiences in Distal Hypospadias Cases
M. Serdar Buğday, Murat Gül, Ata Özen
doi: 10.5505/vtd.2016.68047  Sayfalar 183 - 185

9.
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahın Deneyimi
Complication Rates After Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Surgeon’s Experience in 35 Cases
Selamettin Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.38092  Sayfalar 186 - 190

10.
Van’da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives Working In Van
Selver Karaaslan, Hanım Güler Şahin, Sıddık Keskin, Nizamettin Günbatar, Elif Akyiğit
doi: 10.5505/vtd.2016.72773  Sayfalar 191 - 197

OLGU SUNUMU
11.
Yozgat Yöresinde Yaşayanlarda Hiperhomosisteineminin Sıklığı
Frequency of hyperhomocysteinemia among people living in Yozgat region
Hasan Ekim, Meral Ekim, Yunus Keser Yılmaz, Muhammet Fevzi Polat
doi: 10.5505/vtd.2016.34022  Sayfalar 198 - 204

12.
Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik
A new surgical technique for an Unusual Case of Fibular (Postaxial) Polydactyly
Fatih Küçükdurmaz, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka, İhsan Özdamar, Fuat Akpınar
doi: 10.5505/vtd.2016.28917  Sayfalar 205 - 208

13.
Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma
A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Childhood: Polyurethane foam swallowing
Burhan Beger, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, Mehmet Melek
doi: 10.5505/vtd.2016.05021  Sayfalar 209 - 211

14.
Çocuklarda Dirençli Ürinom’un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report
Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Abdurrahman Önen, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu
doi: 10.5505/vtd.2016.80540  Sayfalar 212 - 214

15.
Dirençli Hipokalemik Bartter Sendromunda Periferik Blok Kullanımı: Olgu Sunumu
Use of Peripheral Block in Resistant Hypokalemic Bartter Syndrome: Case Report
Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Volkan Baydi
doi: 10.5505/vtd.2016.74670  Sayfalar 215 - 216

16.
Epidural Kateter Sonrası Arrest Olan Çok İleri Yaşta Bir Hastanın Perioperatif Anestezi Yönetimi
Perioperative Anesthetic Management of a Very Old Age Patient Who Had Cardiac Arrest after Epidural Catheter
Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Abdullah Kahraman, Uğur Göktaş
doi: 10.5505/vtd.2016.86086  Sayfalar 217 - 218

17.
Pediatrik Bir Hastada Postiktal Körlük
Postictal Blindness in a Pediatric Patient
Birce Dilge Taşkın, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Aydan Değerliyurt
doi: 10.5505/vtd.2016.28268  Sayfalar 219 - 221

18.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991  Sayfalar 222 - 224

19.
Multifokal Abse ile Seyreden Crohn Hastalığı ve Hidradenitis Süpürativa birlikteliği
Hidradenitis Suppurativa Accompanying Crohn’s Disease with Multifocal Abscess
Muhammed Alpaslan, Ilyas Dundar, Fatma Durmaz, Harun Arslan, Abdussamet Batur
doi: 10.5505/vtd.2016.22120  Sayfalar 225 - 228

DERLEME
20.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268  Sayfalar 229 - 234

21.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834  Sayfalar 235 - 241

LookUs & Online Makale