E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Karbapenemaz Üreten Acinetobacter baumannii complex İzolatlarının Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 362-370 | DOI: 10.5505/vtd.2022.04382

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Karbapenemaz Üreten Acinetobacter baumannii complex İzolatlarının Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması

Gülşen Uluçam Atay1, Gulcin Bayramoglu2, Rıza Durmaz3, İlknur Tosun2, Neşe Kaklıkkaya2, Faruk Aydın2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Rize
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
3Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı, Ankara.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kültürlerinden izole edilen karbapenemlere azalmış duyarlılık gösteren A. baumannii complex (ABC) izolatlarında metallo-beta-laktamazlar (MBL) ile oksasilinazlar (OXA) enzimlerinin varlığının belirlenmesi ve izolatların birbirleriyle ve European clone (EU) I, II, III ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya; 2008-2009 tarihleri arasında hastaneye başvuran 74 hastanın kan örneklerinden izole edilen imipenem veya meropenemin en az birine azalmış duyarlılık gösteren ABC izolatı alınmıştır. İzolatların tanımlanması ve antimikrobiyal duyarlılıkları BD Phoenix Otomatize Sistemi (Becton-Dickinson, ABD) ile yapılmıştır. OXA ve MBL genleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırılmıştır. İzolatların klonal ilişkisi “pulsed-field” jel elektroforezi (PFGE) yöntemiyle saptanmıştır.
BULGULAR: İzolatların hiçbirinde MBL genleri ve blaOXA 24-like geni saptanmazken; izolatların tümünde blaOXA-51-like geni, 32 izolatta blaOXA-58-like geni ve 26 izolatta blaOXA-23-like geni saptanmıştır. PFGE yöntemiyle blaOXA23-like ve/veya blaOXA-58-like geni taşıyan 55 kan izolatı; altı kümede tiplendiği görülmüştür. EU klonlarının ait oldukları kümeler içindeki izolatlarla arasındaki benzerliği %90 üzerinde saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız hastanemizde oksasilinaz üreten ABC izolatlarının; ülkemizde çok nadir olarak bildirilen EU klon III ile ilişkili bulunması, EU klon I ve II ile de muhtemel ilişkili izolatların saptanması bu klonların hastanemizde ve ülkemizde yayılım potansiyelini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, karbapenemaz, “pulsed-field” jel elektroforezi.

Investigation of Molecular Mechanisms of Carbapenemase Producing Acinetobacter baumannii complex Isolates Isolated from Blood Cultures

Gülşen Uluçam Atay1, Gulcin Bayramoglu2, Rıza Durmaz3, İlknur Tosun2, Neşe Kaklıkkaya2, Faruk Aydın2
1Recep Tayyip Erdogan University, Vocational School Of Health Services, Department Of Medical Services And Techniques, Rize
2Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Trabzon
3Yıldırım Beyazit University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Ankara.

INTRODUCTION: It was aimed to determine the presence of metallo-beta-lactamases (MBL) and oxacillinases (OXA) enzymes in Acinetobacter baumannii complex (ABC) isolates, which show decreased sensitivity to carbapenems isolated from blood cultures and to investigate the relationships of isolates among each other and with European clones (EU) I, II, III.
METHODS: The study included ABC isolate which has reduced sensitivity to at least one of either imipenem or meropenem which was isolated from blood samples obtained from 74 patients who were admitted to the hospital between 2008 and 2009. Identification of isolates and their antimicrobial susceptibilities were performed using BD Phoenix Automated System (Becton-Dickinson, USA). OXA and MBL genes were investigated by polymerase chain reaction (PCR). The clonal relationship of the isolates was determined by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) method.
RESULTS: MBL genes and blaOXA-24-like gene were not determined in any of the isolates. blaOXA-51-like was detected in all isolates, blaOXA-58-like gene in 32 isolates and blaOXA-23-like gene in 26 isolates. Using PFGE method, it was detected that fifty-five blood isolates carrying the blaOXA23-like and/or blaOXA-58-like gene were clustered under six clusters. The similarity of EU clones with clinical ABC isolates in the clusters was found to be over 90%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ABC isolates producing oxacillinase in our hospital; The presence of association with EU clone III, which is reported very rarely in our country, and the detection of possible related isolates with EU clones I and II show the potential for the spread of these clones in our hospital and in our country.

Keywords: Acinetobacter baumannii, carbapenemases, pulsed-field gel electrophoresis.

Gülşen Uluçam Atay, Gulcin Bayramoglu, Rıza Durmaz, İlknur Tosun, Neşe Kaklıkkaya, Faruk Aydın. Investigation of Molecular Mechanisms of Carbapenemase Producing Acinetobacter baumannii complex Isolates Isolated from Blood Cultures. Van Med J. 2022; 29(4): 362-370

Sorumlu Yazar: Gülşen Uluçam Atay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale