E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Van Yöresinde Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi; 2009 Güncellemesi [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 12-15

Van Yöresinde Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi; 2009 Güncellemesi

Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Beğenik2, Gülay Bulut3, Süleyman Özen4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
4YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van

Amaç: Van yöresinde son 12 yılda yapılmış böbrek biyopsilerinin patolojik bulgularının ve yıllar içindeki değişikliğin değerlendirilmesi. Yöntem: Ocak 2004 -Ekim 2009 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde erişkinlerde yapılmış tüm böbrek biyopsi sonuçları geriye dönük olarak incelendi ve Ocak 1997-Aralık 2003 dönemi ile karşılaştırıldı, ayrıca tüm veriler birleştirilerek değerlendirildi. Bulgular: Toplam olarak 231 biyopsi yapılmıştı (birinci dönemde 129, ikinci dönemde 102 adet). İlk dönemde yeterli materyal alınamayan olgu 14(%10) iken, 2. dönemde ise 1(%1) idi(p;0,001). Tüm olgulardan yeterli materyal elde edilemeyen 15(%6,5) olgu çıkarıldı. İki dönem arasında histopatolojik tanılar açısından kronik böbrek yetmezliği tanısı hariç fark saptanmadı. Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde en sık saptanan histopatolojik tanılar sırasıyla; membranoproliferatif glomerulonefrit (%22,1), sistemik lupus eritematozus (%20,7), proliferatif glomerulonefrit (%9,7), amiloidoz(%8,3) ve membranöz GN(%8,3) idi. Sonuç: Bölgemizde glomerulonefrit’lerin en sık nedeni membrenoproliferatif ve sistemik lupus eritematozus olup 1997–2003/2004–2009 dönemleri arasında histopatolojik tanılar arasında belirgin fark görülmedi. Yetersiz materyal oranı 2. inceleme döneminde azaldı, KBY histopatolojisi 2. dönemde daha fazlaydı.

Anahtar Kelimeler: Böbrek biyopsisi, glomerülonefrit, epidemiyoloji

Epidemiology Of Glomerulonephritis In Van Area; 2009 Update

Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Beğenik2, Gülay Bulut3, Süleyman Özen4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van

Aim: In the last 12 years have been pathological changes of renal biopsy findings in the Van region and in the years of assessment. Methods: All renal biopsy results were evaluated retrospectively in adults between January 2004 and October 2009 at the Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine and were compared with January 1997-December 2003 period; also combined all the data were evaluated. Results: In total, 231 biopsies were performed. While first period can not be enough material in 14 patients (10%), the second period 1 (1%), respectively (p, 0.001). Fifteen cases(6.5%) excluded from all patients because of can not be obtained enough material. The most common diagnoses; SLE (20.7%), MPGN (22.1%), proliferative GN (9.7%), amyloidosis (8.3%) and membranous GN (8.3%) respectively. Conclusion: İn our area the most frequent pathologies observed were MPGN(22.7%) and SLE(20.7%), there is no significant change between the periods (1997-2003/2004-2009) in terms of histopathologic diagnoses. Insufficient material for second review period was reduced, histopathologic findings of end stage renal disease second period was higher than first period.

Keywords: Renal biopsy, glomerulonephritis , epidemiology

Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Gülay Bulut, Süleyman Özen, Reha Erkoç. Epidemiology Of Glomerulonephritis In Van Area; 2009 Update. Van Med J. 2010; 17(1): 12-15
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale