E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 77-83 | DOI: 10.5505/vtd.2021.53179

Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Mehmet Ali Bilgili1, Mehmet Reşit Öncü2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyada ve Türkiye’de artan yaşlı nüfusla birlikte acil servise başvuran yaşlı hasta sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada acil servise başvuran 65 yaş üzeri yaşlı hastaların, acile başvuru şikâyetlerinin, sık görülen hastalıkların, yatış oranlarının ve yatış yapılan servislerin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, hastaneye başvuru tarih ve saatleri, hastaneye başvuru şikâyetleri, hastanın muayene sonrasında ayaktan tedavi düzenlenenerek taburcu edilmesi, hastaneye yatış, sevk durumu, yatış yapılmış ise servis ya da yoğun bakıma yatışı, yatış yapılan bölümler ve ön tanılar incelendi.
BULGULAR: Acil servis başvurularının 12.998’i (% 10,1) 65 yaş ve üzerindeydi. Hastaların 6571’i erkek (% 50,6), 6427’si (% 49,4) kadındı. Yaş ortalamaları 73.72 ± 6.6 (65-111) idi. En sık başvuru nedenleri başağrısı (%25,1) ve göğüs ağrısı (%15,9) idi. Hastaların %84.2’si acil serviste ayaktan tedavi edilerek taburcu olurken, %15.4’ünün hastaneye yatışı yapılmıştı. 22 hasta (%0,2) çeşitli nedenlerle sevk olurken, 18 (%0.1) eksitus vakası mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda geriatrik hastaların acil servise başvuru nedenleri arasında en sık acil müdahale gerektiren durumlar; kardiyak problemler, solunum sistemi hastalıkları ve gastrointestinal hastalıklardı.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, Geriatrik hastalıklar, Acil Servis

Evaluation of Geriatric Patients Applying to the Emergency Department

Mehmet Ali Bilgili1, Mehmet Reşit Öncü2
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey.
2Department of Emergency Medicine,Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

INTRODUCTION: By increasing elderly population in the world and in Turkey, the number of elderly patients admission to emergency services is also increasing. In this study, it was aimed to determine the complaints during admission, common observed diseases, hospitalization rates and hospitalized services of the elderly patients over 65 years old who applied to the emergency service.
METHODS: The patients aged 65 years and over who applied to Medical Faculty Hospital emergency department between 01.01.2015 and 31.12.2015 were retrospectively evaluated. The patients' gender, age, date and time of admission to the hospital, complaints about admission to the hospital, discharge of the patient after the medical treatment, referral to the hospital or intensive care unit, hospitalized departments and preliminary diagnosis were evaluated.
RESULTS: 12,998 (10,1%) of the emergency department admissions were 65 years of age or older. 6571 of the patients were male (50,6%) and 6427 (49,4%) were female. The mean age was 73,72 ± 6,6 (65-111). The patients most frequently admitted to the hospital with headache (25,1%) and chest pain complaints (15,9%). 84,2% of the patients were treated as outpatient and discharged from the emergency service while, 15,4% of the patients were admitted to the hospital, 22 patients (0,2%) were referred to other centers for various reasons and 18 patients (0,1%) were exitus. 13 of the patients (0,1%) were left the hospital without accepting treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the most common necessity of emergent interventions of geriatric patients who admitted to emergency service were, cardiac problems, respiratory system diseases and gastrointestinal diseases.

Keywords: Geriatric diseases, elderly patients, emergency service,

Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü. Evaluation of Geriatric Patients Applying to the Emergency Department. Van Med J. 2021; 28(1): 77-83

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Bilgili, Türkiye
LookUs & Online Makale