E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 36-40 | DOI: 10.5505/vtd.2022.24855

Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi

Kaptan Gülben1, Osman Uyar2, Bahadır Öndeş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
2Manisa Özel Grandmedical Hospital, Genel Cerrahi Kliniği
3Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Metastatik lenf nodu oranının (mLNO) bazı solid organ tümörlerinde önemli bir prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı mLNO’nun kolorektal kanserli (KRK) hastalardaki prognostik önemini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008- Nisan 2014 tarihleri arasında, uzak metastazı olmayan ve küratif amaçla cerrahi tedavi uygulanan 246 KRK’li hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, çıkarılan toplam lenf nodu sayısı, mLN sayısı, patolojik T evresi, TNM evresi, mLNO ve lenfovasküler invazyonun hastalıksız ve genel sağkalım üzerindeki etkisi tek ve çok değişkenli Cox-regression testi ile analiz edildi. Sağ kalım eğrileri Kaplan-Meier, sağ kalım farkları log-rank testi ile hesaplandı. mLNO için optimal cut-off değeri ROC analizi ile belirlendi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 61 (23-86) olup, ortanca takip süresi 38 (11-78) aydı. ROC analizinde mLNO için optimal cut-off değeri 0,08 olarak bulundu. Çok değişkenli analizde çıkarılan toplam lenf nodu sayısı (p<0,007) ve mLNO’nun (HR: 2,1, %95 GA: 1,2-4,2, p<0,003) hastalıksız sağkalımı etkileyen bağımsız risk faktörleri olduğu belirlendi. Genel sağkalım için sadece mLNO’nun bağımsız risk faktörü olduğu saptandı (HR: 7,5, %95 GA: 2,6-21,2, p<0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uzak metastazı olmayan KRK’li hastalarda mLNO’nun 0,08’in üzerinde olması hem hastalıksız sağkalım, hem de genel sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur. TNM sınıflamasında, mLNO’nun öneminin desteklenmesi için daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: kolorektal kanser, metastatik lenf nodu oranı, prognostik faktörler

Prognostic Significance of Ratio of Metastatic Lymph Nodes in Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection

Kaptan Gülben1, Osman Uyar2, Bahadır Öndeş3
1University of Health Sciences, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Division of Surgical Oncology
2Manisa Private Grandmedical Hospital, Department of General Surgery
3Malatya Training and Research Hospital, Department of General Surgery

INTRODUCTION: Metastatic lymph node ratio (mLNR) has been shown to be an important prognostic factor in some solid tumours. The aim of this study was to investigate the prognostic value of mLNR in patients with colorectal carcinoma (CRC).
METHODS: The records of 246 CRC patients who had not distant metastasis and treated with curative surgery were retrospectively evaluated between January 2008 and April 2014. The effects of age, gender, the number of total lymph nodes removed, the number of metastatic lymph nodes, pathological T stage, TNM staging, mLNR and lymphovascular invasion on disease free survival and overall survival were analyzed with univariate and multivariate Cox-regression tests. Survival curves were calculated using Kaplan-Meier method and survival differences were assessed by log-rank test. Optimal cut-off value for mLNR is determined with ROC analysis.
RESULTS: Median age was 61 (23-86) and median follow-up period was 38 (11-78) months. Optimal cut-off value for mLNR was found as 0,08 in ROC analysis. In the multivariate analysis, the number of total lymph nodes removed (p<0.007) and mLNR (HR, 2.1; 95% CI, 1.2-4.2; p<0.003) were found to be independent risk factors on disease-free survival. For overall survival, mLNR only was the independent risk factor on overall survival (HR,7.5; 95% CI, 2.6-21.2; p<0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: mLNR value more than 0,08 was found to be an independent risk factor on both overall survival and disease-free survival in patients with non-metastatic CRC. Larger prospective studies are needed to support the significance of mLNR for TNM classification of CRC.

Keywords: colorectal cancer, metastatic lymph node ratio, prognostic factors

Kaptan Gülben, Osman Uyar, Bahadır Öndeş. Prognostic Significance of Ratio of Metastatic Lymph Nodes in Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection. Van Med J. 2022; 29(1): 36-40

Sorumlu Yazar: Kaptan Gülben, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale