E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 28 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Dış merkezde renal transplantasyon yapılmış olan hastalarda posttransplant takip sonuçlarımız
Posttransplant follow-up results ın patıents wıth renal transplantatıon ın the external center
ismail acar, yasemin usul soyoral, Hüseyin Begenik
doi: 10.5505/vtd.2021.98623  Sayfalar 1 - 8

3.
70 yaş üstü hastalarda robot yardımlı radikal prostatektomi: Operatif, onkolojik, ve fonksiyonel sonuçlar
Robot assisted radical prostatectomy in elderly patients older than 70 years old: Operative, oncologic and functional outcomes
Erem Asil, Mehmet Yıldızhan, Erdem Koç, Murat Keske, Bahri Gök, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, M. Derya Balbay
doi: 10.5505/vtd.2021.22438  Sayfalar 9 - 14

4.
Heliz'e bağlı toksik hepatit
Toxic hepatitis due to heliz
Mesut Aydın
doi: 10.5505/vtd.2021.02328  Sayfalar 15 - 18

5.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrrahi Sonuçları Arasındaki İlişki
Effect Of RENAL Nephrometry Score On the outcome Of Laparoscopic Partial Nephrectomy In Urologists At The Beginning Of the Learning Curve
Alkan Çubuk, Ahmet Şahan, Orkunt Özkaptan, Kasım Ertaş
doi: 10.5505/vtd.2021.89156  Sayfalar 19 - 24

6.
Asidik içeceklerin yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozitlerin renk stabilitesi üzerine etkileri
Effects of acidic drinks on color stability of high viscosity universal bulk-fill composites
Beyza Ünalan Değirmenci
doi: 10.5505/vtd.2021.57704  Sayfalar 25 - 31

7.
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı
Investigation of Candida species isolated from blood cultures
Tuğba Kula Atik, Alev Çetin Duran
doi: 10.5505/vtd.2021.73383  Sayfalar 32 - 37

8.
Akciğer lezyonlarının değerlendirilmesinde FDG PET/CT ile ölçülen SUVmax ile serum YKL-40 düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of SUVmax values obtained from F-18 FDG PET/CT and YKL-40 levels measured from serum in the evaluation of lung lesions
Ebru Örsal İbişoğlu, Engin Şebin
doi: 10.5505/vtd.2021.21549  Sayfalar 38 - 43

9.
Multiple myelom tanılı hastalarda floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile saptanan 13. kromozom delesyonu sıklığı
Detection of 13th chromosome deletion frequency by fluorescent in situ hybridization method in patients with multiple myeloma
Yusuf Coşkun, Güven Çetin, Mecdi Hikmet Ergüney
doi: 10.5505/vtd.2021.27790  Sayfalar 44 - 50

10.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Beslenme İntoleransı Nekrotizan Enterokoliti Öngörür mü?
Does Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Premature Infants Predict Necrotizing Enterocolitis?
Meliha Aksoy Okan, Elif Özalkaya, Sevilay Topcuoğlu, Nilgun Karadag, Güner Karatekin
doi: 10.5505/vtd.2021.00187  Sayfalar 51 - 54

11.
İlk kez Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Anksiyete
Anxiety in Patients Receiving Hyperbaric Oxygen Therapy for The First Time
Gülden Küçükakça Çelik, Şefika Dilek Güven, Seçil Taylan, Mehmet Günay Uyar, Mehmet Emin Akçin
doi: 10.5505/vtd.2021.25593  Sayfalar 55 - 61

12.
Enterobacteriaceae ve Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Oranlarının Araştırılması
Investigation of Aminoglycoside Resistance in Enterobacteriaceae and Nonfermantative Gram Negatif Bacteria
Yeliz Tanriverdi Çaycı, Canberk çınar, Demet GÜR VURAL, Kemal Bilgin, Asuman BIRINCI
doi: 10.5505/vtd.2021.59320  Sayfalar 62 - 67

13.
Abdominal delici kesici alet yaralanmalarında yabancı dil problemi ve madde/alkol kullanımı non-terapötik laparotomi oranını arttırıyor mu?
Does the problem of foreign language and substance / alcohol usage increase the rate of non-therapeutic laparotomy in penetrating abdominal stab injuries?
Gulcin Ercan, Serhat Meriç, Hakan Yigitbas, Yuksel Altinel, Merve Tokocin, Nadir Adnan Hacım, Nihat Bugdayci, Ahmet Akbas, Erkan Yavuz, Mustafa Turan
doi: 10.5505/vtd.2021.68888  Sayfalar 68 - 76

14.
Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Geriatric Patients Applying to the Emergency Department
Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü
doi: 10.5505/vtd.2021.53179  Sayfalar 77 - 83

15.
Metastatik küçük hücreli akciğer kanserinde platin seçiminin sağkalım üzerine etkisi ve sağkalımı etkileyen faktörler: Tek Merkez Deneyimi
The effect of choice of platinum on survival and factors affecting survival in metastatic small cell lung cancer: A Single Center Experience
Ayşegül Sakin, mehmet naci aldemir, murat alay
doi: 10.5505/vtd.2021.46244  Sayfalar 84 - 90

16.
Bir üniversite hastanesindeki hekim ve hemşirelerin HIV/AIDS ile izlenen hastalara yönelik bilgi ve ön yargı düzeyleri
Knowledge and Prejudice about HIV/AIDS among Physicians and Nurses at a University Hospital
İrem Akdemir Kalkan, Ayşe Nur Usturalı Mut, Savaş Mert Darakci, Yakup Demir, Fesih Aktar, Mustafa Kemal Çelen
doi: 10.5505/vtd.2021.89411  Sayfalar 91 - 99

17.
Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi
Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Kayseri City Hospital Adult Emergency Department as a Result of Suicidal Attempt by Drug Ingestion
Taner Sahin, Nihal Koç, Onur Türkön, Hasan Tüle, Ahmet Ceylan, Mehmet Ali Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2021.62447  Sayfalar 100 - 110

18.
Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Periferik Kan Mononükleer Hücre Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri
Effects of Peripheral Blood Mononuclear Cell Administration on Wound Healing in Rats with Experimental Diabetes
Pınar Kılıçaslan Sönmez, Mehmet İbrahim Tuğlu
doi: 10.5505/vtd.2021.84900  Sayfalar 111 - 120

19.
Pediatrik kafa travmalı hastalarda Acil tıp hekimlerinin kararları ile Pecarn skalasının önerilerinin karşılaştırılması
Comparison of Emergency medicine physician’s decision and Pecarn scale suggestions on pediatric head trauma patients
Gökhan Eyüpoğlu, Eren Gokdag, Mehmet Tatlı, Ozlem Guneysel
doi: 10.5505/vtd.2021.34545  Sayfalar 121 - 127

20.
Parkinson Hastalığında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı
The Prevalence of sexual dysfunction in Parkinson's Disease
Aydın Çağaç, Abdullah Gul, Aysel Milanlıoğlu, Vedat CILINGIR
doi: 10.5505/vtd.2021.37974  Sayfalar 128 - 132

21.
Otoimmün Büllöz Hastalığı Olan Hastalarda Rituksimab'ın Etkinliği: Retrospektif Kohort Çalışması
Efficacy of Rituximab in Patients with Autoimmune Bullous Disease: A Retrospective Cohort Study
Özge Aşkın, Ayşe Mine Gök, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay
doi: 10.5505/vtd.2021.35336  Sayfalar 133 - 136

22.
Fetal Prenazal Kalınlık ile Doğum Kilosu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Fetal Prenasal Thickness and Birth Weight
Haççe Yeniçeri, Mehmet Murat Işıkalan, Ali Acar
doi: 10.5505/vtd.2021.06641  Sayfalar 137 - 141

23.
Diyabetik ayağın anatomik bozukluğu: Charcot nöropatisi
Anatomical disorder of the diabetic foot: Charcot neuropathy
Ece Buru, SEZAİ Özkan, Cihan Adanaş, Necip Güven, Tülin Türközü, Abbas Tokyay, Mehmet Ata Gökalp
doi: 10.5505/vtd.2021.60948  Sayfalar 142 - 145

24.
Bir Üniversite Yoğun Bakım Ünitesinde Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon Değerlendirmesi: Retrospektif çalışma
Erythrocyte Suspension Transfusion Assessment in a University Intensive Care Unit: A Retrospective Study
Arzu Esen Tekeli, Mehmet Emin Keskin
doi: 10.5505/vtd.2021.56887  Sayfalar 146 - 150

25.
Lokal ve Tek Doz Uygulanan Teriparatidin, Masseter Kası Genişliği ve Erken Dönem Mandibular Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi
Effect of Single-Dose and Locally Applied Teriparatide on Masseter Muscle Thickness and Early Mandibular Healing
Cansu Gül Koca, Meryem Kosehasanogullari, Bengisu Yıldırım, İlhan KAYA, Esra Yüce, Muhammet Fatih Çiçek
doi: 10.5505/vtd.2021.98048  Sayfalar 151 - 158

OLGU SUNUMU
26.
SHOX Genindeki Krossing Over'in Klinik Kanıtı
Clinical Evidence of Crossover in the SHOX Gene
Emine Göktaş, Mahmut Selman Yıldırım
doi: 10.5505/vtd.2021.34356  Sayfalar 159 - 162

DERLEME
27.
Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi
The Effect of Preoperative Oral Carbohydrate Intake on Patient Outcomes
Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel
doi: 10.5505/vtd.2021.46656  Sayfalar 163 - 168

EDITÖRE MEKTUP
28.
COVID-19 Salgını ve Ruh Sağlığı
COVID-19 Outbreak and Mental health
Pinar Guzel Ozdemir
doi: 10.5505/vtd.2021.92195  Sayfalar 169 - 170

LookUs & Online Makale