E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Böbrek Naklinin Erektil Disfonksiyon ve Orgazm Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Effect of Kidney Transplant on Erectile Dysfunction and Orgasmic Function
Yusuf Kasap, Kazım Ceviz, Emre Uzun, Samet Senel, Beyza Algül Durak, Sedat Tastemur, Erkan Olcucuoglu, Oner Odabas
doi: 10.5505/vtd.2023.75983  Sayfalar 1 - 5

3.
Farklı Pterjium Cerrahileri Sonrası Kornea Topografisi ve Görsel Sonuçlara Genel Bakış: Girişimsel Vaka Serisi Çalışması
An Overview of Corneal Topography and Visual Outcomes after Different Pterygium Surgeries: An Interventional Case Series Study
Yusuf Cem Yilmaz, Hamidu Hamisi Gobeka, Sefik Can Ipek
doi: 10.5505/vtd.2023.60679  Sayfalar 6 - 8

4.
Karpal tünel sendromu tanısında modifiye ve klasik yöntemler arasındaki ilişki
Correlation Between the Modified and the Classical Methods in Carpal Tunnel Syndrome Diagnosis
Hamza Sahin
doi: 10.5505/vtd.2023.29863  Sayfalar 9 - 14

5.
Prediyabet ile Periferik Nabız Dalga Değerleri ve Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prediabetes With Peripheral Pulse Wave Values and Carotid Intima-Media Thickness
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe, Kamile Gül, Ayten Oğuz, Vedat Nacitarhan, Murat Şahin, Didem Şentuna
doi: 10.5505/vtd.2023.77853  Sayfalar 15 - 21

6.
Matriks Metalloproteinaz-3 (MMP-3) Geni Metilasyon Durumunun Aşil Tendinit Gelişmi Riski ile İlişkisi: Bir Ön Çalışma
Association of Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Gene Methylation Status with the Risk of Developing Achilles Tendonitis: A Preliminary Study
Ercan Tural, Zulfinaz Betul Celik, Esra Tekcan, Sengul Tural
doi: 10.5505/vtd.2023.88864  Sayfalar 22 - 26

7.
Çocuk ve Ergenlerde Mani ve Depresyon Derecelendirme Ölçekleri’nin Türkçe’ye Uyarlanması
The Validity of the Turkish Translation of Mania Rating Scale, and the Depression Rating Scale for Children and Adolescents
Mustafa Tunçtürk, Çağatay Ermiş, Serkan Turan, Dicle Büyüktaşkın, Yesim Sağlam, Mutlu Özbek, Sezen Alarslan, Denizhan Tanyolaç, Celal Yeşilkaya, Ayse Sena Yuksel, Omca Güney, Dilara Akça, Gülcan Akyol, Ekin Süt, Merve Can, Fatma Nur Elmas, Gül Karaçetin
doi: 10.5505/vtd.2023.01460  Sayfalar 27 - 37

8.
Radyal ve Odaklı Ekstrakorporeal Şok-Dalga Terapilerinin Subakut Koksidini Tedavisinde Yaşa ve Vücut Kitle İndeksine Göre Etkinliği
The efficacy of Radial and Focused Extracorporeal Shock-Wave Therapies in the Treatment of Subacute Coccydynia According to Age and Body Mass Index
Volkan Sah
doi: 10.5505/vtd.2023.86143  Sayfalar 38 - 47

9.
Adölesan Erkeklerde Jinekomasti İle İlişkili Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Computed Tomography Findings Associated With Gynecomastia In The Adolescent Males
Ayşe Kalyoncu Uçar, Yasemin Kayadibi
doi: 10.5505/vtd.2023.80345  Sayfalar 48 - 53

10.
Testis Kitlesi Serimiz; 150 Hastanın Retrospektif Analizi
Our Testicular Mass Series; Retrospective Analysis of 150 Patients
Murat Beyatlı, Tuncel Uzel, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Erdem Öztürk, Halil Basar, Nurullah Hamidi
doi: 10.5505/vtd.2023.62443  Sayfalar 54 - 59

11.
Sıçanlarda Deneysel Pseudomonas Aeruginosa Keratiti Tedavisinde Topikal Borik Asitin Etkinliği
Efficacy of Topical Boric Acid in the Treatment of Experimental Pseudomonas Aeruginosa Keratitis in Rats
Osman Ondas, Bahadir Utlu, Kemal Bayrakceken, Serkan Yildirim
doi: 10.5505/vtd.2023.15425  Sayfalar 60 - 65

12.
Asendan Aort Anevrizma Gelişiminde Eser Elementlerin Etkisi
The Effect of Trace Elements in the Development of Ascending Aorta Aneurysm
Sinan Gocer, Ekin Ilkeli, Ali Kemal Gur, Hasan Sunar
doi: 10.5505/vtd.2023.30676  Sayfalar 66 - 71

13.
Servikal Meningomyelosel - Tek Merkezli Deneyimi
Cervical Meningomyelocele - Single Center Experience
Mehmet Edip Akyol, Ozkan Arabaci
doi: 10.5505/vtd.2023.42223  Sayfalar 72 - 77

14.
İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastalarının Kalp Nakline Yönelik Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Patients with Advanced Heart Failure Toward Heart Transplantation
Selahattin Turen, Sevda Turen
doi: 10.5505/vtd.2023.48752  Sayfalar 78 - 85

15.
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus’larda hVISA Belirlenmesinde İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Methods for Determination of hVISA Rates in Methicilline-Resistant Staphylococcus aureus
Nesrin Sakarya, Ayşe Büyüktaş Manay, Hadiye Demirbakan, Deniz Gazel
doi: 10.5505/vtd.2023.47639  Sayfalar 86 - 93

16.
Somali’de Doğaçlama İnfilak Aygıtı Patlamalarında Sağ Kalanların Yaralanma Paternleri
Pattern of Injuries from Improvised Explosive Devices Who Survived in Somalia
Hashim Mohamed Farah, Nisanur Özdilek, Feride İrem Şimşek, Abdirahman Moallim Fiqi, Mohamed Yusuf Hassan, Osman Mahmud Mohamed (Dufle), Mohamed Mohamoud Hassan, Orhan Alimoglu
doi: 10.5505/vtd.2023.47827  Sayfalar 94 - 98

17.
Fasciola Hepatica Enfestasyonu Tanılı Olguların Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Analysis of Cases Diagnosed with Fasciola Hepatica Infestation
İrfan Binici
doi: 10.5505/vtd.2023.47600  Sayfalar 99 - 104

OLGU SUNUMU
18.
Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu
Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report
Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
doi: 10.5505/vtd.2023.13333  Sayfalar 105 - 107

19.
Mandibulada Yer Alan Kolesterol Granülomu ve Aktinomikoz
Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible
Havva Erdem
doi: 10.5505/vtd.2023.97360  Sayfalar 108 - 111

DERLEME
20.
Renal Transplantasyon Sonrası Greft Fonksiyonlarının Takibinde MikroRNA’ların Rolü
The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions
Merve Anapalı, Eda Balkan
doi: 10.5505/vtd.2023.98705  Sayfalar 112 - 119

21.
Sella Tursika Boyutları ve Morfolojisinin Kraniofasiyal ve Dental Anomalilerle İlişkisi
The Associatin of Sella Turcica Morphology and Dimension with Craniofacial and Dental Anomalies
Esra Ceren Tatlı, Yesim Kaya, Murat Tunca
doi: 10.5505/vtd.2023.68188  Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale