E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Demir Eksikliği Anemisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 1-6

Demir Eksikliği Anemisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Yüksel Kaya1, Cengiz Demir2, Mustafa Tuncer3, Yılmaz Güneş4, Ünal Güntekin5, Hakkı Şimşek6
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Ana Bilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Orta (Hb 7-10 g/dl) ve derin (Hb <7 g/dl) demir eksikliği anemisi olan bireylerde aneminin sol ventrikül diyastolik fonksiyon parametreleri üzerine olan etkisini değerlendirmek ve sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: Ek hastalığı bulunmayan Hb değeri 7 g/dl’nin altında olan kronik derin demir eksikliği anemili 40 hasta ile Hb değeri 7-10 g/dl arasında olan kronik orta demir eksikliği anemili 40 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak çalışma grubuna benzer demografik özellikleri olan ve anemisi olmayan 20 sağlıklı gönüllü alındı. Hastaların tamamı başlangıçta anamnez, kardiyak risk faktörleri ve sistem sorgusu, kan basıncı, nabız ve sistemik fizik muayene ile değerlendirildi. Hastalarda hemogram ve kreatin bakıldı. 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) ile kardiyak ritim değerlendirildi. Transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Ekokardiyografi’de konvansiyonel tüm parametreler, mitral akım pulse wave (PW) Doppler ve mitral kapak lateral anulustan PW doku Doppler bakıldı. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anemi olgularında sol atriyum çapı ve sol ventrikül diyastol sonu çapı anlamlı olarak daha büyüktü. Derin anemi grubunda 5 kişide, orta anemi grubunda 7 kişide diyastolik doluş bozukluğu saptandı. Sonuç: Anemi kalbin diastolik fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Aneminin ciddiyetine paralel olarak kalbin sol ventrikül diyastol sonu çapı ve sol atriyum çapı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, kalp, diyastolik fonksiyonlar

The effect of iron-deficiency anemia On left ventricular diastolic functions

Yüksel Kaya1, Cengiz Demir2, Mustafa Tuncer3, Yılmaz Güneş4, Ünal Güntekin5, Hakkı Şimşek6
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hematoloji Kliniği, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Van.

Aim: Investigation of the effect of anemia on diastolic echocardiographic parametrs in potients having moderate (Hb 7-10 g/dl) and deep anemia (Hb < 7 g/dl) and comparison of these findings with non-anemic healthy people. Material and Method: 40 patients having iron-deficiency anemia whose Hb parameters are below 7 gr/dl without any other accompanying illness and 40 other moderate iron-deficiency anemic patients (Hb 7-10 g/dl ) are included in the study. As the control group 20 healthy volunteers having similar demographic charesteristics were recruited in the study. At the beginning all subjects were assesed for medical history, cardiac risk factors and general systematic problems after which blood pressure and pulse were determined and a medical examination was performed. Hb and creatinine levels were determined in all patients. An electrocardiographic (ECG) and transthorasic echocardiographic examination were performed on each subject. The cardiac rithym was determined by a 12-derivation ECG. In the echocardiographic examination, beside all conventional parameters, mitral valvular pulse wave (PW) Doppler, mitral annulus PW tissue doppler and mitral valve M-mode propogation velocity examinations were performed. Findings: In the anemic patients compared to the control group, the left atrial diameter and LV end diastolic diameter were significantly greater than the controls. Five patients in the deep and 7 patients in the moderate anemic groups were found to have impaired diastolic filling. Results: Anemia negatively affects the cardiac diastolic functions. According to the severity of anemia, the left atrial diameter and LV end diastolic diameter of the heart increase.

Keywords: Iron-deficiency anemia, heart, diastolic functions

Yüksel Kaya, Cengiz Demir, Mustafa Tuncer, Yılmaz Güneş, Ünal Güntekin, Hakkı Şimşek. The effect of iron-deficiency anemia On left ventricular diastolic functions. Van Med J. 2010; 17(1): 1-6
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale