E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2019
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Yaşlı Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Semptomların Değerlendirilmesi
Assesment of Quality of Life and Symptoms in Elderly Cancer Patients
Sevinç Kutlutürkan, Elif Sözeri Öztürk, Sultan Böke Erdoğan, Özlem İyimaya, Figen Bay, Firdevs Gül
doi: 10.5505/vtd.2019.38258  Sayfalar 418 - 426

2.
Febril Konvülsiyonlar Nörogelişimi Etkiler mi?
Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment?
Hatice Güneş, İrfan Oğuz Şahin, Aslıhan Zarasız, Mesut Arslan, Füsun Dilara İçağasıoğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.02703  Sayfalar 427 - 431

3.
Tiroid Nodüllerinde Ultrason Rehberliğinde İkili Enjektör Modeli ile İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
The ultrasound guided a novel dual injector model fine needle aspiration biopsy
Caglayan Cakir
doi: 10.5505/vtd.2019.10170  Sayfalar 432 - 435

4.
Tetik parmak cerrahisinde alternatif bir yöntem: Perkütan Gevşetme
An alternative method of trigger finger surgery: Percutaneous Release
Cihan Adanaş, Sezai Özkan
doi: 10.5505/vtd.2019.48254  Sayfalar 436 - 440

5.
Unilateral renal hipoplazide Doppler US bulguları
Doppler US findings in unilateral renal hypoplasia
Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Işık Conkbayır
doi: 10.5505/vtd.2019.30164  Sayfalar 441 - 444

6.
Evlilik?- Evcilik?: Çocuk Gelinler ve İlişkili Ruhsal Hastalıklar
Early Marriage and Related Mental Illnesses
Şafak Eray, Halit Necmi Uçar, Duygu Murat
doi: 10.5505/vtd.2019.50146  Sayfalar 445 - 451

7.
İzotretinonin Kullanan Hastaların Miyalji Şiddet İndekslerinin ve Serum Kreatinin Fosfokinaz Düzeylerinin Değerlendirilmesi
The Effect of Isotretinoin-Induced Myalgia on Daily Quality of Life and Evaluation of Serum Creatine Phosphokinase Levels
Ebru Karagun
doi: 10.5505/vtd.2019.26918  Sayfalar 452 - 455

8.
Semptomatik laringofaringeal reflünün solunum fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The assessment of the effect of the laryngopharyngeal reflux on the respiratory functions tests
Mehmet Aslan, Emin Karaman
doi: 10.5505/vtd.2019.49354  Sayfalar 456 - 462

9.
Yaşa bağlı işitme kaybı olan hastalarda retina sinir lifi kalınlığının değerlendirilmesi
Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in patients with age-related hearing loss
Hüseyin Fındık, Metin Çeliker
doi: 10.5505/vtd.2019.05826  Sayfalar 463 - 469

10.
Şanlıurfa'da Tersiyer Bir Merkezde Konjenital Malformasyonların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of the Congenital Malformations in the Tertiary Center in Şanlıurfa
Sibel Sak, Mert Ulaş Barut, Emin Taşdüzen, Nurullah Peker, Muhammed Erdal Sak
doi: 10.5505/vtd.2019.58159  Sayfalar 470 - 474

11.
Evaluation of Ishiofemoral Space and Quadratus Femoris Space by Magnetic Resonance Imaging
Kutsi Tuncer, Gökhan Polat, Adem Karaman, Sinan Yılar, Fatih Alper
doi: 10.5505/vtd.2019.75318  Sayfalar 475 - 478

12.
Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması
Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy
osman toktaş, ÜMİT HALUK İLİKLERDEN, Mehmet Çetin Kotan
doi: 10.5505/vtd.2019.93899  Sayfalar 479 - 482

13.
Trachystemon orientalis' in Acanthamoeba castellanii Kistleri ve Trofozoitleri Üzerine İn Vitro Amoebisidal Aktivitelerinin Araştırılması
Investigation of In Vitro Amoebicidal Activities of Trachystemon orientalis on Acanthamoeba castellanii Cysts and Trophozoites
Bülent Kaynak, Zeynep Kolören, Ülkü Karaman
doi: 10.5505/vtd.2019.79926  Sayfalar 483 - 490

14.
Hemşireler Obez Hastalara Karşı Önyargılı mı?
Are nurses biased against obese patients?
Meryem Türkan Işık, Gülay Altun Ugras, Zübeyde Uzanmaz
doi: 10.5505/vtd.2019.82435  Sayfalar 491 - 497

15.
0-12 Yaş Aralığında Çocuğu Olan Annelerin Dental Enfeksiyonlar İçin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Awereness Level of Mothers About Antibiotic Use for Dental Infections in Children at the Age of 0-12
Serap Keskin Tunç, Erkan Feslihan
doi: 10.5505/vtd.2019.80148  Sayfalar 498 - 504

16.
Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Tedavi Yöntemleri
Clinical Characteristics, Risk Factors and Treatment Methods of The Patıents With Acute Coronary Syndrome
Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Mustafa Yurtdaş, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2019.82542  Sayfalar 505 - 513

17.
Sıcak Bir Bölgede Vernal Keratokonjonktivitin Demografik Ve Klinik Özellikleri: Hastane Bazlı Bir Çalışma
Demographic And Clinical Features Of Vernal Keratoconjunctivitis in a Hot Region: A Hospital-Based Study
Seyfettin Erdem
doi: 10.5505/vtd.2019.24482  Sayfalar 514 - 519

18.
204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?
204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?
Necat Almalı, Özkan Yılmaz
doi: 10.5505/vtd.2019.39259  Sayfalar 520 - 525

19.
D vitamini eksikliğiyle derin ven trombozu arasındaki ilişki
The relationship between vitamin D deficiency and deep vein thrombosis
meral ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2019.76402  Sayfalar 526 - 531

20.
Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Genişliği Acil Servise son 24 Saat İçinde Tekrar Başvuruyu Öngörebilir mi?
Can Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Predict Readmissions Within 24 Hours to Emergency Department?
İsmail TAYFUR, Ramazan Güven
doi: 10.5505/vtd.2019.86486  Sayfalar 532 - 537

21.
Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir Tedavisinin Renal Fonksiyona Etkisi
The Effect of Tenofovir Treatment on Renal Function in Chronic Hepatitis B Patients
Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Mehmet Agin, Neslihan Sürmeli, Şevki Konür, Adnan Özkahraman, Nur Düzen Oflas, Mehmet Ali Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2019.16870  Sayfalar 538 - 544

22.
Non-Eroziv Reflü Hastalığında Diyafragmatik Nefes Egzersizleri Reflü Semptomlarını Azaltır
Diaphragmatic Breathing Exercises Reduce Reflux Symptoms in Non-Erosive Reflux Disease
Derya Demirtaş, Hilmi Erdem Sümbül, Banu Kara
doi: 10.5505/vtd.2019.36043  Sayfalar 545 - 549

23.
Sodyum Butirat’ın Glioblastoma Hücre Serisinde Radyosensitiviteye Etkisi
The Effect of Sodium Butyrate on Radiosensitivity in Glioblastoma Cell
Tahir Çakır, Mustafa Güven, Mehmet Taşpınar, Farika Nur Denizler, Bahar Kartal
doi: 10.5505/vtd.2019.24434  Sayfalar 550 - 556

OLGU SUNUMU
24.
Asimetrik ağlayan yüzlü bir yenidoğan olgu sunumu
Presenting a newborn case with an asymmetric crying face
ABDULLAH KURT, Nilgun Altuntas, MERVE SEZEN TOSUN, Aysegul Nese Citak Kurt
doi: 10.5505/vtd.2019.26576  Sayfalar 557 - 560

25.
Vertebral kompresyon fraktürü ile prezente olan gebelikle ilişkili osteoporoz: olgu sunumu
Pregnancy-related osteoporosis presenting with vertebral compression fracture: A case report
Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak
doi: 10.5505/vtd.2019.35403  Sayfalar 561 - 563

DERLEME
26.
Hipertansiyon tedavisinde bitkisel ürünlerin yeri
Place of herbal products in hypertension treatment
Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer
doi: 10.5505/vtd.2019.92679  Sayfalar 564 - 568

LookUs & Online Makale