E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Adolesan Erkeklerde Sigara İçimi ile Sekonder Polisitemi Arasındaki İlişki [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 207-211 | DOI: 10.5505/vtd.2022.54521

Adolesan Erkeklerde Sigara İçimi ile Sekonder Polisitemi Arasındaki İlişki

Nergiz Öner, Gürses Şahin, Şule Yeşil, Burçak Kurucu Bilgin, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Ali Fettah
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ergenlik dönemi erkeklerde aktif ve pasif sigara maruziyetinin polisitemi üzerine etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma XXXXXXXXXXXX Çocuk Hematoloji Polikliniği’ne polisitemi nedeni ile başvuran, 13-18 yaş arası, 98 erkek hastada Ocak 2019-Ekim 2020 tarihleri arasında retrospektif olarak yapıldı. Olgular, aktif sigara içenler (23 hasta), pasif içici olanlar (29 hasta) ve hiç içmeyenler (46 hasta) olmak üzere üç gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışma grubunda sigara içme sıklığı %23,4 olarak bulundu. Sigara içen hastaların karboksi Hemoglobin değerleri anlamlı olarak yüksekti. Aktif sigara içenlerin hemoglobin değerleri pasif sigara içenler ve hiç içmeyenlerle karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ergenlik döneminde polisitemi ile takip edilen hastalarda sigara maruziyet oranı yüksek saptandı (%53). Buda ergenlik döneminde aktif ve pasif sigara maruziyetinin önemli bir sekonder polisitemi nedeni olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, polisitemi, sigara

Relationship Between Smoking and Secondary Polycythemia in Adolescents

Nergiz Öner, Gürses Şahin, Şule Yeşil, Burçak Kurucu Bilgin, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Ali Fettah
Department Of Pediatric Hematology, Dr. Sami Ulus Maternity And Children

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the effect of active and passive smoking on polycythemia in adolescents.
METHODS: This study was retrospectively performed between January 2019 and October 2020 in 98 male patients aged 13-18 years who applied to the Department of Pediatric Hematology XXXXXXXXXXXXXXXX for polycythemia.
The cases were divided into three groups as active smokers (23 patients), passive smokers (29 patients) and never smokers (46 patients).

RESULTS: The frequency of smoking in the study group was found to be 23.4%. Carboxy Hemoglobin values of smoking patients were significantly higher. The hemoglobin values of active smokers were not found to be significantly different when compared with passive smokers and nonsmokers (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of smoking exposure was found to be high in patients who were followed up with polycythemia during adolescence (53%). This shows that active and passive smoking exposure during adolescence is an important cause of secondary polycythemia.

Keywords: Adolescence, polycythemia, smoking

Nergiz Öner, Gürses Şahin, Şule Yeşil, Burçak Kurucu Bilgin, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Ali Fettah. Relationship Between Smoking and Secondary Polycythemia in Adolescents. Van Med J. 2022; 29(2): 207-211

Sorumlu Yazar: Nergiz Öner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale