E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 28 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Preterm Bebeklerde Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Non-invasive Mechanical Vventilation Methods in Preterm İnfants
Nilüfer Matur Okur, Muhammet Asena, Kıymet Çelik, Handan Bezirganoğlu
doi: 10.5505/vtd.2021.48403  Sayfalar 317 - 322

3.
Pnömonili Olgularda Akciğer Ultrasonografisinin Prognoz Üzerine Etkisi
The Effect of Lung Ultrasonography on Prognosis in Patiens with Pneumonia
Havva Sayhan Kaplan, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Ahmet Arısoy, İbrahim Halil Üney, Mehmet Emin Keskin
doi: 10.5505/vtd.2021.54256  Sayfalar 323 - 327

4.
Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Değeri
Anthropometric Measurements in Predicting Long-Term Complications of Obesity in Adolescents
Burcu Güven, Ayşenur Ökten
doi: 10.5505/vtd.2021.86094  Sayfalar 328 - 334

5.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Çocuklarda Saptanan Viral Etken Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Viral Agents Detected in Children Admitted to Hospital Due to Lower Respiratory Infection
Esra Akyüz Özkan, Demet Gür Vural
doi: 10.5505/vtd.2021.13471  Sayfalar 335 - 341

6.
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Laboratuar Parametreleri ve Çinko Düzeyleri
Zinc Levels and Laboratory Indices in Children With Henoch-Schönlein Purpura
Binnaz Celik, Funda Baştuğ, Burcu Danacı
doi: 10.5505/vtd.2021.03271  Sayfalar 342 - 347

7.
Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Yaşamın Anlamlandırılması ve Ölüm Kaygısı
Meaning of Life and Death Anxiety in Individuals with Chronic Disease
Zeliha Cengiz, Hilal Yıldırım, Züleyha Gürdap
doi: 10.5505/vtd.2021.43650  Sayfalar 348 - 353

8.
Nöronavigasyon Eşliğinde Burr-Hole ile İntraserebral Apse Aspirasyonunun Hastanede Yatış ve Antibiyoterapi Süresine Etkisi
Effect of Intracerebral Abscess Aspiration With Burr-Hole Accompanied by Neuronavigation on Hospitalization and Antibiotherapy Period
Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertaş, Ahmet Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabagli
doi: 10.5505/vtd.2021.46578  Sayfalar 354 - 365

9.
Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi, Framingham Risk Skorları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cardiovascular Risk Factors Knowledge Level, Framingham Risk Scores and Related Factors in Patients with Rheumatoid Arthritis
Köksal Sarıhan, Meltem Alkan Melikoglu
doi: 10.5505/vtd.2021.58897  Sayfalar 366 - 373

10.
Çocuk Polikliniğine Başvuran Hastaların Boğaz Sürüntülerinden Üretilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Group A Beta Haemolytic Streptococci Isolated From Throat Samples in Children Applying to Pediatri Polyclinic and Their Antibiotic Susceptibility
Demet Çelebi, Ülkü Altoparlak
doi: 10.5505/vtd.2021.36539  Sayfalar 374 - 379

11.
Bronkoalveolar Lavaj Sıvısında ve Serumda Ölçülen Neopterinin Sepsiste Tanısal ve Prognostik Değerinin Saptanması
Diagnostic and Prognostic Value of Neopterin Levels in Serum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Sepsis
Ömer Karaşahin, Kenan Hizel, Cemalettin Aybay, Müge Aydoğdu, Emine Füsun Karaşahin
doi: 10.5505/vtd.2021.49765  Sayfalar 380 - 388

12.
Spontan İntraserebral Hemorajilerde Hemoraji Hacminin Mortalite Üzerine Etkisi
The Effect of Hemorrhage Volume on Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhages
İsmail Erkan Aydın, Çağdaş Yıldırım, Şeyda Tuba Savrun, Atakan Savrun, Alp Şener
doi: 10.5505/vtd.2021.81084  Sayfalar 389 - 392

13.
İdiyopatik Periferik Fasiyal Paralizili Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin ve Paralizi Derecesi ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Hematological Parameters and The Relationship with Paralysis Degree in Children with Idiopathic Peripheral Facial Paralysis
Ülkühan Öztoprak
doi: 10.5505/vtd.2021.34341  Sayfalar 393 - 399

14.
Kolon Divertikülleri Olan Olgularda Çölyak Hastalığı Prevalansı
Prevalance of Celiac Disease in Subjects With Diverticular Disease Of The Colon
Mesut Aydın, Serhat Özer, Yaren Dirik, Elif Tuğba Tuncel, Ahmet Cumhur Dülger
doi: 10.5505/vtd.2021.53323  Sayfalar 400 - 403

15.
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalardan Alınan Kan Örneklerinde İki Yıllık Hepatit ve HIV Seroprevalansı
Two-Year Hepatitis and HIV Seroprevalence in Samples of Patients Admitted to Primary Health Care Centers
Duygu Kübra Tuna, Yalçın Dicle, Elif Aydın
doi: 10.5505/vtd.2021.04468  Sayfalar 404 - 411

16.
Üçüncü Molar Diş Cerrahisi Sonrası Şişlik Değerlendirilmesinde Çeşitli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Various Measurement Methods in the Evaluation of Swelling After Third Molar Surgery
Volkan Kaplan, Levent Ciğerim, Saadet Çınarsoy Ciğerim, Zeynep Dilan Bazyel, Gönül Dinç
doi: 10.5505/vtd.2021.55890  Sayfalar 412 - 420

17.
Acil Serviste Resüsitasyon Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analiz
The Retrospective Evaluation of Resuscitation Patients in The Emergency Department: Two-Year Analysis
Ali Gür, Erdal Tekin, İbrahim Özlü, Mehmet Ali Bilgili, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5505/vtd.2021.92342  Sayfalar 421 - 427

18.
COVİD-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesine Kabul ve Mortaliteyi Öngörmede Biyokimyasal Belirteçlerin Önemi Var Mı?
Are Biochemical Markers Important in Predicting Intensive Care Unit Admission and Mortality in COVID-19 Patients?
İhsan Solmaz, Songul Araç, Burhan Sami Kalın, Ömer Faruk Alakuş, Süleyman Özçaylak
doi: 10.5505/vtd.2021.35219  Sayfalar 428 - 433

19.
Erken Evre Femur Başı Avasküler Nekrozlu Olgularda Hiberbarik Oksijen Tedavisi Etkili Midir?
Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Patients With Avascular Necrosis of the Femur Head?
Ibrahim Etli, Mehmet Ali Tokgöz, Ömer Faruk Kılıçaslan, Murat Yüncü, Vugar Nabi
doi: 10.5505/vtd.2021.72473  Sayfalar 434 - 439

20.
Sezeryan Miyomektomi; Üçüncü Basamak Bir Merkezin Beş Yıllık Deneyimi
Cesarean Myomectomy; Five Years Experience of a Tertiary Center
Deniz Dirik
doi: 10.5505/vtd.2021.38107  Sayfalar 440 - 444

21.
Acil Serviste Toraks Tüpü Takılan Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Patients with Thorax Trauma with Thorax Tube Insert in Emergency Department.
Zerrin Özçelik, Sinem Sari, İlknur Banlı Cesur
doi: 10.5505/vtd.2021.16769  Sayfalar 445 - 451

22.
Multipl Skleroz ve Gebelik; Gebelikte ve Postpartum Dönemde Hastalık Aktivitesi ve Hastalık Progresyonu
Multiple Sclerosis and Pregnancy; Disease Activity and Disease Progression in Pregnancy and Postpartum Period
Vedat Çilingir
doi: 10.5505/vtd.2021.72558  Sayfalar 452 - 458

23.
Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Candida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç yıllık Çalışma
Candida Species and Antifungal Susceptibility Isolated in Intensive Care Units: A Three-year Study
Sule Batcık, İlkay Bahçeci, Leyla Kazancioglu, Hizir Kazdal, Mustafa Özcan
doi: 10.5505/vtd.2021.69937  Sayfalar 459 - 465

OLGU SUNUMU
24.
Timus ve Kolon Adenokarsinomunun Birlikteliği: Olgu Sunumu
Coexistence of Thymus and Colon Adenocarcinoma: A Case Report
Muhammed Selim Bodur, Mustafa Tercan, Mümtaz Erakin, Seda Arzuman Baştürk, Ismail Zihni, İsa Sözen, Girayhan Çelik, Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Recep Çetin
doi: 10.5505/vtd.2021.68552  Sayfalar 466 - 468

25.
Büyüyen Teratoma Sendromu: Bir olgu sunumu
Growing Teratoma Syndrome: A case report
Elif Sitre Koç, Öykü Beyaz
doi: 10.5505/vtd.2021.26937  Sayfalar 469 - 472

26.
Pediatrik Olgularla Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı
Post Lumber Punction Headache in Pediatric Cases
Özlem Yayıcı Köken, Ayşegül Danış, Ülkühan Öztoprak, Ayşe Aksoy, Deniz Yuksel
doi: 10.5505/vtd.2021.87846  Sayfalar 473 - 478

LookUs & Online Makale