E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Fetal Ekokardiyografi Yapılan Hastalarımızın Özellikleri ve Postnatal Ekokardiyografi ile Prenatal Tanı Doğruluğunun Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 96-99

Fetal Ekokardiyografi Yapılan Hastalarımızın Özellikleri ve Postnatal Ekokardiyografi ile Prenatal Tanı Doğruluğunun Araştırılması

İbrahim Ece1, Serdar Epçaçan1, Abdurrahman Üner2, Nesrin Ceylan3, Nihat Demir3, İlyas Aydın3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Kliniği, Van

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde fetal ekokardiyografi yapılan gebelerin; başvuru nedenleri, fetal ekokardiyografi ve postanal ekokardiyografi sonuçları değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2013 ile Şubat 2014 arasında herhangi bir nedenle fetal ekokardiyografi yapılan 326 olgu alındı. Bulgular: En sık başvuru nedeni obstetrik USG de konjenital kalp hastalığı şüphesi idi (%30.6). Gebelerin ortalama yaşları 27.8±6.1 (18-44), ortalama gebelik haftası 26.03±5.02 (14-39) idi. Fetal ekokradiyografi ile hastaların %62.3’ ü normal saptandı. Ventriküler septal defekt (%12.2) en sık saptanan fetal kardiyak anomali iken ikinci sıklıkta ise %7.4 ile hidrops fetalis izlemekteydi. Postnatal ekokardiyografi 192 (%58.9) yenidoğana yapılabildi. Bu hastaların %64.1’i normal bulunurken, en sık saptanan konjenital kalp hastalığı ventriküler septal defekt (%8.3) idi. Çalışmamızda doğumsal kalp hastalığı prevelansı %37.7 olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Doğumsal kalp hastalıklarının erken tanınması gerekli tıbbi veya cerrahi tedavi yöntemlerinin önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde doğumsal kalp hastalıklarının prenatal tanısında fetal ekokardiyografi giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Fetal ekokardiyografi ile tespit edilen doğumsal kalp hastalığı varlığında gerekli tedavi, aileye gerekli danışmanlık verilebilmekte ve doğum sonrası kardiyak açıdan yapılabilecekler için önceden tedbirler alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fetal ekokardiyografi, doğumsal kalp hastalığı, yüksek riskli gebelik

The Characteristics of Our Patients Who Underwent Fetal Echocardiography and Postnatal Echocardiography to Investigate the Accuracy of Prenatal Diagnosis

İbrahim Ece1, Serdar Epçaçan1, Abdurrahman Üner2, Nesrin Ceylan3, Nihat Demir3, İlyas Aydın3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Kardiyoloji Ünitesi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Kliniği, Van

Aim: In this study, pregnant women who underwent fetal echocardiography in our clinic; cause of application, fetal echocardiography and postnatal echocardiography results are evaluated. Methods: 326 patients who underwent fetal echocardiography for any reason between January 2013 and February 2014 were included and postnatal echocardiography was done in neonatal period. Results: The most common reason for admission was suspicion of congenital heart disease detected in obstetric ultrasound (30.6%). The mean age and gestational week of the pregnant women were found 27.8±6.1 (18-44) and 26.03±5.02 (14-39), respectively. In 62.3% patients, fetal echocardiography results were within normal limits. Ventricular septal defect (12.2%) was the most common fetal cardiac anomalies detected in this study while the second was hydrops fetalis. 64.1% of patients who underwent postnatal echocardiography, echocardiographic results were within normal limits, most commonly detected congenital heart disease was ventricular septal defect (8.3%). In our study, congenital heart disease prevalence detected by fetal echocardiography was determined as 37.7%. Conclusion: Early recognition of congenital heart disease is of great importance in terms of pre-determining required medical or surgical treatment. Nowadays, fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of congenital heart disease is being used with increasing frequency. Congenital heart disease detected by fetal echocardiography may require treatment or family counseling and postnatal cardiac precautions can be taken in advance.

Keywords: Key words: Fetal echocardiography, congenital heart disease, high-risk pregnancy

İbrahim Ece, Serdar Epçaçan, Abdurrahman Üner, Nesrin Ceylan, Nihat Demir, İlyas Aydın. The Characteristics of Our Patients Who Underwent Fetal Echocardiography and Postnatal Echocardiography to Investigate the Accuracy of Prenatal Diagnosis. Van Med J. 2015; 22(2): 96-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale