E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Hastanemize Başvuran Gebe Hastalarda Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalansı, Ölü Doğum ve Erken Doğum Oranları, IgG Pozitif Hastalarda IgG Avidite Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 300-306 | DOI: 10.5505/vtd.2021.54036

Hastanemize Başvuran Gebe Hastalarda Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalansı, Ölü Doğum ve Erken Doğum Oranları, IgG Pozitif Hastalarda IgG Avidite Karşılaştırılması

Esra Gürbüz1, Ali Irfan Baran2
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, gebelerde Rubella, Cytomegalovırus ve T. gondii seroprevalansını belirlemek, ölü doğum ve erken doğum oranlarının saptanması ayrıca IgG antikorları pozitif olan gebe hastalarda avidite bakılarak IgG avidite değerlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 18-48 yaş aralığındaki gebe hastalardan alınan 300 kan örneğinde Cytomegalovirus, Rubella ve T.gondii IgG ve IgM antikorlarının araştırılması amacıyla ELISA yöntemi ile yapıldı.
BULGULAR: Gebelerden alınan kan örneklerinde Rubella IgG %96 ve Rubella IgM %4, CMV IgG %99 ve CMV IgM %1,3, T.gondii IgG %56,3 ve IgM %7,6 oranında seropozitiflik tespit edildi. Ölü doğum/erken doğum oranlarının sırasıyla Rubella IgM 2 (%18,1) / 4 (%17,3), Rubella IgG 11 (%100) / 22 (%95,6), CMV IgM 1 (%9) / 2 (%8,6), CMV IgG 11 (%100) / 23 (%100), T.gondii IgM 1 (%9) / 3 (%13), T.gondiiIgG 4 (%36,3) / 8 (%34,7) olduğu saptandı. Avidite değerlerinin sırayla düşük/gri zon/yüksek değerlerin Rubella’da 3/0/2, Cytomegalovırus’te 0/0/3 ve T.gondii’de 8/1/12 şeklinde olduğu saptandı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, düşük veya ölü doğumlara sebep olabilen T. gondii, Cytomegalovırus ve Rubella etkenleri, bölgemizdeki gebe hastalarda halen önemini koruyan sağlık sorunları arasındadır. Serolojik yöntemlerin, bu enfeksiyonların teşhisinde ve IgG avidite testi yapılarak şüpheli durumların netleştirilmesinde, hekime yol gösterici bir yöntem olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Seroprevalans, Toxoplasma gondii, CMV, Rubella, Avidite

Comparison of Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalence, Still Birth and Preterm Birth Rates in Pregnant Patients Admitted to Our Hospital, IgG Avidity in IgG Positive Patients

Esra Gürbüz1, Ali Irfan Baran2
1Van Training And Research Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Van
2Yüzüncü Yıl University Dursun Odabaş Medical Center, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Van

INTRODUCTION: The aim of this study is to identify seroprevalence of Rubella, Cytomegalovirus and T. gondii in pregnancies, determination of stillbirth and preterm delivery rates and comparison of IgG avidity with avidity in pregnant patients with positive IgG antibodies.
METHODS: The study was carried out by ELISA method in order to investigate Cytomegalovirus, Rubella and T.gondii IgG and IgM antibodies in 300 blood samples taken from pregnant patients between the ages of 18-48 who applied to the Gynecology and Obstetrics Outpatient Clinic.

RESULTS: Rubella IgG 96% and Rubella IgM 4%, CMV IgG 99%, CMV IgM 1.3%, T. gondii IgG 56.3% and IgM 7.6% seropositivity were detected in pregnant blood samples. The ratios of stillbirth and preterm delivery are respectively determined as Rubella IgM 2 (18.1%) / 4 (17.3%), Rubella IgG 11 (100%) / 22 (95.6%) and CMV IgM 1 (9%) / 2 (8,3%), CMV IgG 11 (100%) / 23 (100%), T. gondii IgM 1 (9%) / 3 (13%), T. gondii IgG 4 (34.7%). The avidity values were determined as 3/0/2 in Rubella, 0/0/3 in Cytomegalovirus and 8/1/12 in T. gondii in low / gray zone / high values respectively
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus and Rubella, which may cause aborts or stillbirths, are among the important health problems in pregnant patients in our region. It has been concluded that serologic methods may be a method of guiding medicine in diagnosing these infections and clarifying suspicious cases by performing IgG avidity test.

Keywords: Pregnancy, Seroprevalence, Toxoplasma gondii, CMV, Rubella, Avidite

Esra Gürbüz, Ali Irfan Baran. Comparison of Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii seroprevalence, Still Birth and Preterm Birth Rates in Pregnant Patients Admitted to Our Hospital, IgG Avidity in IgG Positive Patients. Van Med J. 2021; 28(2): 300-306

Sorumlu Yazar: Esra Gürbüz, Türkiye
LookUs & Online Makale