E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 27 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
İntörn Hekimlik Dönemi Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi; Nicel Bir Çalışma
Evaluation of Internship Feedback (A Quantitative Study)
MEHMET EMIN LAYIK, duygu korkmaz
doi: 10.5505/vtd.2020.92053  Sayfalar 246 - 254

3.
Periodontal sağlık ve özgüven ilişkisinin araştırılması
Investigation of the relationship between periodontal health and self-confidence
Nazlı Zeynep Alpaslan Yaylı, Elif Töre Sari
doi: 10.5505/vtd.2020.70104  Sayfalar 255 - 262

4.
Bilgisayarlı tomografi tetkikleri gerekenden fazla mı isteniyor?
Are computerized tomography scans being ordered more than necessary?
Ali Mahir Gündüz, Nurşen Toprak
doi: 10.5505/vtd.2020.32098  Sayfalar 263 - 266

5.
Perkütan Tedavi Edilmiş Karaciğer Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation Of Percutaneous Treated Liver Cyst Hydatic Cases
Muhammed Akif Deniz, Zelal Taş Deniz, Salih Hattapoğlu, Mehmet Güli Çetinçakmak
doi: 10.5505/vtd.2020.48991  Sayfalar 267 - 273

6.
Eroziv vulval liken planus tanılı 32 hastanın retrospektif olarak incelenmesi ve serviks kanseri tarama sonuçlarının değerlendirilmesi
A retrospective analysis of 32 women with erosive vulval lichen planus and an assessment of cervical cancer screening results
Şükrü Yıldız, Levent Yaşar
doi: 10.5505/vtd.2020.49932  Sayfalar 274 - 280

7.
Termal Yaşlandırmanın Self Adeziv Rezin Simanların Farklı CAD/CAM Seramiklere Bağlantısına Etkisi
Effect of Thermal Aging on Shear Bond Strength of Self Adhesive Resin Cements to Different CAD/CAM Ceramics
MEHMET UĞUR, idris kavut, Özgür Ozan Tanrıkut, Murat Mert Akbal
doi: 10.5505/vtd.2020.95676  Sayfalar 281 - 286

8.
Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve/veya trombositopeni nedeniyle HELLP sendromu tanısı alan hastaların laboratuvar ve klinik özellikleri
Laboratory and clinical characteristics of patients diagnosed with HELLP syndrome due to microangiopathic hemolytic anemia and/or thrombocytopenia
Ömer Ekinci, Senar Ebinç
doi: 10.5505/vtd.2020.57984  Sayfalar 287 - 291

9.
Acil Serviste Piyüri Saptanan Çocuklarda İdrar Kültüründe Üreme Oranları ve Akut Faz Belirteçleri ile İlişkisinin Araştırılması
Investigation of Positivity Rates in Urine Culture and Its Relationship with Acute Phase Markers in Children with Pyuria in the Emergency Department
Feyza Ustabas Kahraman, Selçuk Uzuner
doi: 10.5505/vtd.2020.25582  Sayfalar 287 - 301

10.
Standartlaştırılmış Hızlarla COVID-19 Ölümleri
COVID-19 Deaths with Standardized Rates
Duygu Korkmaz, Hülya Binokay, Zeliha Nazan Alparslan
doi: 10.5505/vtd.2020.65624  Sayfalar 292 - 296

11.
Yoğun bakım ünitelerimizde bir yıllık süreçte ölüm ile sonuçlanan hasta yatışlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of hospitalizations in our intensive care units resulting in death in one year period
Enes Bülbül, Gülten Arslan, Banu Eler Çevik
doi: 10.5505/vtd.2020.70846  Sayfalar 302 - 312

12.
Farklı retraksiyon yöntemleri kullanılarak üretilen CAD/CAM kuron hastalarında prosedürel ağrı düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of procedural pain levels in CAD/CAM crown patients produced by different retraction methods
Beyza Ünalan Değirmenci
doi: 10.5505/vtd.2020.59319  Sayfalar 313 - 318

13.
Baziler İnvajinasyonun Radyolojik Görüntüleme Bulguları
Radiological Imaging Findings of Basilar Invagination
Murat Beyhan, Erkan Gökçe, Yaşar Birişik
doi: 10.5505/vtd.2020.72681  Sayfalar 319 - 325

14.
Klomifen Sitratın Proaritmik Potansiyelinin Yüzeyel Elektrokardiyogramda Değerlendirilmesi
Evaluation of the Proarithmic Potential of Clomiphene Citrate in Surface Electrocardiogram
alper karakus, Sabri Berkem Ökten, İBRAHİM HALİL İNANÇ, Serdar Turkmen
doi: 10.5505/vtd.2020.32650  Sayfalar 326 - 330

15.
Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve Non-Kontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması
Comparison of Central Corneal Thickness Measurements by Optical Coherence Tomography, Corneal Topography and Non-Contact Specular Microscope
Serek Tekin, Erbil Seven, Sena Gülbay, Muhammed Batur, Muhammet Derda Ozer
doi: 10.5505/vtd.2020.15986  Sayfalar 331 - 334

16.
Literatür Yaklaşımı ile Peptik Ülser Perforasyonu Klinik Deneyimlerimiz
Our Clinical Experiments of Peptic Ulcer Perforation with Literature Approache
TOLGA KALAYCI, ÜMİT HALUK İLİKLERDEN
doi: 10.5505/vtd.2020.27122  Sayfalar 335 - 339

17.
2015-2018 Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter baumannıı Suşlarında Antibiyotik Direnci
Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated in 2015-2018 Years
Tuncer Ozekinci, Zafer Habip, Neslihan Onder, Mücahıde Esra Koçoglu
doi: 10.5505/ejm.2020.73384  Sayfalar 340 - 344

OLGU SUNUMU
18.
Alt Ekstremite İskemisinin Farklı bir Nedeni: Abdominal Aortada Mural Trombüs ve Başarılı Cerrahi Tedavisi
A Different Reason for Lower Extremity Ischemia: Mural Thrombus in Abdominal Aorta and Successful Surgical Treatment
Murat Günday
doi: 10.5505/vtd.2020.19942  Sayfalar 345 - 348

19.
Eritem Anüler Santrifuj: Olgu sunumu
Erythema annulare centrifugum: A case report
Sema Elibüyük Aksaç, Feyza Demir
doi: 10.5505/vtd.2020.89266  Sayfalar 349 - 352

20.
Sezeryan Skar Dokusunda Ektopik Gebelikli bir olgu: Transabdominal US ve MRG Bulguları ile Vakum Küretaj Tedavisi Sonuçları
A case with ectopic pregnancy in a cesarean section scar: The results of vacuum curvetage therapy with transabdominal US and MRI findings
ÖMER FARUK TOPALOĞLU, Mustafa Koplay, NUSRET SEHER, Setenay Arzu Yılmaz, Abidin Kılınçer, Mustafa Gazi Uçar
doi: 10.5505/vtd.2020.41274  Sayfalar 353 - 356

21.
Alışılmadık Bir Çocuk İstismarı Vakası: Şarbon Bulaştırılması
An Unusual Child Abuse Case: Anthrax Contamination
Yasin Etli, Uğur Demir, Mahmut Asirdizer
doi: 10.5505/vtd.2020.55707  Sayfalar 357 - 361

22.
Vertebra Korpusunun Osteonekrozu: Kummell Hastalığı Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Osteonecrosis of A Vertebral Body: Kummell’s Disease Case Report and Review Of The Literature
Birol Özkal
doi: 10.5505/vtd.2020.92668  Sayfalar 362 - 366

DERLEME
23.
Hem dezavantajlı hemde kadın olmak
To be both disadvantage and women
Çağla Yiğitbaş
doi: 10.5505/vtd.2020.33230  Sayfalar 367 - 370

24.
Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketiminin İnsan Sağlığına Etkileri
The Effects Of High Fructose Corn Syrup Consumption On Human Health
Dyt. Yaprak Şule ÖREK, Doç. Dr. Cuma Mertoğlu
doi: 10.5505/vtd.2020.19981  Sayfalar 371 - 382

LookUs & Online Makale