E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
COVID-19 Oküler Bulgulara İlişkin Web Sitelerinin Okunabilirlik Düzeyi: İnternet Tabanlı Analiz [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 381-385 | DOI: 10.5505/vtd.2022.37431

COVID-19 Oküler Bulgulara İlişkin Web Sitelerinin Okunabilirlik Düzeyi: İnternet Tabanlı Analiz

Hamıdu Hamısı Gobeka1, Güllü Jabbarova1, Aynur Er1, Seray Yörükoğlu1, Kudret Kurt1, Murat Demirezen2, Mustafa Doğan1
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Afyonkarahisar, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu tek merkezli internet tabanlı çalışmada, COVID-19 ile ilgili oküler bulguların Türkçe web sitelerinde okunabilirliğini belirlemeye amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google'da "Koronavirüs gözü etkiler mi", "Koronavirüs göz bulguları", "COVID-19 ile ilgili oküler belirtiler" ve "Koronavirüs gözü enfekte eder mi" gibi ifadeler aranırken ortaya çıkan ilk 33 web sitesi Türkçe metinler için Ateşman ve Bezirci-Yılmaz tarafından geliştirilen iki ana okunabilirlik skorlama sistemi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ateşman'ın okunabilirlik puanı ortalama 47 idi. Buna göre, COVİD-19 ile ilgili oküler bulgular hakkında bilgi veren web sitelerinin 13., 14. ve 15. sınıf öğrencileri tarafından okunabilir olduğu ortaya çıktı. Aynı web siteleri Bezirci-Yılmaz okunabilirlik puanında 14-15 yıl eğitim gerektiren ortalama 14,7 puanla okunabilir bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 ile ilgili oküler bulgular web sitelerinin okunabilirliğinin 13-15. sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir. Bu düzey, ortalama eğitim düzeyi ile karşılaştırıldığında nispeten yüksektir. Web sitesi bilgilerinin hasta ve hasta yakınlarının anlamakta zorlandıkları bir dilde yazılması sonucunda tedaviye uyum sorunları ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, göz, internet, okunabilirlik, eğitim

The Readability Level of Websites Regarding COVID-19 Ocular Findings: An Internet-Based Analysis

Hamıdu Hamısı Gobeka1, Güllü Jabbarova1, Aynur Er1, Seray Yörükoğlu1, Kudret Kurt1, Murat Demirezen2, Mustafa Doğan1
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Afyonkarahisar, TURKEY
2Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Afyonkarahisar, TURKEY

INTRODUCTION: The purpose of this single-centered internet-based study was to determine the readability of COVID-19-related ocular findings on Turkish websites.
METHODS: TThe first 33 websites that appeared when searching Google for phrases like "Does coronavirus affect the eye," "Coronavirus eye findings," COVID-19-related ocular manifestations," and "Can coronavirus infect the eye" were evaluated using two main readability scores for Turkish texts developed by Ateşman and Bezirci-Yilmaz.
RESULTS: The average score on Ateşman's readability score was 47. Accordingly, websites providing information about COVİD-19-related ocular findings were discovered to be readable by the 13th, 14th, and 15th grade students. The same websites were found to be readable with an average of 14.7 points on the Bezirci-Yilmaz readability score, requiring 14-15 years of education.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The readability of COVID-19-related ocular findings websites was determined to be between 13th and 15th grade students. This level is relatively high when compared to the average education level. Treatment adherence issues may arise as a result of website information written in a language that patients and their relatives find difficult to understand.

Keywords: COVID-19, eye, internet, readability, education

Hamıdu Hamısı Gobeka, Güllü Jabbarova, Aynur Er, Seray Yörükoğlu, Kudret Kurt, Murat Demirezen, Mustafa Doğan. The Readability Level of Websites Regarding COVID-19 Ocular Findings: An Internet-Based Analysis. Van Med J. 2022; 29(4): 381-385

Sorumlu Yazar: Hamıdu Hamısı Gobeka, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale