E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 133-135 | DOI: 10.5505/vtd.2022.35682

İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu

Yavuz Selim Atan, Umut Kırlı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Van

Fahr sendromu nörodejeneratif süreçlerle giden nadir görülen bir hastalıktır. Klinik bulgular değişken olmakla birlikte ekstrapiramidal sistem ve serebellar fonksiyon bozuklukları, epileptik nöbetler, demans ve çeşitli psikiyatrik bulgularla kendini gösterebilir. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Psikoz ise kişinin insan ilişkilerini ve gerçeği değerlendirmesini bozan, kendine özgü bir içe-kapanımın, düşünce, duyum ve davranışlarda bozulmaların görüldüğü ağır bir ruhsal durumdur. Bu sunumda ilk atak psikoz bulguları ile kliniğimize başvuran, yapılan bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemelerinde bilateral bazal ganglion ve serebellar hemisferlerde simetrik kalsifikasyonlar tespit edilen ve Fahr sendromu tanısı konulan 21 yaşında bir kadın hasta tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fahr Sendromu, Hipoparatiroidizm, Psikoz

Fahr Syndrome Diagnosed by the First Attack Psychosis: A Case Report

Yavuz Selim Atan, Umut Kırlı
Department of Psychiatry, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

Fahr syndrome is a rare disease that goes through neurodegenerative processes. Although clinical findings are variable, extrapyramidal system and cerebellar dysfunction may manifest with epileptic seizures, dementia and various psychiatric findings. Its etiology has not been fully clarified. Psychosis, on the other hand, is a severe mental disorder that disrupts human relations and assessment of the truth, and has a distinctive introversion, impairments in thoughts, sensations and behaviors. In this presentation, a 21-year-old female patient who presented to our clinic with the findings of first-episode psychosis, who had symmetrical calcifications in bilateral basal ganglion and cerebellar hemispheres and diagnosed as Fahr syndrome, will be discussed.

Keywords: Fahr syndrome, Hypoparathyroidism, Psychosis

Yavuz Selim Atan, Umut Kırlı. Fahr Syndrome Diagnosed by the First Attack Psychosis: A Case Report. Van Med J. 2022; 29(1): 133-135

Sorumlu Yazar: Yavuz Selim Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale