E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Genç kadınlarda meme hacminin hesaplanması ve meme hacmini etkileyen faktörlerin araştırılması
Calculation of the breast volume and investigation of affecting factors in young women
Sümeyra Arabacı, Ayfer Metin Tellioğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.04809  Sayfalar 137 - 141

3.
Hatay’da Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması
Inverstigation of Distribution of Enterobius vermicularis in Students of Primary School in Hatay
Cansu Önlen Güneri, Özlem Makbule Kaya, Ebru Çelik
doi: 10.5505/vtd.2019.83723  Sayfalar 142 - 145

4.
Çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran çocukların tanısal yönden değerlendirilmesi
Diagnostic evaluation of children admitted to pediatric cardiology outpatient department due to chest pain
Ahmet İrdem, Ensar Duras, Soner Sazak, Muhammet Nurullah Yakut, Taciser Uysal, Hasan Dursun
doi: 10.5505/vtd.2019.48658  Sayfalar 146 - 152

5.
Üreter Taşı Tedavisinde Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimlerimiz
Our Experiences of Transperitoneal and Retroperitoneal Laparoscopic Ureterolithotomy in the Treatment of Ureteral Stone
Murat Dursun, Hüseyin Beşiroğlu, Süleyman Sami Çakır, Alper Ötünçtemur
doi: 10.5505/vtd.2019.48243  Sayfalar 153 - 157

6.
Kistik Ekinokokkozis ön tanılı hastaların İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi
The Investigation of Indirect Hemaglutınatıon (IHA) test results of patient with early diagnosis Cystic Echinococcosis
Mehtap Hülya Aslan, Ali Kurt, Mete Koray Vural
doi: 10.5505/vtd.2019.07269  Sayfalar 158 - 161

7.
Doğuanadolu Bölgesinde İnsan Lökosit Antijen Sınıf I VE Sınıf II Alel Dağılımı
The Dıagnosıs of Human Leukocyte Antıgen Class I and Class II Allel ın Eastern Anatolıa Regıon
Eda Balkan, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2019.42042  Sayfalar 162 - 166

8.
Sirküle MiRNA-1, MiRNA-133a ve MiRNA-133b’ nin STEMI ve NSTEMI’ deki Farklı Ekspresyon Özellikleri
Distinct Expression Pattern of Circulating MiRNA-1, MiRNA-133a and Mirna-133b in STEMI and NSTEMI
Gulcin Tezcan, Fatma Ozdemir, Gulsah Cecener, Secil Ak Aksoy, Berrin Tunca, Erol Armagan, Ozlem Koksal, Pinar Cinar Sert
doi: 10.5505/vtd.2019.02359  Sayfalar 167 - 176

9.
Artifisyel Üriner Sfinkter Cerrahisine ait klinik sonuçlar ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi
Clinical results related to Artifıcial Urinary Sphincter Surgery and evaluatıon of patient satisfaction.
Ahmet Karakeçi, Tunç Ozan, Fatih Fırdolaş, Necip Pirinçci, Ahmet Rahmi Onur
doi: 10.5505/vtd.2019.23600  Sayfalar 177 - 180

10.
Cep telefonu radyasyonunun nöral gelişim üzerine etkisi: tavuk embriyoları modeli
Effect of mobile phone radiation on neural development: Chick embryos model
Onur Özgüral, Gökmen Kahiloğulları, Eyyub S M Al-beyati, Ezgi Aydın, Murat Aytemiz, Serhat Aktan, Serkan Aygün, Osman Avcu, Murat Zaimoğlu, Ağahan Ünlü
doi: 10.5505/vtd.2019.58815  Sayfalar 181 - 185

11.
Diyabetik nöropatik ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
The effect of spa treatment on pain, sleep and quality of life in patients with diabetic neuropathic pain
Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Yusuf Koçak, Senem Şaş, Figen Tuncay, Hatice Rana Erdem
doi: 10.5505/vtd.2019.72602  Sayfalar 186 - 194

12.
Bir Meta Analiz: Türkiye’deki Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Bakteriyel Etkenlerin Sıklığı
A Meta Analysis: Prevalence Rates Of Bacterial Agents In Upper Respiratory Tract Infection Agents In Turkey
İmdat Kılbaş, Elmas Pınar Kahraman, İhsan Hakkı Çiftci
doi: 10.5505/vtd.2019.04935  Sayfalar 195 - 201

13.
Vitamin D Düzeyinin İnvaziv Elektrofizyoljik Parametrelere ve Atriyal Fibrilasyon İndüklenebilirliği'ne Etkisi
Effect Of Vitamin D Status On Invasive Electrophysiologic Parameters and Atrial Fibrillation Inducibility
Müjgan Tek, Basri Amasyalı, Mehmet Serkan Çetin, Aksüyek Savaş Çelebi, Erdem Diker, Berkten Berkalp
doi: 10.5505/vtd.2019.79847  Sayfalar 202 - 205

14.
Acil Servise Epileptik Nöbetle Başvuran Hastalarda Nöbeti Tetikleyen Faktörler ve Bir Haftalık Takipte Nöbet Tekrarlama Sıklığı
Factors triggering seizures in patients presenting with epileptic seizures to the Emergency Department (ED) and the frequency of seizure recurrence during one-week period of follow-up
Ali Bilgin, Sema Avcı, Hayri Ramadan, Figen Coşkun
doi: 10.5505/vtd.2019.90692  Sayfalar 206 - 211

15.
Opere rektum kanseri olgularının 6 yıla kadar takip görüntüleme bulguları
Post-operative rectal carcinoma: Follow-up imaging findings up to 6 years
Erdem Yılmaz
doi: 10.5505/vtd.2019.42104  Sayfalar 212 - 219

16.
Kafeik Asit Fenetil Ester Sıçanlarda Göğüs Travması Sonrası Gelişen Hepatik Hasarı Nükleer Faktör Kappa Beta ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentezini Baskılayarak Azaltır
Caffeic Acid Phenethyl Ester Reduces Hepatic Injury Following Chest Trauma by Supressing Nuclear Factor Kappa Beta and Inducible Nitric Oxide Synthase in Rats
İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/vtd.2019.36097  Sayfalar 220 - 225

17.
Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız?: Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi
What Situation Do We Have In Health Care-Related Infections?: Evaluation of an Intensive Care Unit
Eşref Araç, Şafak Kaya, Serdar Almacıoğlu, Emrah Günay, Enver Yüksel, Mehmet Serdar Yıldırım, Songül Araç
doi: 10.5505/vtd.2019.27928  Sayfalar 226 - 231

18.
Acil serviste geriatrik hastalar: Solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı
Elderly patients in emergency department: Dyspnea and chest pain
Ekim Sağlam Gürmen, Cumhur Murat Tulay
doi: 10.5505/vtd.2019.27870  Sayfalar 232 - 235

19.
Liken Hastalığına Farklı Bakış; Trombosit Lenfosit Oranı
Different View on Lichen Disease; Platelet Lymphocyte Ratio
İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özaydın Yavuz
doi: 10.5505/vtd.2019.37980  Sayfalar 236 - 241

20.
Ratlarda topikal adrenalinin miringotomi sonrası miringosklerozis gelişimi üzerine etkisi
Effect of topical adrenalin on the development of myringosclerosis after myringotomy
şeyda belli, Erol Egeli, Murat Alper
doi: 10.5505/vtd.2019.26566  Sayfalar 242 - 247

21.
Pediatrik hastalarda ameliyathane dışı anestezi uygulamalarımız: Retrospektif çalışma
Our anesthesia experiences outside the operating room in pediatric patients: A retrospective study
Celaleddin Soyalp, Nureddin Yüzkat
doi: 10.5505/vtd.2019.46514  Sayfalar 248 - 253

22.
Birinci Basamakta Pertuzumab ile Tedavi Edilen Her-2 Pozitif Metastatik Meme Kanserli Hastaların Sonuçları: Gerçek Yaşam Verisi
Treatment Outcomes of HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer Patients Treated with Pertuzumab in the First Line Setting- Real Life Experience
Bekir Hacioglu, Suleyman Sahin
doi: 10.5505/vtd.2019.58966  Sayfalar 254 - 260

OLGU SUNUMU
23.
Bir Akrodermatitis Enteropatika Olgusu
An Acrodermatitis Enteropathica Case
Sevda Önder, Havva Erdem, Göktürk Dere
doi: 10.5505/vtd.2019.78045  Sayfalar 261 - 264

24.
Nadir görülen bir metabolik hastalık: serebrotendinöz ksantomatozis
A rare metabolic disease: cerebrotendinous xanthomatosis
Tülay Kamaşak, Yeseren Nil Demirhan, Burcu Parıltan Kücükalioglu, Cavit Boz, Alper Han Cebi, İlker Eyüboğlu, Ali Cansu
doi: 10.5505/vtd.2019.18863  Sayfalar 265 - 267

LookUs & Online Makale