E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Serratia spp. Türlerinin Diğer Bakterilere Oranı ve Direnç Profilleri [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 190-196 | DOI: 10.5505/vtd.2022.02439

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Serratia spp. Türlerinin Diğer Bakterilere Oranı ve Direnç Profilleri

Nida Özcan, Selahattin Atmaca, Erdal Özbek
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Serratia cinsi bakteriler, özellikle Serratia marcescens, son elli yılda önemli hastane enfeksiyonu etkenleri arasına girmiştir. Çocuk hastalar başta olmak üzere yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalarda sporadik olgu veya salgınlara neden olan bu etkenler hakkında sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Bu çalışma ile kan kültürlerinde Serratia cinsi bakterilerin saptanma oranları ve antibiyotik direnç profillerinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2015-2020 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi klinikleri ve yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürü örnekleri dahil edilmiştir. Kan kültürü örnekleri BD BACTEC FX (Becton Dickinson, ABD ) sisteminde inkübe edilmiş, sistemde üreme sinyali saptanınca %5 koyun kanlı agar (KKA) ve eozin metilen blue (EMB) agar besiyerine pasajlanmıştır. KKA ve EMB agar besiyerlerinde 16-24 saat 35±2°C'de inkübasyon sonrası üreyen izolatlar MALDI Biotyper 3 (Bruker Daltonics, ABD ) cihazı kullanılarak kütle spektrometrisi yöntemiyle cins ve/veya tür düzeyinde tanımlanmıştır. İzolatların antimikrobiyal duyarlılık testleri BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, ABD ) otomatize sistemi ile çalışılmıştır.

BULGULAR: Altı yıllık süre zarfında kan kültürlerinden izole edilen toplam 9730 etkenin 69’u (%0,7 ) Serratia cinsi, bunlardan 58’i S. marcescens olarak tanımlanmıştır. Serratia spp. üreyen hastaların 37’sini (%54) çocuklar, 47’sini (%68) yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar oluşturmuştur. İzolatların 20’sinde (%29) en az bir karbapeneme karşı direnç saptanırken Serratia türlerine karşı en etkili antibiyotiklerin sırasıyla %3, %4 ve %7 direnç oranları ile trimetoprim/sulfametoksazol, siprofloksasin ve amikasin olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serratia türleri altı yıllık zaman diliminde kan kültürlerinden binde yedi oranında izole edilmiş olup izolatlarda yüksek karbapenem direnci dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serratia, İlaç Direnci, Kan Kültürü, Karbapenemler

The Rate and Resistance Profiles of Serratia spp. Among Other Bacteria Isolated from Blood Cultures

Nida Özcan, Selahattin Atmaca, Erdal Özbek
Department of Medical Microbiology, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: Serratia genus, especially Serratia marcescens, has become one of the important cause of hospital infections in the last five decades. There is a limited number of publications on Serratia spp, which cause sporadic infections or outbreaks in intensive care unit patients, especially pediatric patients. The aim of this study was to investigate the antibiotic resistance profiles of the Serratia genus and detection rates among blood cultures.
METHODS: Blood samples were incubated in the BD BACTEC FX (Becton Dickinson, USA) system. Samples were subcultured on 5% sheep blood agar (SBA) and eosin methylene blue (EMB) agar when the system detected growth. After incubation for 16-24 hours at 35±2°C, the grown isolates on SBA and EMB agar were identified by mass spectrometry with MALDI Biotyper 3 (Bruker Daltonics, USA). Antimicrobial susceptibilities were studied with BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, USA) system.
RESULTS: Among 9730 agents isolated from blood cultures over a six-year period, 69 (0.7%) were identified as Serratia genus, 58 of them being S. marcescens. Of Serratia spp. isolated patients, 37 (54%) were children and 47 (68%) were intensive care unit patients. A total of 20 isolates (29%) were resistant to at least one of the carbapenems tested. The most effective antibiotics against Serratia species were found as trimethoprim-sulfamethoxazole, ciprofloxacin, and amikacin with resistance rates of 3%, 4%, and 7%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serratia species were isolated from blood cultures at a rate of seven per thousand in a six-year period, and high carbapenem resistance in isolates was noteworthy.

Keywords: Serratia, Drug Resistance, Blood Culture, Carbapenems

Nida Özcan, Selahattin Atmaca, Erdal Özbek. The Rate and Resistance Profiles of Serratia spp. Among Other Bacteria Isolated from Blood Cultures. Van Med J. 2022; 29(2): 190-196

Sorumlu Yazar: Nida Özcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale