E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Suberoilanilid Hidroksamik Asit (SAHA) Hipokampal Hücrelerde Glutamata Bağlı Oksidatif Stresi Azaltır [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 344-349 | DOI: 10.5505/vtd.2022.01979

Suberoilanilid Hidroksamik Asit (SAHA) Hipokampal Hücrelerde Glutamata Bağlı Oksidatif Stresi Azaltır

Caner Günaydin1, Zülfinaz Betül Çelik2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Glutamat beyinde önemli bir uyarıcı nörotransmiterdir ve yüksek konsantrasyonlarda aşırı aktivasyonla nöronal hücre kaybına neden olur. Suberoilanilide hidroksamik asit (SAHA), antitümör ve antiinflamatuar özellikleriyle iyi bilinen bir histon deasetilaz inhibitörüdür. Bu nedenle, bu çalışmadaki amacımız, SAHA’nın HT-22 hipokampal hücrelerinde glutamata bağlı oksidatif strese karşı nöroprotektif etkisini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hücre canlılığı, HT-22 hücrelerine glutamat ve SAHA uygulandıktan sonra MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) testi ile belirlendi. SAHA’nın nöroprotektif etkisi, ELISA (Enzyme-like immunosorbent assay) yöntemiyle, oksidatif stres parametreleri olan redükte glutatyon (GSH) seviyesi ve glutatyon redüktaz (GR) ve glutatyon peroksit (GPx) antioksidan enzim aktiviteleri ölçülerek değerlendirildi.
BULGULAR: SAHA, HT-22 hücrelerinde glutamatın neden olduğu nöron ölümünü azaltmıştır. Ayrıca, SAHA, GSH seviyelerini ve antioksidan enzimler olan GR ve GPx’in aktivitelerini artırarak glutamatla indüklenen oksidatif stresi azalttı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar, SAHA'nın antioksidan aktiviteye sahip olduğunu, glutamatla indüklenen oksidatif stresi azalttığını ve glutamat kaynaklı nöronal ölüme karşı koruma sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, glutamat, nöron, nöroproteksiyon

Suberoylanilide Hydroxamic Acid (SAHA) Reduces Glutamate-Induced Oxidative Stress in Hippocampal Cells

Caner Günaydin1, Zülfinaz Betül Çelik2
1Department Of Pharmacology, Faculty Of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department Of Medical Biology, Faculty Of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Glutamate is an essential excitatory neurotransmitter in the brain, causing neuronal cell loss by overactivation in high concentrations. Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) is a well-known histone deacetylase inhibitor for its antitumor and anti-inflammatory properties. Therefore, in this study, we aimed to investigate the neuroprotective effect of SAHA against glutamate-induced oxidative stress in HT-22 hippocampal cells.
METHODS: Cell viability was determined by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay after administration of glutamate and SAHA to HT-22 cells. The neuroprotective effect of SAHA was evaluated by measuring the oxidative stress parameters like reduced glutathione (GSH) level, and antioxidant enzyme activities of glutathione reductase (GR) and glutathione peroxide (GPx) by Enzyme-like immunosorbent assay (ELISA).
RESULTS: SAHA has reduced glutamate-induced neuron death in HT-22 cells. Moreover, SAHA alleviated glutamate-induced oxidative stress by increasing GSH levels, and the activities of the antioxidant enzymes GR and GPx.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results demonstrated that SAHA has antioxidant activity, reduces glutamate-induced oxidative stress, and confers protection against glutamate-induced neuronal death.

Keywords: Oxidative stress, glutamate, neurons, neuroprotection

Caner Günaydin, Zülfinaz Betül Çelik. Suberoylanilide Hydroxamic Acid (SAHA) Reduces Glutamate-Induced Oxidative Stress in Hippocampal Cells. Van Med J. 2022; 29(3): 344-349

Sorumlu Yazar: Zülfinaz Betül Çelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale