E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(1): 35-39 | DOI: 10.5505/vtd.2017.36844

Molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Erbil Karaman1, Orkun Çetin1, Numan Çim1, Ali Kolusarı1, Hatice Oruç1, Esra Andıç1, Recep Yıldızhan1, İsmet Alkış1, Sadi Elasan2, Hanım Güler Şahin1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ad

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, kliniğimizde komplet ve parsiyel molar gebelik tanısı konulan olguların klinik verilerini ve tiroid fonksiyonlarını karşılaştırarak, literatür bilgileri ışığında tartışılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ nde Ocak 2007- Ocak 2016 tarihleri arasında, tedavi ve takibi yapılan toplam 242 komplet ve parsiyel molar gebelik olgusunun klinik verileri ve tiroid fonksiyon testleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar 127 komplet molar gebelik olgusu ve 115 parsiyel molar gebelik olgusu olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Komplet mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 33.87±12.14 iken, parsiyel mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 31.73±10.12 idi. İki grup arasında yaş açısından istatiksel anlamlı fark bulunamadı (p: 0.139). Komplet mol tanısı konulan hastaların TSH değeri ortalamaları 0.5±0.9 mIU/ml iken, parsiyel mol olgularının TSH değeri ortalamaları 1.0±1.2 mIU/ml olarak bulundu. Parsiyel mol olgularının TSH değerleri, komplet mol olgularına göre daha yüksek bulundu (p: 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde; molar gebelik olgularında klinik takip ve tedavi göz önüne alındığında, tiroid fonksiyon testlerinin anlamlı ölçüde etkilenmediği gözlenmektedir. Bu sonuç, hipertiroidinin ölümcül seyreden komplikasyonları olması sebebiyle, molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesine gerek olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Komplet molar gebelik, Parsiyel molar gebelik, Tiroid fonksiyon testleri

Evaluation of thyroid functions in molar pregnancies

Erbil Karaman1, Orkun Çetin1, Numan Çim1, Ali Kolusarı1, Hatice Oruç1, Esra Andıç1, Recep Yıldızhan1, İsmet Alkış1, Sadi Elasan2, Hanım Güler Şahin1
1Yuzuncu Yil University Medical Faculty Department Of Obstetric And Gynecology
2Yuzuncu Yil University Medical Faculty Department Of Biostatistics

INTRODUCTION: The aim of the present study was to discuss and compare the clinical outcomes and thyroid functions of complete and incomplete molar pregnancies in the highlights of the literature.
METHODS: The study was conducted at Yuzuncu Yıl University, Department of Obstetrics and Gynecology between January 2006 and January 2016. The clinical outcomes and thyroid function tests of 242 complete and incomplete molar pregnancies were reviewed retrospectively. The patients were divided into two groups as, 127 pregnancies with complete mole and 115 pregnancies with incomplete mole.
RESULTS: The mean maternal age of complete and incomplete mole pregnancies were 33.87±12.14 and 31.73±10.12, respectively. There was no significant difference between the groups (p: 0.139). The mean TSH values of complete and incomplete molar pregnancies were 0.5±0.9 mIU/ml and 1.0±1.2 mIU/ml, respectively. The mean TSH values were higher in incomplete molar pregnancies than in complete molar pregnancies (p: 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study showed that thyroid functions were not affected clinically in molar pregnancies for the follow-up and management of the patients. However, we still recommended that the thyroid functions should be evaluated in molar pregnancies, to prevent the mortal complications of hyperthyroidism.

Keywords: Complete molar pregnanacies, Incomplete molar pregnancies, Thyroid function tests.

Erbil Karaman, Orkun Çetin, Numan Çim, Ali Kolusarı, Hatice Oruç, Esra Andıç, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Sadi Elasan, Hanım Güler Şahin. Evaluation of thyroid functions in molar pregnancies. Van Med J. 2017; 24(1): 35-39

Sorumlu Yazar: Erbil Karaman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale