E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

EDITÖRE MEKTUP
2.
Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST
Evaluations of Antifungal Susceptibilities Have to Be According to Reference Guidelines: CLSI and EUCAST
Ali Korhan Sığ
doi: 10.5505/vtd.2022.60490  Sayfa 1

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin DislipidemiTedavilerine Yaklaşımları
Approaches to Dyslipidemia Treatments of Doctors of Family Medicine Discipline in Different Steps
Harun Karahan, Hasan Hüseyin Mutlu, Hacer Hicran Mutlu, Serkan Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2022.53896  Sayfalar 2 - 12

4.
Enürezis Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Başvuru Yakınmaları, Eşlik Eden Tanıları ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Application Complaints, Co-Diagnoses and Treatments of Children and Adolescents Diagnosed with Enuresis
Leyla Bozatlı, Cansu Uğurtay, Burcu Güneydaş, Işık Görker
doi: 10.5505/vtd.2022.98975  Sayfalar 13 - 18

5.
Ekran Süresi, Dönemi ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi
The Effect of Screen Time, Period and Maternal Education Level on the Development of Obesity in Adolescents
Mehmet Karadag, Gulay Can Yilmaz
doi: 10.5505/vtd.2022.44538  Sayfalar 19 - 26

6.
Akut Lösemide Nüksün Öngörüsünde Olası şüpheli: Trombositopeni
The Probable Suspect in the Prediction of Relapse in Acute Leukemia: Thrombocytopenia
İpek Dokurel Çetin, Nihal Özdemir, Tülin Tiraje Celkan, Sarper Erdogan, Hilmi Apak
doi: 10.5505/vtd.2022.17092  Sayfalar 27 - 35

7.
Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Ratio of Metastatic Lymph Nodes in Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection
Kaptan Gülben, Osman Uyar, Bahadır Öndeş
doi: 10.5505/vtd.2022.24855  Sayfalar 36 - 40

8.
Anestezi Hekimlerinin Nazotrakeal Entübasyona İlişkin Bilgi, Tutum ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Evaluating the Knowledge, Attitude and Experience of Anesthesiologist About Nasotracheal Intubation: A Questionnaire Study
Sibel Çatalca, Gokcen Kulturoglu, Reyhan Polat
doi: 10.5505/vtd.2022.32043  Sayfalar 41 - 48

9.
Kalça İntertokanterik Kırıklarında Ameliyat Tipinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografi’nin Etkisi
The Effect of Computed Tomography on Planning the Type of Operation in Hip Intertochanteric Fractures
Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar
doi: 10.5505/vtd.2022.92331  Sayfalar 49 - 53

10.
Dirençli Hipertasiyonu Olan Hastalarda Dipper / Non-Dipper Paterni İle Nötrofil-Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Dipper / Non-Dipper Pattern and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Resistant Hypertension
Halil Akın, Önder Bilge
doi: 10.5505/vtd.2022.89090  Sayfalar 54 - 61

11.
Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları
Results of Our Patients with Proximal Humerus Fractures above 60 Years of Age, in which We Applied Osteosynthesis with Locked Humerus Plate
Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi
doi: 10.5505/vtd.2022.59219  Sayfalar 62 - 68

12.
O-Vanilin içeren Schiff Bazı Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Glioblastoma Multiforme Hücrelerindeki Tedavi Potansiyelinin İncelenmesi ve Elektroporasyonun Etkinliği
Investigation of Treatment Potential of O-Vanillin Containing Schiff Base Ligand and Pd(II) Complex in Glioblastoma Multiforme Cells and Efficiency of Electroporation
Mehmet Eşref Alkış
doi: 10.5505/vtd.2022.09326  Sayfalar 69 - 75

13.
COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Descriptive Characteristics of Randomized Controlled Trials of COVID-19 Vaccines
Elif Köse, Hasan Çetin Ekerbiçer, Alper Arslan, Arman Özaygın, Betül Nas, Beyza Yavuz, Büşranur Metin, Elif Şahin, Emine Nuran Keske, Hande Çelik, Kadir Özkan, Melike Kutlu, Merve Ayral, Merve Erdoğan, Neslihan Kılıç, Nilay Nur Önder, Özge Arıcı, Özge Bölükbaşoğlu, Elif Şahin, Sadeq Albishari, Gökhan Oturak
doi: 10.5505/vtd.2022.43531  Sayfalar 76 - 83

14.
İnsan Kumulus Granüloza Hücrelerinin İzolasyonu
Isolation of Human Cumulus Granulosa Cells
Murat Serkant Ünal, Cihan Kabukçu
doi: 10.5505/vtd.2022.20805  Sayfalar 84 - 89

15.
El Bilek Ganglion Kistlerinde Ultrasonografi Eşliğinde Aspirasyon Cerrahiye Alternatif Olabilir mi?
Can Ultrasonography-Guided Aspiration be an Alternative to Surgery in Wrist Ganglion Cysts?
Ensar Türko, Sinan Oguzkaya
doi: 10.5505/vtd.2022.77642  Sayfalar 90 - 94

16.
Yüksek Serum Trigliserit Seviyesi Karotis Stentleme Sonrası DW-MRG ile Saptanan Yeni Sessiz İskemik Lezyonların bir Prediktörü Olabilir mi?
May High Serum Triglyceride Levels be a Predictor of New Silent Ischemic Lesions Detected with DW-MRI After Carotid Stenting?
Emrah Erdoğan, Murat Çap, Ali Karagöz, Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Süleyman Ç. Efe, Tuba Unkun, Büşra Güvendi Şengör, Ahmet Karaduman, Özgür Yaşar Akbal, Fatih Yılmaz, Rezzan Deniz Acar, Murat Velioğlu, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
doi: 10.5505/vtd.2022.93824  Sayfalar 95 - 102

17.
Diyabet, KOAH'lı Hastalarda Solunum Fonksiyonlarını Kötü Yönde Etkiler
Diabetes Adversely Affects Respiratory Functions in Patients With COPD
Mehmet Hakan Bilgin, Ahmet Arisoy, Bunyamin Sertogullarindan
doi: 10.5505/vtd.2022.27880  Sayfalar 103 - 107

18.
Prematüre Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Relationship of Necrotizing Enterocolitis and Mortality in Premature Babies
İbrahim Deger, Sabahattin Ertuğrul, ilyas Yolbaş
doi: 10.5505/vtd.2022.48343  Sayfalar 108 - 113

DERLEME
19.
Derin Ven Trombozundan Korunmada Akdeniz Diyetinin Rolü
The Role of the Mediterranean Diet in the Prevention of Deep Vein Thrombosis
Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer
doi: 10.5505/vtd.2022.56255  Sayfalar 114 - 119

20.
Tarihsel Süreçte Salgınlar ve COVİD-19 Kısıtlamalarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Historical Epidemics and the Effects of COVID-19 Restrictions on Human Health
Seda Karaöz Arıhan, Okan Arıhan
doi: 10.5505/vtd.2022.53077  Sayfalar 120 - 127

OLGU SUNUMU
21.
Endoservikozis: Serviksin Nadir Görülen Bir Lezyonu
Endocervicosis: A Rare Lesion of the Cervix
Şeyma Öztürk, Çetin Boran, Safiye Gürel
doi: 10.5505/vtd.2022.96777  Sayfalar 128 - 132

22.
İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu
Fahr Syndrome Diagnosed by the First Attack Psychosis: A Case Report
Yavuz Selim Atan, Umut Kırlı
doi: 10.5505/vtd.2022.35682  Sayfalar 133 - 135

23.
Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastada Amiodarona Bağlı Akciğer Toksisitesi ve Rekürrensi
Amiodarone-Induced Pulmonary Toxicity in a Patient With Paroxysmal Atrial Fibrillation and Recurrence of Pulmonary Toxicity
Nuri Köse, Tarık Yıldırım
doi: 10.5505/vtd.2022.07348  Sayfalar 136 - 140

LookUs & Online Makale