E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2018
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara İçme Sıkığı Ve Etkileyen Faktörler
Frequency Of And Factors Affectıng Smokıng Among Nursıng Students At School Of Health
Sema Çifçi, Vasfiye Bayram Değer, Günay Saka, Ali Ceylan
doi: 10.5505/vtd.2017.81994  Sayfalar 89 - 99

2.
Elazığ İlindeki Gebelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Effectiveness of Educatıon Given to Pregnant Women in Elazig Province
İbrahim Halil Akkuş, Ferit Kaya, Semiha Eren, Edibe Pirinçci, İrem Bulut, Tufan Nayır, Rana Betül Atılgan
doi: 10.5505/vtd.2018.86570  Sayfalar 100 - 107

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Nursing Diagnoses Levels in Surgical Diseases Nursing Lesson Practices of Nursing Students
Sevilay Erden, Sevgi Deniz, Sevban Arslan, Şeyma Yurtseven
doi: 10.5505/vtd.2018.26213  Sayfalar 108 - 112

4.
İnternal Karotid Arter Malpozisyonu Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Faringeal Cerrahi Açısından Komplikasyon Analizi
Evaluation of Internal Carotid Artery Malposition with Multi-Slice Computer Tomography: Complication Analysis of Pharyngeal Surgery
Harun Arslan, Alpaslan Yavuz, Mesut Özgökçe, Hüseyin Akdeniz, İbrahim İlik, Abdussamet Batur, Ali Mahir Gündüz, Ufuk Düzenli
doi: 10.5505/vtd.2018.14632  Sayfalar 113 - 119

5.
Forklift Operatörü Olarak Çalışanların Üreme Sağlığı Durumlarının Tespiti Hakkında Bir Araştırma
A Study on Determining Reproductive Health of The Forlift Operators
Savaş Kanbur, Ali Kemal Eyüboğlu, Tolga Özkan
doi: 10.5505/vtd.2018.58661  Sayfalar 120 - 123

6.
Hiperforin ve hiperisinin RAW 264.7 makrofajında inflamatuar yanıt üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of hyperforin and hypericin on inflammatory response in RAW 264.7 macrophages
Mehmet Berköz, Oruc Allahverdiyev, Metin Yıldırım
doi: 10.5505/vtd.2018.07769  Sayfalar 124 - 131

7.
İskemik arteriyel inmede Protrombin G20210A ve Faktör V Leiden mutasyonları
Prothrombin G20210A and Factor V Leiden mutations in ischemic arterial stroke
Hafize Nalan Güneş
doi: 10.5505/vtd.2018.92063  Sayfalar 132 - 137

8.
Total Kalça Cerrahisi Operasyonunda Noninvaziv PVI (Pleth Variability İndeks) Monitörizasyonunun Sıvı ve Kan Transfüzyonuna, İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Investigation of the efficacy of PVI (Pleth Variability İndeks) monitorization on intraoperative fluid and blood transfusion, intraoperative hemodynamics in total hip surgeries.
Gülten Şen, Cevdet Düger, Onur Avcı, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Ahmet Cemil İsbir
doi: 10.5505/vtd.2018.77528  Sayfalar 138 - 145

9.
Kolelitiazisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
Prevelance Of Metabolic Syndrome In Patıents Wıth Cholelıthıasıs
Mesut Aydın, Dilek Ersil Soysal
doi: 10.5505/vtd.2018.73745  Sayfalar 146 - 149

10.
Kraniyosinostozis: Ardışık 15 hastanın analizi ve tedavisi
Craniosynostosis: Treatment and analysis of 15 consecutive cases
Abdurrahman Aycan
doi: 10.5505/vtd.2018.28199  Sayfalar 150 - 154

11.
Gebe Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Uterus Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Stereolojik Bir Çalışma
An investigation of the effects of diclofenac sodium applied to pregnant rats on postnatal uterus: A stereological study.
Şehri Karakoç, Neşe Çölçimen, Murat Çetin Rağbetli
doi: 10.5505/vtd.2018.18209  Sayfalar 155 - 159

12.
Radikal Sistektomi Patolojisinde Eş Zamanlı Karsinoma İn Situ Saptanmasının Onkoloji Sağ Kalıma Etkisi
The effect of concomitant carcinoma in-situ on oncological survey in radical cycstectomy
Erdem Öztürk, Taha Numan Yıkılmaz, Emin Keskin, Nurullah Hamidi, Halil Başar
doi: 10.5505/vtd.2018.59454  Sayfalar 160 - 164

13.
Evre I germ hücreli testis tümörlü hastalarda serum Nötrofil-lenfosit oranının patolojik prognostik faktörlerin tespiti ve takiplerde metastaz gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of associsation between serum Neutrophil-lymphocyte ratio and pathological prognostic factors, development of metastases during follow in stage I germ cell testicular tumor patients
Nurullah Hamidi, Amjad Alijla, Bahri Gök, Erem Asil, Arslan Ardıçoğlu, Ali Fuat Atmaca
doi: 10.5505/vtd.2018.94557  Sayfalar 165 - 170

14.
Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Ortalama Platelet Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Mean Platelet Volume and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Tympanoplasty Performed Patients
Ufuk Düzenli, Nazım Bozan
doi: 10.5505/vtd.2018.95866  Sayfalar 171 - 174

15.
Havayolu Obstrüksiyonu Olmayan Ancak Bronşhiperreaktivitesi Olan Hastalarda Epworth uykululuk Skalasının Değerlendirilmesi
Evaluation of Epworth Sleepiness Scale in Patients with Bronchial Hyperreactivity without Airway Obstruction
Fatma Merve Tepetam
doi: 10.5505/vtd.2018.85866  Sayfalar 175 - 179

16.
Epilepsinin gebelik sonuçları üzerine etkisi
The effect of epilepsy on pregnancy outcomes
Numan Çim, Harun Egemen Tolunay, Erbil Karaman, Gülhan Güneş Elçi, Şerif Aksin, Barış Boza, Sena Sayan, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Hanım Güler Şahin
doi: 10.5505/vtd.2018.02419  Sayfalar 180 - 187

17.
Üniversite Öğrencilerinde Dismenoreye Yaklaşım ve Dismenorenin Sosyal Yaşam ve Okul Performansına Etkisi
Approach to Dysmenorrhea and Effect of Dysmenorrhea on Social Life and School Performance in the University Students
Dilek Kuşaslan Avcı, Esra Sarı
doi: 10.5505/vtd.2018.65807  Sayfalar 188 - 193

18.
Prostat Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Prostat Spesifik Antijen Takip Sonuçlarına Göre Tedavinin Değerlendirmesi
Evaluation of the Cure about the Prostate Cancer Patients, Taking Radiothraphy According To the Result of the Prosecution Prostate Specific Antigen
Feryal Karaca, Selahattin Menteş, Sıddık Keskin
doi: 10.5505/vtd.2018.74046  Sayfalar 194 - 200

19.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ve Laparoskopik Roux N Y Gastrik Bypass Prosedürlerinin Reflü Semptom İndeksi İle Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Comparison Of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy And Laparoscopic Roux N Y Gastric Bypass Procedures With Reflux Symptom İndex: A Retrospective Study
Serdar Yormaz, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, İlhan Ece, Bayram Çolak, Fahrettin Acar, Ertugrul Kafalı, Enes Şahin, Mustafa Şahin
doi: 10.5505/vtd.2018.66487  Sayfalar 201 - 206

20.
Hızlı Seri Entübasyon Öğrenimi için YouTube Güvenilir Bir Kaynak Mı?
YouTube for Rapid Sequence Intubation Learning, Is It Reliable?
Ali Haydar Akça, Muhammed İkbal Şaşmaz
doi: 10.5505/vtd.2018.59455  Sayfalar 207 - 212

21.
Lomber vertebra cerrahisinde iatrojenik dural yaralanmalarda uzun süreli subfasyal drenajın etkisi
Long term effects of subfascial drainage for iatrogenic durotomy in lumbar spine surgery
Atilla Kırcelli, İlker Çöven, Ekrem Yalçın
doi: 10.5505/vtd.2018.86548  Sayfalar 213 - 219

22.
Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi
Determination of Preferred Drugs in Management of Dental Pain and Infection
Volkan Kaplan, Levent Ciğerim, Zeynep Dilan Orhan, Saadet Çınarsoy Ciğerim
doi: 10.5505/vtd.2018.92905  Sayfalar 220 - 227

23.
Üreme Üzerine Etkili GnRH Hormonu ile Aşılanmış Dişi Sıçanların Serum Makro ve Eser Element Düzeyleri
Plasma Macro and Trace Element Levels of Female Rats Vaccinated with GnRH Hormone on Reproductive
Aslı Çilingir Yeltekin, Funda Eşki, Leyla Mis
doi: 10.5505/vtd.2018.27676  Sayfalar 228 - 234

24.
Posterior longutudinal ligament ossifikasyonunu yeni BT klasifikasyonu ile değerlendirme ve toplumumuzdaki ossifikasyon prevalansı
Assessing posterior longitudinal ligament ossification using new CT classification and determining the prevalence of ossification in our population
Salih Hattapoğlu, Mehmet Güli Çetinçakmak
doi: 10.5505/vtd.2018.20082  Sayfalar 235 - 238

25.
Seçilmiş dört Kaside (Scutellaria) türünün farede antiepileptic etkisi
Antiepileptic activity of four selected Skullcap (Scutellaria) species on mice
Okan Arıhan, Gulderen Yildiz Yilmaz, Mehmet Cicek, Hamdi Demirkol
doi: 10.5505/vtd.2018.77044  Sayfalar 239 - 242

26.
0-3 yaş çocuklarda idrar kültür yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of urine culture methods in 0-3 year old children
Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
doi: 10.5505/vtd.2018.77699  Sayfalar 243 - 250

OLGU SUNUMU
27.
Vinkristin ile ilişkili parsiyel ileus: Bir olgu sunumu
Partial ileus associated with vincristine: A case report
Hadi Geylan, Mecnun Çetin, Kamuran Karaman
doi: 10.5505/vtd.2018.24892  Sayfalar 251 - 252

28.
Sol Ana Koronerde Stent Sıyrıldı: Çok Şey Denedik Snare ile Almayı Başardık
The stent was wriggled out in left main coronary: We tried many things and at the end retrieved it by snare
Kerim Esenboğa
doi: 10.5505/vtd.2018.02986  Sayfalar 253 - 256

29.
Sternokleidomastoid Kas Rotasyonuyla Trakeoözefageal Fistül Tamiri
Tracheoesophageal Fistula Repair by Sternocleidomastoid Muscle Rotation
Emrah Mehmet Ceylan, Gözde Ceylan, Abdullah Dalğıç
doi: 10.5505/vtd.2018.03411  Sayfalar 257 - 259

DERLEME
30.
Akne Vulgariste Etyopatogenez
Etiopathogenesis of Acne Vulgaris
Sema Elibüyük Aksaç, Serap Güneş Bilgili, İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özaydın Yavuz
doi: 10.5505/vtd.2018.85520  Sayfalar 260 - 267

31.
İklimsel Değişiklikler ve Psikiyatrik Hastalıklar
Climatic Changes and Psychiatric Disorders
Kader Semra Karataş, Sevda Ocak
doi: 10.5505/vtd.2018.50455  Sayfalar 268 - 273

LookUs & Online Makale