E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Enterococcus Faecalis’e bağlı Aort ve Mitral Kapak Tutulumlu Bir Endokardit Olgusunda Tedavi Yaklaşımları [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(3): 83-86

Enterococcus Faecalis’e bağlı Aort ve Mitral Kapak Tutulumlu Bir Endokardit Olgusunda Tedavi Yaklaşımları

Cengiz Özbek1, Ufuk Yetkin1, Nagihan Karahan2, Tevfik Güneş3, Ali Gürbüz4
1Klinik Şef Yard.
2II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi
3Klinik Asistanı
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

İnfektif kapak endokarditi hastada ciddi kardiyak hasarlara yol açabilmektedir. İnfektif endokarditin kalple ilgili komplikasyonları kapaklarda oluşan vejetasyonlar aracılığıyla meydana gelmektedir. Madde kaybıyla beraber lifletlerde yırtılma, yıpranma ve perforasyon gelişmektedir. Bunlar gibi ağır kardiyak yapısal defektlerin oluşumu 21. yüzyılda bile infektif endokarditin yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir infeksiyon hastalığı olma özelliğini korumasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Enterococcus faecalis’e bağlı aort kapağının non koroner ve sağ koroner lifletlerinde yoğun vejetasyon yerleşimine bağlı madde kayıplı yıpranma gelişimi saptanan ve eş zamanlı mitral kapağı da etkilenmiş olan bir endokardit olgusu sunulmuştur. Olgumuzun tanısal değerlendirilmesinin yanı sıra uyguladığımız cerrahi yaklaşımın literatür bilgileri ışığında aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, Enterococcus faecalis, vejetasyon, liflette yıpranma.

Management in an Endocarditis Case with Aort and Mitral Valve Involvement due to Enterococcus Faecalis

Cengiz Özbek1, Ufuk Yetkin1, Nagihan Karahan2, Tevfik Güneş3, Ali Gürbüz4
1Klinik Şef Yard.
2Uzm. Dr.-II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi
3Klinik Asistanı, Dr.
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Severe cardiac injuries can be seen after infective endocarditis. Cardiac complications of infective endocarditis develop with vegetations of valves. In association with tissue loss, tearing, erosion and perforation of leaflets develop. These severe cardiac structural defects lead to high morbidity and mortality rates even in 21st century. In this study we present an endocarditis case due to Enterococcus faecalis showing erosion with tissue loss because of intensive vegetation located at the non-coronary and right coronary leaflets of the aortic valve and also effecting the mitral valve. We aimed to present our diagnostic evaluation and surgical approach by literature support.

Keywords: Infective endocarditis, Enterococcus faecalis, vegetation, leaflet injury.

Cengiz Özbek, Ufuk Yetkin, Nagihan Karahan, Tevfik Güneş, Ali Gürbüz. Management in an Endocarditis Case with Aort and Mitral Valve Involvement due to Enterococcus Faecalis. Van Med J. 2007; 14(3): 83-86
LookUs & Online Makale