E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 76-83 | DOI: 10.5505/vtd.2022. 43531.

COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi

Elif Köse1, Hasan Çetin Ekerbiçer1, Alper Arslan2, Arman Özaygın2, Betül Nas2, Beyza Yavuz2, Büşranur Metin2, Elif Şahin2, Emine Nuran Keske2, Hande Çelik2, Kadir Özkan2, Melike Kutlu2, Merve Ayral2, Merve Erdoğan2, Neslihan Kılıç2, Nilay Nur Önder2, Özge Arıcı2, Özge Bölükbaşoğlu2, Elif Şahin2, Sadeq Albishari2, Gökhan Oturak1
1Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada 30 Mayıs 2021 tarihine kadar COVID-19 aşıları ile ilgili PubMed’de yayınlanmış randomize kontrollü çalışmaların tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: PubMed veri tabanında “vaccine” ve “COVID 19” anahtar kelimeleri taranarak ulaşılan 73 makale araştırmacılar tarafından incelenmiş, COVID 19 aşıları ile ilgili olan 33 randomize kontrollü çalışma (RKÇ) araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan 17 maddelik soru formuna göre dahil edilen araştırmaların tanımlayıcı özellikleri incelenmiştir.
BULGULAR: Pandeminin çıktığı andan itibaren yaklaşık bir buçuk yıl içinde yayınlana 33 RKÇ makalesinde toplam araştırmacı yazar sayısı 946 olup makale başına ortalama yazar sayısı 28,67±18,56’dır. Makalelerin %39,3'ü The Lancet dergisinde, %27,2'si The New England Journal of Medicine'de yayınlanmıştır.
Çalışmalarda kullanılan aşıların %36,3'ü mRNA aşısı, %21,2’si İnaktif aşı, %18,1'i Rekombinant adenovirus aşısı, %12,1'i Şempanze adenovirus tabanlı vektör aşısı, %6'sı BCG aşısıdır. Aşıların %22,5'i Faz 1, %12,9'u Faz 2, %19,3'ü Faz 3, %3,2'si Faz 4, %32,3'ü Faz 1-2, %9,6'sı Faz 2-3 çalışmasıdır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların çoğunluğu mRNA aşıları ve inaktif aşılar için yapılmış Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarıdır. Çalışmalar genellikle erişkin yaş grubu üzerinde yapılmıştır ve çocuk yaş grubu üzerine aşıların etkisini değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmalarda daha çok aşıların güvenliği incelenmiş olup aşıların etkinliği ve etkililiği üzerine daha kısıtlı bilgiler vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 aşıları, Randomize Kontrollü Çalışma, Aşılar, PubMed

Investigation of Descriptive Characteristics of Randomized Controlled Trials of COVID-19 Vaccines

Elif Köse1, Hasan Çetin Ekerbiçer1, Alper Arslan2, Arman Özaygın2, Betül Nas2, Beyza Yavuz2, Büşranur Metin2, Elif Şahin2, Emine Nuran Keske2, Hande Çelik2, Kadir Özkan2, Melike Kutlu2, Merve Ayral2, Merve Erdoğan2, Neslihan Kılıç2, Nilay Nur Önder2, Özge Arıcı2, Özge Bölükbaşoğlu2, Elif Şahin2, Sadeq Albishari2, Gökhan Oturak1
1Sakarya University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Sakarya
2Sakarya University, Faculty of Medicine, Sakarya

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the descriptive characteristics of randomized controlled trials published in PubMed on COVID-19 vaccines until May 30, 2021.
METHODS: Seventy three articles reached by scanning the keywords "vaccine" and "COVID 19" in the PubMed database were reviewed by researchers, 33 randomized controlled trials (RCTs) related to COVID 19 vaccines were included in the study. According to the 17-item questionnaire created by the researchers, the descriptive features of included studies were examined.
RESULTS: The total number of investigative authors in 33 RCT articles published in approximately one and a half years from the outbreak of the pandemic was 946, and the average number of authors per article was 28.67±18.56. 39.3% of the articles were published in The Lancet and 27.2% in The New England Journal of Medicine.
Of the vaccines used in the studies, 36.3% mRNA vaccine, 21.2% Inactivated vaccine, 18.1% Recombinant adenovirus vaccine, 12.1% Chimpanzee adenovirus-based vector vaccine, 6% BCG vaccine. 22.5% of vaccines are Phase 1, 12.9% Phase 2, 19.3% Phase 3, 3.2% Phase 4, 32.3% Phase 1-2, 9%,6 of them are Phase 2-3 studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of randomized controlled trials on COVID-19 vaccines are phase 1 and phase 2 trials for mRNA vaccines and inactivated vaccines. Studies have generally been conducted on the adult age group and studies are needed to evaluate the effect of vaccines on the pediatric age group. In studies, the safety of vaccines has been examined more, and there is limited information on efficacy and effectiveness of vaccines.

Keywords: COVID-19 vaccines, Randomized Controlled Trial, Vaccines, PubMed

Elif Köse, Hasan Çetin Ekerbiçer, Alper Arslan, Arman Özaygın, Betül Nas, Beyza Yavuz, Büşranur Metin, Elif Şahin, Emine Nuran Keske, Hande Çelik, Kadir Özkan, Melike Kutlu, Merve Ayral, Merve Erdoğan, Neslihan Kılıç, Nilay Nur Önder, Özge Arıcı, Özge Bölükbaşoğlu, Elif Şahin, Sadeq Albishari, Gökhan Oturak. Investigation of Descriptive Characteristics of Randomized Controlled Trials of COVID-19 Vaccines. Van Med J. 2022; 29(1): 76-83

Sorumlu Yazar: Gökhan Oturak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale