E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Rektum Kanserinde Preoperatif Evrelemede Endorektal Ultrasonografi ile Patolojik Bulguların Kıyaslanması [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 149-154 | DOI: 10.5505/vtd.2022.03083

Rektum Kanserinde Preoperatif Evrelemede Endorektal Ultrasonografi ile Patolojik Bulguların Kıyaslanması

Muharrem Oner1, Nadir Adnan Hacım2
1Al-Zahra Hastanesi, Onkolojik Cerrahi Kliniği, Dubai
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Rektum kanserini ameliyat öncesi evrelemek, günümüzde mevcut çok sayıdaki tedavi olanaklarından hastaya uygun birinin seçilmesinde karar verdirici olduğundan büyük önem taşımaktadır. Endorektal ultrason (ERUS), rektum kanserinin evrelemesini, tümörün rektum duvarı ile mezorektuma invazyonunu ve lenf bezi tutulumunu oldukça net bir şekilde gösterebilir. Bu çalışmada rektum kanseri evrelemesinde ERUS’un patoloji sonuçlarına göre etkinliğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada ameliyat edilen 40 rektum tümörlü hastada TNM sınıflamasına göre ERUS ile ameliyat öncesi evreleme sonuçları, patoloji sonuçları esas alınarak retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: ERUS ile patolojik evrelendirme karşılaştırıldığında, 3 yıllık olan hasta takibimizde, 40 olgudan 27’sinde doğru evreleme yapıldı. ERUS’un tümörün ayırıcı tanısında doğruluk oranı %67.5 olarak saptandı ve patolojik tanılardan anlamlı derecede farklı bulundu. ERUS’un lenf nodu metastazı ayırıcı tanısı için toplam doğruluk oranı %61.5 olarak saptandı fakat patolojik tanılara kıyasla anlamlı bir fark görülmedi. ERUS’un sensitivitesi 71% ve spesifisitesi 50% olarak bulundu ancak patolojik tanılara kıyasla anlamlı bir farka rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ERUS rektum tümörlerinde tedavi modalitesini belirleyen en önemli faktör olan tümörün invazyon derecesini belirlemede ve lenf nodu tutulumunu saptamada yüksek doğruluk oranlarına sahip değerli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, Tanısal görüntüleme, Tümör evrelemesi

Comparison of the Pathological Findings by Endorectal Ultrasonography in Pre-operative Staging of Rectum Cancer

Muharrem Oner1, Nadir Adnan Hacım2
1Division of Surgical Oncology Department, Al-Zahra Hospital, Dubai
2Bagcilar Training and Research Hospital, General Surgery Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Preoperative staging of rectum cancer is of great importance as it is decisive in choosing one of the many treatment options available today. Endorectal ultrasonography (ERUS) may demonstrate the stage of rectal cancer, invasion of the tumor through the rectal wall and mesorectum, and the lymph node involvement. This study aimed to determine the effectiveness of ERUS in rectal cancer staging according to pathology results.
METHODS: In this study, the impact of preoperative staging with ERUS was investigated retrospectively in 40 patients with rectal tumors and compared with the final histopathological diagnosis based on the TNM staging.
RESULTS: In our 3-year follow-up of patients, a comparison of ERUS outcomes with the final pathological diagnosis revealed that the correct stage was reached in 27 of 40 cases. The accuracy rate of ERUS in the differential diagnosis was 67.5%, and it was found to be significantly different from the pathological diagnoses. The total accuracy rate of ERUS in differential diagnosis of lymph node metastasis was found to be 61.5%, but there was no significant difference compared to pathological diagnoses. The sensitivity of ERUS was 71%, and specificity was 50%, but no significant difference was found compared to pathological diagnoses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ERUS is a valuable method with high accuracy rates in determining the degree of invasion of the tumor and determining the lymph node involvement, which is the most crucial factor determining the treatment modality in rectum tumors.

Keywords: Rectal cancer, Diagnostic imaging, Tumor staging

Muharrem Oner, Nadir Adnan Hacım. Comparison of the Pathological Findings by Endorectal Ultrasonography in Pre-operative Staging of Rectum Cancer. Van Med J. 2022; 29(2): 149-154

Sorumlu Yazar: Nadir Adnan Hacım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale