E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Enfeksiyonu Sıklığı
Frequency of Rotavirus Infection In Children With Acute Gastroenteritis
Serhat Samancı, Muhammet Köşker, Muhittin Çelik, Eşref Araç
doi: 10.5505/vtd.2018.37233  Sayfalar 441 - 444

3.
Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Midwifery Students of Van Health College And Examining The Factors Effecting Them
Zuhal Savaş Güler, İlkay Güner
doi: 10.5505/vtd.2018.08870  Sayfalar 445 - 451

4.
Bariatrik cerrahi sonrasında morbid obez ve süper obezlerdeki pulmoner fonksiyonların karşılaştırılması
The comparison of pulmonary functions After the bariatric surgery In Morbid obeses Versus Super Obeses
Burcu Yormaz, Ilhan Ece, Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Hilmi Demirkıran
doi: 10.5505/vtd.2018.01488  Sayfalar 452 - 457

5.
Periodontal klinik parametreler ile ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the relationship between periodontal clinical parameters and oral health-related quality of life
Hacer Şahin Aydınyurt, Dicle Altındal
doi: 10.5505/vtd.2018.93823  Sayfalar 458 - 465

6.
Pulse Oksimetre Cihazıyla Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Taranması
Critical Congenital Heart Diseases Screening Using Pulse Oximetry
Ali Aybar, Ramazan Özdemir, Cemşit Karakurt, Hatice Turgut, İsmail Kürşad Gökçe
doi: 10.5505/vtd.2018.28863  Sayfalar 466 - 471

7.
Smear ve kolposkopik biyopsi sonuçlarının Human Papilloma Virus DNA alt tipleri ile birlikte değerlendirilmesi
Evaluation of smear and colposcopic biopsy results together with Human Papilloma Virus DNA subtypes
Eren Altun, Akın Usta, Çağla Bahar Bülbül, Gülay Turan
doi: 10.5505/vtd.2018.54771  Sayfalar 472 - 476

8.
Felcli Hastalarin Diffuzyon Mr Sonuclarina Bir Bakis
An Overlook On Diffusion Mr Of Stroke Patients
Serkan Kockanat
doi: 10.5505/vtd.2018.50490  Sayfalar 477 - 480

9.
Aort Kapak Replasmanı Yapılan 70 Yaş Üstü Hastalarda Mekanik İle Biyoprotez Kapağın Karşılaştırılması: mekanik &biyoprotez aort kapak
Comparison of mechanical and bioprosthesis valve in over 70-year-old patients with aortic valve replacement: mechanical & bioprosthesis valve
Safa Gode, Ozan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
doi: 10.5505/vtd.2018.20982  Sayfalar 481 - 486

10.
Radiokarpal Ekleme Enjeksiyonda Palpasyon ile Enjeksiyonun Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon ile Karşılaştırılması
Comparison of Effectiveness of Ultrasound Guided Injection and Injection with Palpation to the Radiocarpal Joint
Gökhan Polat, Ahmet Yalçın
doi: 10.5505/vtd.2018.09825  Sayfalar 487 - 491

11.
Pars İnterartikülaris Defekti ile Cilt Altı Yağ Doku Kalınlığı ve Abdomen Çevresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Pars Interarticularis Defect with Subcutaneous Fat Thickness and Abdominal Circumference
Mehmet Şirik, İbrahim İnan
doi: 10.5505/vtd.2018.36449  Sayfalar 492 - 495

12.
Spinal cerrahide gelecek vaat eden moleküler gelişmeler
Promising molecular developments in spinal surgery
Numan Karaarslan, Duygu Yaşar Şirin, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek
doi: 10.5505/vtd.2018.41275  Sayfalar 496 - 501

13.
Van İlindeki bir üniversite hastanesinin El Cerrahisi Kliniğine başvuran hastaların profili
The profile of patients presenting at a Hand Surgery Clinic of University Hospital in the province of Van
Hasan Onur Arık, Tamer Coşkun
doi: 10.5505/vtd.2018.64326  Sayfalar 502 - 507

14.
Deneysel Pnömoperitonyumun Pıhtılaşma Değişkenleri Üzerine Olan Etkilerinin Tromboelastografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects on Coagulation Variables of Experimental Pneumoperitoneum by Thromboelastography Method
Halit Ziya Dündar, Ömer Aran
doi: 10.5505/vtd.2018.24582  Sayfalar 508 - 513

15.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine İntihar Girişimi Nedeni ile Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri; Retrospektif Bir Çalışma
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients with Suicide Attempt to a Training and Research Hospital Emergency Department; A Retrospective Study
Dursun Hakan Delibaş, Esin Erdoğan
doi: 10.5505/vtd.2018.15013  Sayfalar 514 - 519

16.
Bir Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents Who Applied to an Outpatient Service
Veysi Çeri, Ürün Özer, Mehmet Emin Layık, Fatma Betül Ay İz
doi: 10.5505/vtd.2018.80557  Sayfalar 520 - 526

17.
Hemşirelik Öğrencilerinde Anksiyete, Depresif Belirti Sıklığı Ve İlişkili Faktörler
Anxiety, Depressive Symptom Frequency and Related Factors in Nursing Students
Funda Gümüş, Leyla Zengin
doi: 10.5505/vtd.2018.38268  Sayfalar 527 - 534

OLGU SUNUMU
18.
Venlafaksin İntoksikasyonu ve Serotonin Sendromu
Venlafaxine Intoxication and Serotonin Syndrome
Mehmet Fatih Yörük, Onur Avcı, Göze Çayırlı Demir
doi: 10.5505/vtd.2018.88709  Sayfalar 535 - 537

19.
Kon Distrofili Pediatrik bir Olgunun Klinik Özellikleri
Clinical Features of a Pediatric Case with Cone Dystrophy
Lokman Balyen, Tuncay Küsbeci
doi: 10.5505/vtd.2018.74436  Sayfalar 538 - 543

20.
Memenin İzole Kist Hidatik Olgusu
Isolated Primary Hydatid Cyst a Case of the Breast
İskan Çallı, İsmail Zihni, Serap Taş, Serap Koç
doi: 10.5505/vtd.2018.57441  Sayfalar 544 - 546

DERLEME
21.
Kronik Hepatit C Genotip 1 de Güncel Tedavi
Current Treatment Of Chronıc Hepatıtıs C Genotype 1
Mesut Aydın, Ahmet Cumhur Dülger
doi: 10.5505/vtd.2018.14890  Sayfalar 547 - 551

LookUs & Online Makale