E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Preoperatif HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 80-83

Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Preoperatif HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı

Havva Sayhan1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Lokman Hekim Hastanesi, Van

Amaç: Çalışmada preoperatif hazırlık için hastanemiz anestezi polikliniğine başvuran olgularda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seropozitifliğinin belirlenerek ameliyathane personeline ve diğer hastalara bulaşın önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması amaçlandı. Yöntem: Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında farklı kliniklerden anestezi polikliniğine preoperatif hazırlık için yönlendirilen 994 hastanın HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV test sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmada 646’sı (%65) kadın, 348’i (%35) erkek olmak üzere toplam 994 olguda HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV testleri çalışıldı. Olguların yaş ortalaması 31.91±18.9 olarak bulundu. HBsAg; 15 olguda (%1.5), Anti-HCV; bir olguda (%0.1), pozitif olarak belirlendi. Anti-HIV pozitif olguya rastlanmadı. Sonuç: Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda farklı seropozitiflik oranları bildirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin ülkemiz ortalamalarından düşük olduğu saptanmıştır. Mevcut farlılığın bu konuda eğitim ve immünizasyona gösterilen duyarlılıkla ilgili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B antijenleri, HCV Antibodyleri, HIV Antibody, seropozitivite, anestezi

Preoperative Seroprevalence of HbsAg, Anti-HCV, and Anti-HIV in Patients Apply to Anesthesia Clinic

Havva Sayhan1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Lokman Hekim Hastanesi, Van

Aim: The aim of this study is to determine seropositivity of HBsAg, anti-HCV, anti-HIV positivity in patients for preoperative preparation of anesthesia and to take prevention of necessary precautions for not transmitted to operating room staff and other patients. Method: We evaluated HBsAg, and HCV and antiHIV positivity rates in 994 preoperative patients who referred from different clinics for preoperative preparation between September 2013-February 2014; retrospectively. Results: HBsAg, HCV and antiHIV were evaluated on 994 patients, 646 (65%) female and 348 (35%) male in the study. The mean age was 31.91±18.9 years old. The seropositivity rates for HBsAg, anti-HCV were 1.5% (15 cases) and 0.1% (one case), respectively. AntiHIV positive case was not found. Conclusion: In our country, different rates of seropositivity have been reported in different studies. Our results were lower than average of our country. We believe that available difference is due to shown sensitivity to this issue related education and immunization.

Keywords: Hepatitis B Antigens, HCV Antibodies, HIV Antibodies, anesthesia, seropositivity

Havva Sayhan. Preoperative Seroprevalence of HbsAg, Anti-HCV, and Anti-HIV in Patients Apply to Anesthesia Clinic. Van Med J. 2015; 22(2): 80-83
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale