E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 6 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 1999
KLINIK MAKALE
1.
Şanlıurfa Yöresinde Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları ve Helicobacter pylori Pozitifliği
The Endoscopic Findings In Upper Gastrointestinal Endoscopy and Helicobacter pylori Positivity in Şanlıurfa, Turkey
Yaşar Nazlıgül, Hüseyin Uslusoy, Nevin Yılmaz, Mahmut Dalmaz, Muharrem Bitiren
Sayfalar 1 - 3

2.
Koroner Arter Greftleme Planlanan Olgularda Skopolamin + Midazolam İle Klonidin + Midazolam Premedikasyonlarının Hemodinamik Parametreler ve Sedasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the effects of scopolamin + Midazolam and Clonidine + Midazolam Premedications on hemodynamic paramters and sedation in patiens who were planned coronary artery by - pass Grafting
Hasan Koçoğlu, Tuncer Koçak, Çiğdem Yakut
Sayfalar 4 - 9

3.
Sigara İçen Sağlıklı Gönüllülerde Çeşitli Aterosklerotik Risk Faktörlerinin Araştırılması ve Düşük Doz ACE İnhibitörü Kullanımının Bu Parametreler Üzerine Etkisi
Various Atherosclerotıc Risc Factors In Healthy Smoker Volunteers And The Effect Of Low Dose Ace Inhibitor On These Parameters
Ekrem Algün, Ramazan Şekeroğlu, Reha Erkoç, Hanefi Özbek, Süleyman Alıcı, Mahmut İlhan, Rafet Mete, Halis Aksoy
Sayfalar 10 - 14

4.
Mezbaha Çalışanlarında Helicobacter pylori İnsidansı ile Sığır Abomasumunda Bulunan Helicobacter pylori Benzeri Spiral Bakteriler Arasındaki İlişki
The relationship between the incidence of Helicobacter pylori on slaughterhouse workers and Helicobacter pylori like spiral-shaped bacteria present in the abomasum of cows.
Sema Ağaoğlu, Serdar Uğraş, Hamza Bozkurt, Mustafa Berktaş
Sayfalar 15 - 17

5.
Akciğer Kanseri: 25 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Lung Cancer: Twenty-five Cases
İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz
Sayfalar 18 - 21

6.
Van ve Çevresinde Psoriasis
Psoriasis in Van And Its Vicinity
Ahmet Metin, Mevlüt Güzeloğlu, Şule Subaşı, İbrahim Delice, Mustafa Aracı
Sayfalar 22 - 26

OLGU SUNUMU
7.
Dev Üreter Taşı: Olgu Bildirisi
A Giant Ureteral Stone: Case Report
Halil Arslan, Eyüp Şişman, Mustafa Harman
Sayfalar 27 - 29

DERLEME
8.
Sepsisli Çocukların Beslenmesinde Asitli Gıdaların Kullanılması
The use of Acid Foods in Feeding of Children With Sepsis
Fahrettin Gülmehmet, Gürbüz Akçay, Abdullah Ceylan, Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 30 - 33

LookUs & Online Makale