E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2020
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Testis torsiyonlarında anestezi yönetimi ve mevsimlere göre dağılım: 5 yıllık analiz
Anesthetic management of testicular torsions and seasonal distribution: 5-year analysis
Mevlüt Doğukan, Mehmet Duran, Öznur Uludağ, Mehmet Tepe, Zeliha Çelik, Ali Çift
doi: 10.5505/vtd.2020.76993  Sayfalar 1 - 4

2.
Derin venöz trombozlu hastalarda mekanik trombektomi: Tek merkezli tecrübemiz
Mechanical thrombectomy in deep venous thrombosis: Single center experience
Mesut Özgökçe, Suat İnce, Hüseyin Akdeniz, Ensar Türko, Saim Türkoğlu, Şahin Şahinalp, Zakir Sakcı
doi: 10.5505/vtd.2020.01069  Sayfalar 5 - 9

3.
Diz osteoartritli hastalarda ön çapraz bağ hasarı ile interkondiler çentik darlığı ilişkisinin MRG ile değerlendirilmesi
Evaluation of anterior cruciate ligament injury and intercondylar notch stenosis in patients with knee osteoarthritis with MRI
Ayşe Serap Akgün
doi: 10.5505/vtd.2020.58265  Sayfalar 10 - 16

4.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Ferritin Ve Transferrin Saturasyon Indeksi Düzeyleri
Ferritin and transferrin saturation index levels in children with attention deficit hyperactivity disorder
Hande Ayraler Taner, Fatih Hilmi Çetin, Ertan Sal, Yasemen Işık, Şahnur Şener, Türkiz Gürsel
doi: 10.5505/vtd.2020.93276  Sayfalar 17 - 21

5.
Çocuklarda Ovarian Teratomlar: 7 Yıllık Deneyimimiz
Ovarıan Teratoma In Pedıatrıc Populatıon: Our Clınıcal Experıence Of Seven Years
Burhan Beger, Erbil Karaman, Baran Serdar Kızılyıldız, Metin Şimşek, Ebuzer Düz
doi: 10.5505/vtd.2020.27147  Sayfalar 22 - 25

6.
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşire’nin ve Ebe’nin Adli Olgulardaki Sorumlulukları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Knowledge Levels of Midwifery and Nursing Students, Nurses and Midwives on the Liabilities of Forensic Cases
Hayrunnisa Yeşil, Gözde Sezer, Mehmet Sunay Yavuz
doi: 10.5505/vtd.2020.04379  Sayfalar 26 - 33

7.
Paroksismal ve persistan atriyal fibrilasyonda kriyoablasyon başarısının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi
Comparison of cryoablation success in persistent and paroxysmal atrial fibrillation: single center experience
Naci Babat, Yusuf Türkmen
doi: 10.5505/vtd.2020.59862  Sayfalar 34 - 37

8.
Üst ekstremite cerrahilerinde ultrasonografi eşliğinde uygulanan supraklavikular bloğun geleneksel yöntemlerle ve perfüzyon indeksi ile değerlendirilmesi
Evaluation of ultrasound guided supraclavicular block with traditional methods and perfusion index on upper extremity surgeries
Onur Avcı, Oğuz Gündoğdu
doi: 10.5505/vtd.2020.15679  Sayfalar 38 - 44

9.
Miyopik Foveoskisisli Hastalarda Vitrektomi Ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Uzun Dönem Sonuçları
Long-Term Outcomes Of Vitrectomy And Internal Limitıng Membrane Peeling For Myopic Foveschisis
İhsan Çakır, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkın
doi: 10.5505/vtd.2020.25348  Sayfalar 45 - 49

10.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile D Vitamini İlişkisi
The Relation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Vitamin D
Ayhan Kul, Ömer Araz
doi: 10.5505/vtd.2020.98216  Sayfalar 50 - 55

11.
Bir Yanık Ünitesinin 5 Yıllık Deneyimi: 667 Yanık Olgusunun İncelenmesi
Five years of experience in a burn care unit: Analysis of burn injuries in 667 patients
Hakan Cınal, Ensar Zafer Barın
doi: 10.5505/vtd.2020.60343  Sayfalar 56 - 62

12.
Büyük Safen Ven Yetmezliğinin Endovenöz Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisinde İki Anestezi Tekniğinin Kullanımı ve Sonuçlarımız
The Use of Two Anesthesia Techniques in Endovenous Radiofrequency Ablation of Great Saphenous Vein Insufficiency and Our Results
mesut engin, hasan aydın
doi: 10.5505/vtd.2020.41033  Sayfalar 63 - 67

13.
Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeyi Direkt İyonize Kalsiyum Ölçümüne Alternatif Olabilir Mi?
Can Ionized Calcium Level Calculated by Zeisler Method be an Alternative to Direct Ionized Calcium Measurement ?
Erdem Çokluk, Fatıma Betül Tuncer, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Sezen Irmak Gözükara, Mehmet Özdin
doi: 10.5505/vtd.2020.94914  Sayfalar 68 - 73

14.
Rektum Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Hayat Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Quality of Life, Depression and Anxiety in Patients with Rectal Cancer Receiving Radiotherapy
Feryal Karaca, Selahattin Menteş, Yaşar Sertdemir
doi: 10.5505/vtd.2020.82957  Sayfalar 74 - 81

15.
Retrograd İntrarenal Cerrahi Uygulanan 90 Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 90 Patients that Underwent Retrograde Intrarenal Surgery
Ali Çift, Can Benlioglu
doi: 10.5505/vtd.2020.65733  Sayfalar 82 - 86

16.
Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri
Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey
Arzu Esen Tekeli, Esra Eker, Hilmi Demirkiran, Mehmet Kadir Bartın, Canan Demir
doi: 10.5505/vtd.2020.81059  Sayfalar 87 - 92

17.
Çocukluk Çağı Tiroid Nodül Hacmi ve Multisentrisite Malignite Üzerine Etkili midir?
Do Thyroid Nodule Volume and Multicentricity in Childhood Effective on Malignancy?
Kemal Ayengi&775;n, Veli Avcı
doi: 10.5505/vtd.2020.36604  Sayfalar 93 - 96

OLGU SUNUMU
18.
Genç bir hastada göğüs ağrısında sizce ilk ne düşünülmelidir?
What should you have to be fırst ın your chrıstıan age ın young patıent?
Murat Günday
doi: 10.5505/vtd.2020.83436  Sayfalar 97 - 99

19.
Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların Adli-Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of Post -Traumatic Mental Disorders from Medicolegal Perspective
Mehmet Sunay Yavuz, Ufuk Akın, Gökmen Karabağ, Erol Ozan, Ömer Faruk Aykır
doi: 10.5505/vtd.2020.47154  Sayfalar 100 - 102

DERLEME
20.
Konstipasyon Yönetiminde Akupresur Uygulaması ve Hemşirenin Rolü
Acupressure Application and Role of Nurse in Constipation Management
Mahinur Durmuş İskender, Nurcan Çalışkan
doi: 10.5505/vtd.2020.65002  Sayfalar 103 - 108

21.
Diyabetik erkek ve kadınlarda seksüel disfonksiyon
Sexual dysfunction in men and women with diabetes mellitus
Selamettin Demir
doi: 10.5505/vtd.2020.60963  Sayfalar 109 - 116

EDITÖRE MEKTUP
22.
Sütüersüz Aort Kapak Replasmanı
Suturless Aortic Valve Replacement
Alper Sami Kunt
doi: 10.5505/vtd.2020.47855  Sayfalar 117 - 0

LookUs & Online Makale