E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Asidik İçecekler Bulk-Fill Kompozitlerin Kırılma İndisini Değiştirir mi? [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(4): 554-561 | DOI: 10.5505/vtd.2021.47108

Asidik İçecekler Bulk-Fill Kompozitlerin Kırılma İndisini Değiştirir mi?

Alperen Değirmenci
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bulk-fill kompozit rezinin 2 farklı asidik içeceğe 1 gün, 7 gün ve 30 gün boyunca maruz bırakılmasının kırılma indisi değeri üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Standardize edilmiş disk şeklinde SDR Plus (Dentsply Sirona, Konstanz, Almanya) üniversal bulk-fill kompozit rezinden üretilmiş toplamda 36 adet örnek oluşturuldu. Örnekler distile su (kontrol), kola ve portakal suyu olmak üzere üç gruba ayrıldı (n=12). Kırılma indisi (nD) ölçümleri Abbe refraktometre ile yapıldı. İlk ölçümden sonra 1. gün, 7. gün ve 30. gün olmak üzere örnekler distile su, kola ve portakal suyu gruplarında ilgili içeceklere şişeler içinde 37°C’de etüvde bekletildi. nD değerleri genelleştirilmiş varyans analizi ile test edildi.
BULGULAR: n30’da elde edilen ortalama değer diğerlerinden daha düşük elde edilmiştir. İlk 3 zaman dilimindeki ortalama değerler arasında ise fark yoktur. Grup ve zaman etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kontrol grubunda n30 ortalama değeri diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. Kola grubunda da n30’da elde edilen ortalama değer diğer zamanlardan daha düşük elde edilmiştir. n7 ile n1 arasında da istatistiksel olarak fark vardır. Portakal grubunda da nilk ve n30 ile n7 arasında fark vardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Asidik içecekler 30. günün sonunda bulk-fill kompozit rezinlerin kırılma indisi değerini düşürmektedir. Bu düşüş en fazla kolaya maruz bırakılmış örneklerde meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: bulk-fill kompozit, kompozit rezin, asidik içecekler, kırılma indisi, abbe refraktometre

Do Acidic Beverages Change the Refractive Index of Bulk-Fill Composites?

Alperen Değirmenci
Department of Restorative Dentistry, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of exposure of bulk-fill composite resin to 2 different acidic beverages for 1 day, 7 days and 30 days on the refractive index value.
METHODS: A total of 36 specimens made from standardized disc shaped SDR Plus (Dentsply Sirona, Konstanz, Germany) universal bulk-fill composite resin was prepared. Samples were divided into three groups as distilled water (control), coke and orange juice (n = 12). Refractive index (nD) measurements were made with an Abbe refractometer. After the first measurement, samples were kept in an oven at 37 ° C in bottles for the relevant beverages in distilled water, coke and orange juice groups on the 1st day, 7th day and 30th day. nD values were tested by generalized analysis of variance.
RESULTS: The average value obtained in n30 was obtained lower than the others. There is no difference between the average values in the first 3-time period. Group and time interaction was statistically significant. The mean value of n30 in the control group was lower than at other times. In the coke group, the average value obtained in n30 was obtained lower than other times. There is also a statistical difference between n7 and n1. There is also a difference between nilk and n30 and n7 in the orange group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acidic beverages decrease the refractive index value of bulk-fill composite resins at the end of the 30th day. This decrease occurs most often in samples exposed to coke.

Keywords: bulk-fill composite, composite resin, acidic beverages, refractive index, abbe refractometer

Alperen Değirmenci. Do Acidic Beverages Change the Refractive Index of Bulk-Fill Composites?. Van Med J. 2021; 28(4): 554-561

Sorumlu Yazar: Alperen Değirmenci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale