E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Ekran Süresi, Dönemi ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(1): 19-26 | DOI: 10.5505/vtd.2022.44538

Ekran Süresi, Dönemi ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi

Mehmet Karadag1, Gulay Can Yilmaz2
1Gaziantep Ünviversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk-Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Gaziantep
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı obezitesinde son dönemlerde yaşanan artış ciddi boyutlara ulaşmıştır. Obezite gelişimine katkı sağlayan faktörlerden birisi de ekran maruziyet sürelerinin yüksek olmasıdır. Ancak etkili olabilecek bazı parametrelerin klinik örneklemde yeterince incelenmediği görülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma örneklemi Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Birimine başvuran 11-17 yaş aralığında 51 obezitesi olan ergen ve 49 sağlıklı kontrolden oluşmaktadır. Katılımcıların araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu ve ekran kullanım anketini doldurmaları istenmiştir.
BULGULAR: Obezitesi olan ergenlerde ilk televizyon izleme yaşının daha erken (ortanca: 1), günlük ortalama televizyon izleme süresi (ortanca: 2.5) ve toplam ekran maruziyet süresi (ortalama: 5.8) daha fazladır. Regresyon analizinde düzeltme yapıldıktan sonra, annenin eğitim durumu, çocuğun ilk televizyon izleme yaşı ve toplam ekran maruziyet düzeyi önemli olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukların düzenli olarak ilk televizyon izleme yaşı, annenin eğitim durumu ve toplam ekran maruziyet süresi obezite riski açısından önemli belirleyiciler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, ergen, ekran süresi, anne eğitim durumu, televizyon

The Effect of Screen Time, Period and Maternal Education Level on the Development of Obesity in Adolescents

Mehmet Karadag1, Gulay Can Yilmaz2
1Gaziantep University Medical School Child and Adolescent Psychiatry Department, Gaziantep
2Mugla Sitki Kocman University Medical School Pediatric Endocrinology Department, Mugla

INTRODUCTION: The recent increase in childhood obesity has reached severe levels. High screen exposure times are one of the factors contributing to the development of obesity. However, it additional parameters that could have a role were not adequately examined in the clinical sample.
METHODS: The research sample consisted of 51 adolescents with obesity and 49 healthy controls aged 11-17 years who applied to Pediatric Endocrinology Department. Participants were asked to fill in the sociodemographic data form and the screen use questionnaire prepared by the researchers.
RESULTS: In obese patients, the age of first exposure to television was earlier (median: 1), average daily television watching time (median: 2.5,) and total screen exposure time (mean: 5.8). After adjustment in the regression analysis, mother's educational status, the child's age at first exposure to television, and the total screen exposure were found significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The age at which children are first exposed to television, the education level of the mother and the duration of total screen exposure are among the important determinants of obesity risk.

Keywords: Obesity, adolescent, screen time, maternal education, television

Mehmet Karadag, Gulay Can Yilmaz. The Effect of Screen Time, Period and Maternal Education Level on the Development of Obesity in Adolescents. Van Med J. 2022; 29(1): 19-26

Sorumlu Yazar: Mehmet Karadag, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale