E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Hemşirelik Öğrencilerinin Baş Etme Yöntemleri Sınav Kaygısını Etkiler Mi?
Do Nursing Students Coping Methods Affect Test Anxiety?
Pınar Irmak Vural, Gülşah Körpe
doi: 10.5505/vtd.2020.92653  Sayfalar 118 - 124

3.
Ailevi akdeniz ateşi olan erişkin hastalarda postural stabilite ve düşme riski
Postural stability and fall risk in adult patients with familial mediterranean fever
Ayhan Kul, Hülya Uzkeser, Köksal SARIHAN, Fatih Baygutalp, Kamber Kasali
doi: 10.5505/vtd.2020.65299  Sayfalar 125 - 133

4.
Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastaların Glomerular Filtrasyon Hızı Değişikliği Tespitinde Modification of Diet in Renal Disease ve Cockroft-Gault Denklemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients
Yusuf Turkmen, naci babat
doi: 10.5505/vtd.2020.84704  Sayfalar 134 - 138

5.
Prematüre Retinopatisinde Retinopati Şiddetinin Prematüre Evresine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Retinopathy Severity According to the Premature Stage in Premature Retinopathy
Gülistan Oyur, Leyla Hazar, Esra Vural, Yakup Acet, Oğuz Celik
doi: 10.5505/vtd.2020.62347  Sayfalar 139 - 143

6.
Akciğer Hidatik Kisti Cerrahi Tedavisindeki Klinik Deneyimlerimiz
Lung Hydatid Cyst Surgical Treatment: Our Clinical Experience
Erhan Durceylan, Duygu Mergan iliklerden
doi: 10.5505/vtd.2020.87699  Sayfalar 144 - 149

7.
Yaş ve Kuru Üzümde (Vitis vinifera L) Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Antioxidan Enzyme Activities in Fresh and Dry Grapes (Vitis vinifera L.)
Halit Demir, Ayhan GÜLER, Canan Demir
doi: 10.5505/vtd.2020.66742  Sayfalar 150 - 154

8.
Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterıum tuberculosis Kompleks İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Evaluation of theSusceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Isolated from Clinical Specimens to Primer Antituberculous Drugs
Yeliz Tanriverdi Çaycı, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, ASUMAN BIRINCI
doi: 10.5505/ejm.2020.74317  Sayfalar 155 - 159

9.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ailelerin Stres Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri
Stress Levels of Parents of Infants in the Neonatal Intensive Care Unit and Coping Methods
Yasemin Keklikçi, Bayram Ali Dorum, Aylin Vatansever
doi: 10.5505/vtd.2020.50465  Sayfalar 160 - 165

10.
Tip 2 Diabetiklerde Faktör V Leiden Mutasyonu Sıklığı
The Frequency of Factor V Leiden in Type 2 Diabetic Patients
meral ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2020.60420  Sayfalar 166 - 170

11.
Prostat biyopsisi yapılan hastalarda, histopatolojik ve klinik özellikler ile yaş faktörü arasındaki ilişki
Relationship between histopathological and clinical features and age factor in patients who are undergone prostate biopsy
Rahmi Aslan, Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Murat Demir, Mehmet Sevim, Kasım Ertaş
doi: 10.5505/vtd.2020.98360  Sayfalar 171 - 176

12.
Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Orbital Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Orbital Blood Flow in Age-Related Macular Degeneration by Color Doppler Ultrasonography
Mine Karahan, Deniz Kilic, Mehmet Emin Dursun, Birgül Dursun, Aslı Uğurlu, Sedat Ava, Seyfettin Erdem, Ugur Keklikci, Yıldırım Bayezit Sakalar
doi: 10.5505/vtd.2020.45656  Sayfalar 177 - 183

13.
Çocuklarda Helikobakter Pilori varlığı ile Reflü Özofajiti Arasındaki İlişki
The Relationship Between Helicobacter Pylori and Reflux Esophagitis in Children
Mehmet Ağın, Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Şevki Konür, Mehmet Ali Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2020.54926  Sayfalar 184 - 189

14.
Diş Hekimliği Öğrencilerinde Ağız Sağlığı İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students
Gülbahar Ustaoğlu, Mustafa Hayati ATALA, Kerem Çağlar Gümüş
doi: 10.5505/vtd.2020.04875  Sayfalar 190 - 196

15.
İstanbul Bağcılar İlçesinde Doğum Yapan Annelerin ve Bebeklerinin D Vitamini durumları
Vitamin D status of mothers who have given birth and their babies in Istanbul's Bagcilar district
Abdullah Sert, Hüseyin Kaya, Özgül Yiğit, Sinan Yavuz, Tuba Karakuş Sert
doi: 10.5505/vtd.2020.62681  Sayfalar 197 - 202

16.
Dil Lezyonlarının Klinik Görünüm ve Histopatolojik Analizi.
Clinical Appearance and Histopathological Analysis of Tongue Lesions.
SEDAT AYDIN, Hacer Baran, Seva Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2020.34976  Sayfalar 203 - 208

17.
Patellofemoral Eklemin Anatomik Stabilitesinin Yaş ve Cinsiyet ile İlişkisi: Tek Merkez MRG Deneyimimiz
The Relationship Between Anatomic Stability of Patellofemoral Joint with Age and Gender: Our Single Center MRI Experience
Tuba Akdağ, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu
doi: 10.5505/vtd.2020.82474  Sayfalar 209 - 216

18.
Warfarin komplikasyonlarının acil serviste yönetimi
Management of warfarin complications in the emergency department
Mahmut Özdemir, Emin Asoğlu, Nesim Aladağ, Ramazan Asoğlu, Gizem Gizli
doi: 10.5505/vtd.2020.04934  Sayfalar 217 - 224

19.
Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesi İlişkisi
Relation of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels in Schizophrenia patients
Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Halil Özcan, Çağdaş Hünkar Yeloğlu
doi: 10.5505/vtd.2020.74384  Sayfalar 225 - 231

OLGU SUNUMU
20.
Ampulla Adenomunda Endoskopik Tedavi;Snare Papillektomi
Endoscopıc Management Of Adenoma Of The Ampulla: Snare Papıllectomy
Mesut Aydın, Evren Kanat, Necmettin Tarak, Gülsüm Kahveci Kılınç, Ayça Orhan Gökçe
doi: 10.5505/vtd.2020.93265  Sayfalar 232 - 234

21.
Rejyonal Anestezi Altında Gelişen ve Ölümle Sonuçlanan Kemik Çimentosu İmplantasyon Sendromu: Olgu Sunumu
Fatal Bone Cement Implantation Syndrome That Occurs Under Regional Anaesthesia: Case Report
Hacı Yusuf Güneş
doi: 10.5505/vtd.2020.12979  Sayfalar 235 - 237

DERLEME
22.
Peptik Ülserlerin Etiyopatogenezi ve Prostaglandin İlişkisi
Etiopathogenesis of Peptic Ulcers and Prostaglandin Relationship
Aykut Ulucan
doi: 10.5505/vtd.2020.35744  Sayfalar 238 - 245

LookUs & Online Makale