E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 28 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Pozitif ve Negatif Apendektomi Yapılan Hastaların Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Clinical Features Between Patients with Positive and Negative Appendectomy
Guner Cakmak, Baris Mantoglu, Emre Gönüllü, Kayhan Ozdemir, Muhammet Burak Kamburoğlu
doi: 10.5505/vtd.2021.42402  Sayfalar 479 - 485

3.
Anesteziyologların Varlığı Ameliyat Odası Dışında Büyük Farklılıklara Neden Olur
Presence of Anesthesiologists Causes Major Sense of Differences Outside the Operating Room
Cem Erdogan, Cenk İlham, Burcu Tunay, Deniz Kızılaslan, Pelin Karaaslan
doi: 10.5505/vtd.2021.79663  Sayfalar 486 - 493

4.
Trafik Kazalarına Bağlı Ön Kol, El Bilek ve El Kemiği Kırıklarının Analizi
The Analysis of Fractures of Forearms, Wrists and Hands due to Traffic Accidents
Hale Nur Can, Demet Sever, İsmail Oymak, İsmail Tilki, Necip Güven, Sevdegül Karadaş Bilvanisi, Mahmut Asirdizer
doi: 10.5505/vtd.2021.43815  Sayfalar 494 - 501

5.
Acil Servis Başvurularında Basit ve Şiddetli Kolesistit Ayırımında NLO Kullanılabilirliği
Can NLR be Used in Discriminating Simple and Severe Cholecystitis in Emergency Department Admission?
Hasan Basri Çetinkaya, Ferhat Çay
doi: 10.5505/vtd.2021.45336  Sayfalar 502 - 506

6.
Konjenital Vertebral Sinostozun Eklem Hareket Açıklığı (EHA) ve Görsel Analog Skala (VAS) ile İlişkisi
Congenital Verteral Synostosis Associated Range of Motion (ROM) and Visual Analog Scale (VAS)
Erdal Güngör, Zeynep Karakuzu Güngör
doi: 10.5505/vtd.2021.07992  Sayfalar 507 - 512

7.
Van İli ve Çevresindeki İnvaziv Meme Neoplazilerinde Epstein-Barr Virüsünün Araştırılması
Investigation of Epstein-Barr Virus in Breast Neoplasms in and around the Van Province
İbrahim Aras, Remzi Erten, Feyza Demir, Sadi Elasan
doi: 10.5505/vtd.2021.45143  Sayfalar 513 - 515

8.
Covid-19; Pediatric and Patient Relationship: Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Pediatricians in Turkey
Covid-19; Pediatrist ve Hasta İlişkisi: Türkiye'deki Pediatristlerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Hayrunnisa Bekis Bozkurt, Çiğdem Eda Balkan Bozlak
doi: 10.5505/vtd.2021.39000  Sayfalar 516 - 523

9.
Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Ve Vankomisin Dirençli Enterokok Suşlarında Daptomisin Duyarlılıklarının İnvitro E-Test Yöntemiyle Araştırılması
İnvestigation of Daptomycin Sensitivities in Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus and Vancomycin Resistant Enterococcal Strains by İn Vitro E-Test Method
Nuray Arı, Zülal Aşçı Toraman, Mehmet Erten
doi: 10.5505/vtd.2021.33239  Sayfalar 524 - 529

10.
Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Antropometrik Bulgular ile Hormonal Değerler Arasındaki İlişki
The Association Between Anthropometric Findings and Hormonal Values in Obese and Overweight Children
Edin Botan, Aysehan Akinci
doi: 10.5505/vtd.2021.64624  Sayfalar 530 - 537

11.
COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi?
Has the COVID-19 Pandemic Affected the Situation of Using Dietary Supplements?
Ayşe Dost, Elif Üner, Ayşenur Susoy
doi: 10.5505/vtd.2021.25483  Sayfalar 538 - 545

12.
İskemik İnme Hastalığı Gelişiminde Serum Demir ve Bakır Düzeylerinin Etkilerinin Araştırılması
Investigation of The Effects of Serum Iron and Copper Levels in Ischemic Stroke Disease Development
Arzu Ay, Nevra Alkanli, Sezgin Kehaya
doi: 10.5505/vtd.2021.29567  Sayfalar 546 - 553

13.
Asidik İçecekler Bulk-Fill Kompozitlerin Kırılma İndisini Değiştirir mi?
Do Acidic Beverages Change the Refractive Index of Bulk-Fill Composites?
Alperen Değirmenci
doi: 10.5505/vtd.2021.47108  Sayfalar 554 - 561

14.
Hipertansiyon Süresi ile Sol Ventrikül Kas Kitlesi İndeksi Arasındaki İlişkiye Cinsiyetin Etkisi
The Effect of Gender on the Relationship Between Hypertension Duration and Left Ventricle Mass Index
Remzi Sarıkaya, Ömer Kümet
doi: 10.5505/vtd.2021.26235  Sayfalar 562 - 568

15.
Glutatyon S-Transferaz Enzimi Üzerine Antikanser Ajanlar Olarak Bazı Pirimidin Türevlerinin İnhibisyon Özellikleri
Inhibition Properties of Some Pyrimidine Derivatives as Anticancer Agents on Glutathione S-Transferase
Hatice Esra Duran
doi: 10.5505/vtd.2021.31391  Sayfalar 569 - 575

16.
Diz Osteoartrit’inde Ultrasonografi Bulgularının Womac Osteoartrit İndeksi ve EQ-5D Genel Yaşam Kalite Ölçeği ile İlişkisi
The Relationship Between Ultrasonographic Findings With Womac Osteoarthritis and Index index and EQ-5D Quality of Life Scale in Patients with Kneeosteoarthritis
Özkan Varan, Hamit Kucuk, Hakan Babaoglu, Nuh Atas, Abdurrahman Tufan
doi: 10.5505/vtd.2021.87003  Sayfalar 576 - 580

17.
Çarpıntı Şikayeti ile Başvuran Çocukların Elektrokardiyografi ve 24 Saatlik Holter Elektrokardiyografi Verilerinin İncelenmesi
Examination of Electrocardiography and 24-Hour Holter Electrocardiography Data of Children Presenting With the Complaint of Palpitation.
Mehmet Türe, Alper Akın
doi: 10.5505/vtd.2021.58712  Sayfalar 581 - 587

18.
Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarında İşle İlgili Sağlık Sorunları
Work-related Health Problems in Emergency Health Services Workers
Levent Şahin, Ali Gur, Muhammed Ekmekyapar, Mehmet Ali Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2021.99896  Sayfalar 588 - 594

19.
İskemik İnme Risk Faktörleri ve Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki
Relationship Between Risk Factors For Ischemic Stroke and Vitamin D Level
Gulin Morkavuk, Kübra Işık, Guray Koc, Refah Sayin, Alev Leventoglu
doi: 10.5505/vtd.2021.22697  Sayfalar 595 - 602

20.
Erişkin Acil Servisine İntihar Girişimi ile Başvuran Olgularda Kadın İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Female Suicide Attempts in Cases Presenting to Adult Emergency Service with Suicide Attempts
Mehmet Reşit Öncü, Ramazan Sami Aktas, Gizem Gizli, Sevdegül Karadaş Bilvanisi, Faruk Kurhan
doi: 10.5505/vtd.2021.39297  Sayfalar 603 - 608

21.
Derin Sinir Ağları ve Sağlık Bilimlerinde Bir Uygulama
Deep Neural Networks and An Application in Health Sciences
Sadi Elasan
doi: 10.5505/vtd.2021.83707  Sayfalar 609 - 614

22.
MPV ve NLO Değerleri Kolesteatomu, Kronik Otitis Mediadan Ayırt Eder Mi?
Do MPV and NLR Values Differentiate Cholesteatoma from Chronic Otitis Media?
Mehmet Aslan, Mehmet Turan Çiçek
doi: 10.5505/vtd.2021.89646  Sayfalar 615 - 622

OLGU SUNUMU
23.
Pulmoner Arter Kurşun Embolisi: Nadir Bir Olgu
Bullet Embolism of Pulmonary Artery: A Rare Case
Ozan Akıncı, Özlem Güngör, Sefa Ergün
doi: 10.5505/vtd.2021.04657  Sayfalar 623 - 625

EDITÖRE MEKTUP
24.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Cerrahi Sonuçları Komplikasyon Oranlarından Bağımsız Değerlendirilebilir mi?
Can the Surgical Results of Laparoscopic Partial Nephrectomy be Evaluated Independently of Complication Rates?
Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/vtd.2021.78785  Sayfa 626

LookUs & Online Makale