E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 5 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 1998
KLINIK MAKALE
1.
Uncovertebral Eklem ve Gelişimi
Uncovertebral joint and its development
Murat Çetin Rağbetli, Atıf Aydınlıoğlu, Metin Karakök
Sayfalar 120 - 123

2.
Kronik Erozyone Servisitlerin Elektrokoterizasyon ve Kryoterapi ile Tedavilerinin Karşılaştırmalı Sonuçları
The Comparative Results of Treatment by Electrocauterization and Cryotherapy in Chronic Eroded Cervisitis Showing Benign Cellular Changes With Pap Smear
Mansur Kamacı, Emel Akman
Sayfalar 124 - 127

3.
Beta Talasemi İntermedia’lı Hastalarda Rekombinant Eritropoietin Tedavisi
Recombinant erytropoietin treatment in patients with beta thelassemia intermedia
Murat Söker, Kenan Haspolat, Fuat Gürkan, Alpay Çakmak, Ahmet Yaramış
Sayfalar 128 - 131

4.
Toraks Tutulumu Gösteren Lenfomalarda Radyolojik Bulgular
Radiologic Findings in the Lymphoma of the Thorax
M. Emin Sakarya, Bülent Özbay, Halil Arslan, Mehmet Gencer, Erkan Ceylan, Kemal Ödev
Sayfalar 132 - 135

5.
Van Yöresinde Görülen Yüzeyel Mantar Hastalıkları
Fungal diseases in Van and its territory
Ahmet Metin, Mustafa Berktaş, Mevlüt Güzeloğlu, İbrahim Delice, Şule Subaşı
Sayfalar 136 - 140

6.
Tip II (NIDDM) Diabetes Mellitus’ta Glisemi Regülasyonunun Serum Magnezyum Seviyesi İle İlişkisi
Correlation between serum magnesium levels and blood glucose control in type II (NIDDM) diabetes mellitus.
Mehmet Sayarlıoğlu, Hüseyin Demirsoy, Hayriye Sayarlıoğlu, Lütfi Öztürk
Sayfalar 141 - 143

7.
Benign Biliyer Obstrüksiyonlar Nedeni İle Yapılan Drenaj Ameliyatlarının Karşılaştırılması
Comparison of drainage operations for benign biliary obstructions
Çetin Kotan, İbrahim Barut, Erol Kisli, İshak Taşdemir
Sayfalar 144 - 148

8.
Steroid Tedavisi Verilen Hastalarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Biochemical Parameters in the Patients Receiving Steroid Therapy
Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Abdullah Ceylan
Sayfalar 149 - 151

9.
Karaciğer Kitle Lezyonlarında US Eşliğinde Yapılan Kesici İğne Biyopsileri
Ultrasound-guided Percutaneous Cutting Needle Biopsy In Focal Hepatic Lesions
Halil Arslan, F. Hüsniye Dilek, M. Emin Sakarya, Mehmet Bozkurt, Nusret Akpolat
Sayfalar 152 - 154

10.
Bronş Astımında İnhale Furosemidin Etkisi*
Effect of inhale furosemide in bronchial asthma
Kürşat Uzun, Faruk Özer, Oktay İmecik
Sayfalar 155 - 160

11.
Akciğer Kanseri Tanısında Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Conventional Radiography and Computed Tomography Findings in the Diagnosis of Lung Cancer
M.Emin Sakarya, Bülent Özbay, Halil Arslan, Kürşat Uzun, Erkan Ceylan, Kemal Ödev
Sayfalar 161 - 165

12.
Erişkin Kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı 18 Olgunun Tedavi Sonuçları
Treatment of Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Adults: Results of 18 Cases
İmdat Dilek, Rafet Mete, Reha Erkoç, Kürşat Türkdoğan, Cevat Topal, Hüseyin Yıldırım, Süreyya Altun, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy
Sayfalar 166 - 169

OLGU SUNUMU
13.
Hepatolitiazis: Olgu Sunumu
Hepatolithiasis: a case report
Metin Aydın, Osman Güler, Ersin Özgören
Sayfalar 170 - 172

14.
Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Sırasında Gelişen Barsak Perforasyonu Olgu Sunumu
Intestinal Perforation During Acut Lymphoblastic Leukemia Treatment: A Case Report
Ahmet Faik Öner, Mehmet Kuru, Şükrü Arslan, İsmail Demirtaş, Fatma Hüsniye Dilek
Sayfalar 173 - 175

15.
Bronkoalveoler Karsinom (Beş Yıllık Radyolojik Takibi Olan Bir Olgu Sunumu)
Broncholoalveolar Carcinoma (A Case Presentation with Radiological Progressions of Five Years)
Kürşat Uzun, Bülent Özbay, Serdar Uğraş, Mehmet Gencer
Sayfalar 176 - 178

DERLEME
16.
İntraabdominal Enfeksiyonlarda Cerrahi Tedavi
Surgical Treatment of Intraabdominal Infections
Osman Güler
Sayfalar 179 - 182

17.
Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu
Allogeneic Peripheral Stem Cell Transplantation
İmdat Dilek, Önder Arslan, Günhan Gürman
Sayfalar 183 - 187

18.
Nekrotizan Enterokolit: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Yeni Görüşler
Necrotizing Enterocolitis: Pathogenesis, diagnosis, treatment and new aspects.
Abdullah Ceylan, Şükrü Arslan, Ercan Kırımi, A.Faik Öner
Sayfalar 188 - 193

LookUs & Online Makale