E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2018
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Genel Cerrahi Klinik Hemşirelerinin Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemelerine İlişkin Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması
Practices of the General Surgery Nurses Towards Catheter-Related Urinary Tract Infections: An observational Study
Sevilay Erden, Sevban Arslan, Derya Gezer, Gülhan Cömert
doi: 10.5505/vtd.2018.04274  Sayfalar 274 - 281

2.
Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi
Examination of Intramuscular Injection Practices of Midwifery and Nursing Department Students
İlkay Güner, Selver Karaaslan, Reyhan Orhun
doi: 10.5505/vtd.2018.48030  Sayfalar 282 - 288

3.
Van ili genelinde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin baş ağrısı konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge levels of of family physicians about headache in primary care of Van district
Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu, Vedat Çilingir, Abdullah Yılgör, Aydın Çağaç
doi: 10.5505/vtd.2018.47135  Sayfalar 289 - 295

4.
Van Depremini Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri
The Longterm Effect Of Van Earthquake On Medical Student
Sinemis Çetin Dağlı, Selin Tunalı Çokluk, Abdullah Sert, Ayşe Yüksel
doi: 10.5505/vtd.2018.58076  Sayfalar 296 - 301

5.
Çimento Fabrikasında Çalışan Erkek Çalışanların Üreme Sağlıkları Hakkında Bir Araştırma
A Research on the Reproductive Health of Male Workers in the Cement Industry
Savaş Kanbur, Ali Kemal Eyüboğlu
doi: 10.5505/vtd.2018.07379  Sayfalar 302 - 306

6.
Derin ven trombozu olan hastaların takibinde D-dimer testinin önemi
The importance of D-dimer test in the follow up of patients with deep venous thrombosis
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2018.65487  Sayfalar 307 - 311

7.
Erişkinlerde lomber disk hernisinin anksiyete/depresyon üzerine etkisi
The effect of Lomber Disc Hernia on anxiety and depression in adults.
Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
doi: 10.5505/vtd.2018.20981  Sayfalar 312 - 316

8.
Primer Kapatılamayan Cilt Defektlerinin Kapatılmasında Gazlı Bez Destekli Matris Sütür Uygulamaları: Basit ve Düşük Maliyetli Bir Teknik
Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Primary Non-closable Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique
Ömer Cengiz, Ferdi Dırvar, Necdet Demir, Oytun Derya Tunç
doi: 10.5505/vtd.2018.53215  Sayfalar 317 - 322

9.
Yaşlılarda Hatalı İnsülin Kullanımı ve İnsülin Eğitiminin Etkisi
Insulin Misusage And Affect of Insulin Education in the Elderly
Mesut Gümüşsoy, Remzi Bahşi, Deniz Mut Sürmeli, Tuğba Turgut, Hande Selvi Öztorun, Volkan Atmış, Murat Varlı, Sevgi Aras
doi: 10.5505/vtd.2018.03164  Sayfalar 323 - 331

10.
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım Sıklığı ve Sigaranın Neden Olduğu Hastalıkları Bilme Durumu
The Prevalence of Cigarette Smoking and Knowing Status for Diseases Caused by Smoking among Students of University
Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı, Mahsum Kazan
doi: 10.5505/vtd.2018.02411  Sayfalar 332 - 337

11.
Doğu Anadoluda Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimlerimiz Tersiyer Bir Merkezin Retrospektif sonuçları
Total Laparoscopic Hysterectomy Experience in Eastern Anatolia Retrospective Results of a Tertiary Center
Nur Gozde Kulhan, Cenk Naykı
doi: 10.5505/vtd.2018.27879  Sayfalar 338 - 343

12.
Üst Gastrointestinal kanamalı Hastalarda Hastanede Yatış Süresini Ve Mortaliteyi Etkileyen Parametreler: 71 vakanın değerlendirilmesi
Parameters Affecting Hospitalization and Mortality in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Evaluation of 71 cases
Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya, Muhammet Özbilen
doi: 10.5505/vtd.2018.43265  Sayfalar 344 - 348

13.
Katarakt cerrahisi sonuçları: 2.4mm ve 2.8mm korneal insizyonların karşılaştırılması
Cataract Surgery Outcomes: Comparison of 2.4 mm and 2.8 mm Clear Corneal Incisions
Bilal Kavşut, Sait Coşkun Özcan, Zehra Tunçbilek, Nilgün Solmaz, Feyza Önder
doi: 10.5505/vtd.2018.70894  Sayfalar 349 - 354

14.
Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin Deneyimlerimiz
Hirschsprung Disease: Duhamel-Martin Experiences
Veli Avci, Burhan Beger
doi: 10.5505/vtd.2018.02170  Sayfalar 355 - 359

15.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların gülüş estetik indeksinin değerlendirilmesi
Evaluation of the smile esthetic index of patients in Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry
Hacer Şahin Aydınyurt, Ersen Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2018.50103  Sayfalar 360 - 366

16.
Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of Blood Pressure and Pulse Values of Individuals Attending to Faculty of Dentistry
Levent Ciğerim, Volkan Kaplan
doi: 10.5505/vtd.2018.63626  Sayfalar 367 - 373

17.
2011-2015 yılları arasında üniversitemiz çocuk polikliniklerine ishal şikâyeti ile başvuran ve adenovirüs ve/veya rotavirüs pozitifliği saptanan hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective analysis of patients admitted to our pediatrics outpatient clinic between 2011 and 2015 with a complaint of diarrhea with adenovirus and/or rotavirus positivity
Ercan Çubuk, Fesih Aktar, Kamil Yılmaz, Muhammed Nurullah Sabaz, Murat Solmaz, Muhammet Asena, Mehmet Celal Devecioğlu
doi: 10.5505/vtd.2018.38802  Sayfalar 374 - 380

18.
Normal Gözlerde Santral Kornea Kalınlığının Sirius Kombine Scheimpflug-Plasido Disk Sistemi, Rtvue Ön Segment Optik Koherens Tomografi ve Corvis ST Biomekanik Ön Segment Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi
Assesment of Central Corneal Thickness Using Corneal Dynamic Scheimpflug Analyzer Corvis ST, Sirius Kombine Scheimpflug-Placido Disk System and RTVue Anterior Segment Optical Coherence Tomography in Normal Eyes
Mustafa Kosker, Sinan Çalışkan, Osman Çelikay, Aysun Sanal Doğan, Abdullah Kaya, Canan Gürdal
doi: 10.5505/vtd.2018.90377  Sayfalar 381 - 385

19.
Ultrasonografi Rehberliğinde Yüzeyel Ve Derin Eklem Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması
Comparison of Ultrasound Guided Deep and Superficial Joint Injections
Ahmet Yalçın, Gökhan Polat, Mesut Özgökçe
doi: 10.5505/vtd.2018.75437  Sayfalar 386 - 390

20.
Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kolay Bir Algoritma: Tek Merkezli Bir Çalışma
A Simple Algorithm For The Reconstruction Of Nasal Defects: A Single Center Study
Ömer Faruk Koçak, Daghan Isik, Bekir Atik
doi: 10.5505/vtd.2018.10438  Sayfalar 391 - 398

21.
İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri
The Value of High Resolution Computed Tomography in Detecting the Causes of Conductive Hearing Loss
Fatma Beyazal Çeliker, Suat Terzi, Mehmet Beyazal, Metin Çeliker, Abdulkadir Özgür, Mehmet Fatih İnecikli, Arzu Turan, Engin Dursun
doi: 10.5505/vtd.2018.79095  Sayfalar 399 - 402

22.
Posteriyor Mandibulada Dentoalveolar Cerrahi Tedaviler Öncesi İnferiyor Alveolar Sinir Konum Tespitinde İki Farkli Görüntüleme Tekniğinin Karşilaştirilmasi
Comparison Of Two Different Imaging Techniques In The Determination Of Inferior Alveolar Nerve Position Before Posterior Mandibular Dentoalveolar Surgery Treatments
Serap Keskin Tunç, Nazlı Zeynep Aplarslan Yaylı, Gülter Devrim Kaki, Rodi Mızrak
doi: 10.5505/vtd.2018.90958  Sayfalar 403 - 410

23.
Mikroinvaziv Meme Karsinomu: Yirmiyedi Vakalık Klinikopatolojik Değerlendirme
Mıcroınvasıve Breast Carcınoma: A Clınıcopathologıcal Evaluatıon Of Twenty-Seven Cases
Betül Bolat Küçükzeybek, Emel Tekin, Seyran Yiğit, Murat Kemal Atahan, Ayşegül Akder Sarı, Demet Etit, Gülden Ballı, Ahmet Alacacıoğlu, Yüksel Küçükzeybek
doi: 10.5505/vtd.2018.47450  Sayfalar 411 - 417

OLGU SUNUMU
24.
Jüvenil miyelomonositik lösemi: Nadir Olgu
Juvenile myelomonocytic leukemia: Rare case
Hadi Geylan, Kamuran Karaman, Mecnun Çetin
doi: 10.5505/vtd.2018.66588  Sayfalar 418 - 420

25.
Preterm Bir Yenidoğanda İnutero Başlangıçlı Bilateral Renal Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Bilateral Renal Vein Thrombosis with Inutero Onset in a Preterm Newborn: A Case Report
Fatma Hilal Yilmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan
doi: 10.5505/vtd.2018.39206  Sayfalar 421 - 423

26.
Mitral Kapak Trombozu Tedavisinde Farklı Stratejiler ve Kendi Yaklaşımımız; Alteplaz ile Tedavi
Different Strategies and Our Approach for Treatment of Mitral Valve Thrombosis; Treatment with Alteplase
Ata Niyazi Ecevit, Özgür Altınbaş, Hakan Çomaklı, Deniz Sarp Beyazpınar, Zafer Büyükterzi, Kadir Durgut
doi: 10.5505/vtd.2018.54366  Sayfalar 424 - 426

27.
Strok’u Taklit Eden Mantar Zehirlenmesi. Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi
Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report of a Case and a Brief Review of the Literature
Erdinç Şengüldür, İskender Aksoy, Celal Katı, Türker Yardan, Ahmet Baydın
doi: 10.5505/vtd.2018.09821  Sayfalar 427 - 429

DERLEME
28.
Üsteleyici Hasta
Demanding Patient
Erol Ozmen, Erol Ozan
doi: 10.5505/vtd.2018.05658  Sayfalar 430 - 436

29.
Yararsız Tedavi ve Yoğun Bakım Hemşireleri Üzerindeki Etkileri
Futıle Treatment and Effects on Intensıve Care Nursing
Mahinur Durmuş İskender
doi: 10.5505/vtd.2018.16056  Sayfalar 437 - 440

LookUs & Online Makale