E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Koroner Anjiyografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırıması
The Invertigation Of Toxoplasma Gondii Seropositivity Among The Patients Having Undergone Coronary Angiography
Furkan Duran, Serpil Değerli
doi: 10.5505/vtd.2020.82653  Sayfalar 383 - 387

3.
Splenektomili Ratlarda Probiyotiklerin Sistemik ve İntestinal Mukozal İmmünite Üzerine Etkisi
The Effects of Probiotics, on the Systemic and Intestinal Mucosal Immunity, of Splenectomized Rats
Mutlu Sahin, Erkan Ozturk, Mehmet Fatih Can, Ismail Hakki Ozerhan, Gokhan Yagci, Belma Aslim
doi: 10.5505/vtd.2020.92979  Sayfalar 388 - 396

4.
İntraluminal hidrostatik basınç ile ven dilatasyonunun otolog arteriovenöz fistül açık kalımına etkisi
The effect of the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure to the patency of the arteriovenous fistula
Şahin Şahinalp
doi: 10.5505/vtd.2020.13914  Sayfalar 397 - 402

5.
Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Liver Biopsy Results in Chronic Hepatitis B Patients
Nilgün Söğütçü, Şafak Kaya
doi: 10.5505/vtd.2020.68889  Sayfalar 403 - 406

6.
Rat overi iskemi-reperfüzyon hasarı modelinde letrozolün koruyucu etkisi
The protective effect of letrozole in a rat ovarian ischemia-reperfusion injury model
Şener Gezer, Mustafa Başaran
doi: 10.5505/vtd.2020.40855  Sayfalar 407 - 414

7.
Acil Tıp Eğitimi Sırasında Öğrenciler Tarafından Tıbbi Uygulamaların Kullanımı
Use Of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training
Mustafa Yilmaz, Mehmet Çağrı Göktekin
doi: 10.5505/vtd.2020.47113  Sayfalar 415 - 420

8.
Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri Deneyimimiz
Pediatric Central Nervous System Tumors: Center Experience
Bermal Hasbay, Fazilet Kayaselçuk, Özgür Kardeş, Nalan Yazıcı
doi: 10.5505/vtd.2020.46704  Sayfalar 421 - 426

9.
Sekundum Tip Atriyal Septal Defektlerin Perkütan Kapatılmasının Etkinlik ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi
Efficacy and Safety of Percutaneous Closure of Secundum Type Atrial Septal Defects: A Single Center Experience
Fatih Öztürk, Haşim Tüner, Naci Babat
doi: 10.5505/vtd.2020.87523  Sayfalar 427 - 430

10.
Yeni Nesil Hassas Moleküler İmplant-Dayanak Sistemlerinin Klinik Başarıya ve Marjinal Kemik Kaybına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of a new molecular precision implant-abutment systems on clinical success and marginal bone loss
Esra Yüce, Işıl Damla Şener Yamaner
doi: 10.5505/vtd.2020.04372  Sayfalar 431 - 439

11.
Diabetes mellitus tanısında kullanılan tanı stratejilerinin karar ağacı ile maliyet analizi
Cost analysis of the diagnostic strategies used for diabetes mellitus with decision tree
Emine Füsun Karaşahin, Mustafa Necmi İlhan, Jülıde Yıldırım Öcal, Ömer Karaşahin
doi: 10.5505/vtd.2020.67984  Sayfalar 440 - 445

12.
Spinal anestezi altında anorektal cerrahi uygulanan hastalarda gabapentin ve pregabalin ile yapılan premedikasyonların postoperatif analjezik ihtiyacı, idrar retansiyonu ve bulantı kusma üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of preoperative gabapentin and pregabalin on postoperative analgesic consumption, urinary retention and nausea-vomiting in patients undergoing anorectal surgery under spinal anesthesia
Tülin Arıcı, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sitki Goksu
doi: 10.5505/vtd.2020.59365  Sayfalar 446 - 452

13.
Ultraviyole radyasyona maruz bırakılan ratlarda ellajik asit ve silibininin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
Investigation of effects of ellagic acid and silibinin on some haematological parameters in rats exposed to ultraviolet radiation
Halil Özkol, Murat Çetin Rağbetli, Seda Keskin, Yasin Tülüce, Ergin Taşkın, Veysel Tahiroğlu, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Hami Keskin
doi: 10.5505/vtd.2020.34032  Sayfalar 453 - 457

14.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Durumları
Van Yuzuncu Yıl University Vocational School of Health Services Students' Knowledge Level on Infectious Diseases
Canan Demir, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk
doi: 10.5505/vtd.2020.74875  Sayfalar 458 - 465

15.
Bir Üretero-İleal Anastomoz Tekniği: Bricker Tekniğine Basit Modifikasyon, Retrospektif Bir Çalışma
A Ureteroileal Anastomosis Technique: Simple Modification To The Bricker Technique, A Retrospective Study
Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akın, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz
doi: 10.5505/vtd.2020.01700  Sayfalar 466 - 471

16.
Tıbbi laboratuvar bölümü öğrencilerinde okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörler
Levels of satisfaction of the medical laboratory department students on the school and instructional staff, and the factors affecting pleased level
Fatma Özabacıgil Gür, Fatma Güdücü Tüfekci
doi: 10.5505/vtd.2020.96720  Sayfalar 472 - 479

17.
Bir Yüksekokul Öğrencilerinin Çevreye Karşı Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
An Evaluation of The Awareness of College Students Towards Environment
Edibe Pirincci, Erhan Atıcı, Ayse Ferdane Oguzoncul, Süleyman Erhan Deveci, Ahmet Tevfik Ozan, Mehmet Ali Şen, Muhammed Arca
doi: 10.5505/vtd.2020.75547  Sayfalar 480 - 488

18.
Bir AMATEM Kliniğinde Yatarak Tedavi Olan Bireylere İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Consultations Which Were Ordered for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center
Leyla Baysan Arabacı, Gül Dikeç, Dilek Ayakdaş Dağlı, Yeliz Aktaş
doi: 10.5505/vtd.2020.17048  Sayfalar 489 - 497

19.
Anevrizmatik Arteriyovenöz Fistüllerde Ömrü Uzatmak; Anevrizmorafi veya Plikasyon
Prolonging Life in Aneurysmatic Arteriovenous Fistulas; Aneurysmorrhaphy or Plication
Cengiz Güven, Fatih Üçkardeş
doi: 10.5505/vtd.2020.82652  Sayfalar 498 - 505

20.
Çocukluk çağı tüberkülozu nedeniyle takip edilen hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of the followed up patients with childhood tuberculosis
Emrah Başak, Muhammet Asena, İlhan Tan
doi: 10.5505/vtd.2020.35683  Sayfalar 506 - 513

21.
Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Kan Grubu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and Blood Group
Şevki Konür, Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Adnan Özkahraman, Mehmet Ali Bilgili, Ümit Haluk İliklerden
doi: 10.5505/vtd.2020.78989  Sayfalar 514 - 519

22.
Aort Anevrizmalarında Aksesuar Renal Arter Sıklığı
Prevalence of Accessory Renal Artery in Aortic Aneurysms
Mustafa Etli, Seda Avnioglu, Rumeysa Dikici
doi: 10.5505/vtd.2020.53386  Sayfalar 520 - 524

OLGU SUNUMU
23.
Ensefalomyelit İle Seyreden Bir Kızamık Olgusu
A Case of Measles with Encephalomyelitis
Ali Irfan Baran, Mehmet Çelik, Mahmut Sunnetcioglu, Osman Mentes, Mustafa Kasim Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2020.36036  Sayfalar 525 - 527

24.
TransobturatorTape Sonrası Oluşan Nadir Komplikasyonlar
Rare Complications After Transobturator Tape
Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan, Kerem Taken
doi: 10.5505/vtd.2020.92005  Sayfalar 528 - 530

25.
Etkili Eylem Sonucu Oluşmuş Pelvis Avulsiyon Fraktürü: Olgu Sunumu
Avulsion Fracture of Pelvic Bone as a Result of Assault: Case Report
Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın
doi: 10.5505/vtd.2020.79836  Sayfalar 531 - 534

DERLEME
26.
Larenks Kanseri ve MikroRNA’lar Arasındaki İlişki
The Relationship Between Larynx Cancer and MicroRNAs
Murat Kaya, Ömer Faruk Karataş
doi: 10.5505/vtd.2020.80947  Sayfalar 535 - 541

LookUs & Online Makale