E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Tetkikinde Ölçülen Mide Antropilor Cidar Kalınlığının Benin ve Malin Mide Patolojilerinin Ayırımındaki Etkinliği [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 166-172

Abdominal Bilgisayarlı Tomografi Tetkikinde Ölçülen Mide Antropilor Cidar Kalınlığının Benin ve Malin Mide Patolojilerinin Ayırımındaki Etkinliği

Alpaslan Yavuz1, Aydın Bora1, Cem Alptekin1, Ahmet Cumhur Dülger2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN

Amaç: Günümüzde mide kanserli hastaların cerrahi tedavilerden küratif anlamda fayda görebilmeleri ve daha uzun yaşam sürelerine sahip olabilmeleri için erken tanı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada abdominal bilgisayarlı tomografi tetkikinde ölçülen antropilorik duvar kalınlığı ile endoskopik-patolojik değerlendirme sonuçlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi, böylece benin ve malin durumların ayırımına katkı sağlayabilecek antropilorik duvar kalınlığına yönelik bir kesim değerinin saptanması amaçlandı. Ayrıca subklinik H. Pylori enfeksiyonunun antrum kalınlığına potansiyel etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 18-80 yaşları arasında, antrum duvarının optimal izlendiği bilgisayarlı abdominal tomografi tetkikine sahip ve aynı zamanda endoskopik olarak antropilor duvar örneklemesi yapılmış 73 hasta dahil edildi. Hastaların abdomen BT tetkiklerinden ölçülen antropilor cidar kalınlıkları ile yine antrum cidarından elde edilen biyopsi materyallerinin histopatolojik sonuçları retrospektif olarak karşılaştırıldı; benin (kronik gastrit, hafif-orta-şiddetli aktif kronik gastrit) ve malin (primer veya metastatic mide kanseri) patolojileri ayırmada cidar kalınlığı açısından ROC analizi ile kesim değeri belirlendi. Ayrıca patolojik incelemede benin bulguya sahip hastalarda H. Pylori enfeksiyonu açısından değerlendirilme yapıldı ve antrum cidar kalınlığı ile H. Pylori ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: 73 hastada (49 erkek, 24 kadın; ortalama yaş 50.9 yıl; yaş aralığı 18-80 yıl) sitopatolojik olarak saptanan mide antrum patolojilerin dağılımı; 17 hastada malin (16 hastada adenokarsinom, 1 hastada özefagus metastazı) ve 56 hastada benin (hafif-orta-şiddetli aktif kronik gastrit, kronik gastrit) idi. Antropilorik kalınlık açısından malin ve benin durumların ayrımı için kesim değeri 11,9 mm olarak alınması durumunda; duyarlılık %100 ve özgüllük %98 olarak bulunmuştur. Ayrıca benin patoloji sonucuna sahip hastalarda; gerek H. Pylori pozitif ve negatif grup arasında (p=0.249), gerek ise H. Pylori pozitif hastaların farklı tutulum şiddetindeki alt grupları arasında (p=0.638) antrum cidar kalınlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Optimal şekilde elde edilmiş abdominal BT tetkiklerinde yapılan antropilor cidar kalınlığı ölçümü bu bölgeden orijin alabilecek benin ve malin patolojilerin ayrımı konusunda kayda değer bilgi sağlamaktadır. Ancak belirlenen kesim değerinin desteklenmesi amacıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antrum, bilgisayarlı tomografi, endoskopi, mide kanseri

The efficiency of Antropyloric Thickness Measured in Abdominal Computed Tomography Examination in Differentiating Benign and Malignant Gastric Processes

Alpaslan Yavuz1, Aydın Bora1, Cem Alptekin1, Ahmet Cumhur Dülger2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN

Aim: Recently, the early diagnosis of gastric cancer has an evident significance for curative surgical therapies and for providing longer survival period. In this study, a cut-off value to contribute the differentiation of benign and malign gastric processes was aimed to be obtained by the comparative assessment of the endoscopically gained pathologic findings and antropyloric thickness measured from abdominal computed tomography examinations. The effect of subclinical H. Pylori infection to gastric antrum thickness was also investigated. Materials and Methods: 73 patients who had antral biopsies via endoscopical examinations, and who also had an abdominal computed tomography examination with an optimal quality for the antral thickness measurement were included. The antral thicknesses measured from CT examinations were compared with the pathological findings and ROC analysis was performed to calculate the cut-off value regarding the antral thickness for differentiating benign and malignant aspects. Additionally, patients with benign conditions were assessed in terms of H. Pylori infection, the relationship between the antrum thickness and H. Pylori was investigated. Results: The distribution of pathologic findings in 73 patients (49 male, 24 female; mean age 50.9 years; range 18-80) was; 17 cases were malignant (16 patients with adenocarcinoma, 1 patient was with metastasis from esophageal cancer) and 56 cases were benign (active chronic gastritis, chronic gastritis). The cut off value to differentiate benign from malignant conditions regarding the antropyloric wall thickness was calculated as 11.9 mm with a sensitivity of 100% and specificity of 98%. No significant difference was found in terms of antral thickness between the patients with and without H. Pylori infection (p=0.249), and also between the different subtypes of H. Pylori positive patients (p=0.638). Conclusion: Antropyloric wall thickness measurements from optimally achieved abdominal CT examinations can provide remarkable information that can be beneficial to differentiate the benign and malignant processes originating from gastric antrum. However, further studies with extended series are encouraged to support the determined cut-off value.

Keywords: Antrum, computed tomography, endoscopy, gastric cancer

Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Cem Alptekin, Ahmet Cumhur Dülger. The efficiency of Antropyloric Thickness Measured in Abdominal Computed Tomography Examination in Differentiating Benign and Malignant Gastric Processes. Van Med J. 2015; 22(3): 166-172
LookUs & Online Makale