E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Akut Serebrovasküler Olaylarda Malign Ventriküler Aritminin Risk Göstergeleri Olarak Tpe, Tpe Dispersiyon ve Tpe/QT Oranı [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 371-380 | DOI: 10.5505/vtd.2022.57701

Akut Serebrovasküler Olaylarda Malign Ventriküler Aritminin Risk Göstergeleri Olarak Tpe, Tpe Dispersiyon ve Tpe/QT Oranı

Nihal Tekinalp1, Figen Güney2, Mehmet Tekinalp3
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik strok (AİS) ve akut hemorajik strokda (AHS) yeni ventriküler aritmi öngördürücüleri olan Tpeak-Tend (Tpe), Tpe dispersiyon (Tpe-d) ve Tpe/QT oranı’ın değişimine dair sınırlı sayıda veri bulunmasına rağmen, geçici iskemik atakta (GİA) bu parametreler değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, GİA’yı da dahil ederek ve daha detaylı bir elektrokardiyografik (EKG) analiz yaparak bu parametrelerin değişimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada hastalar, AİS’lu 30 (ort. yaş, 61.17±14.14 yıl; 15 kadın/15 erkek), AHS’lu 20 (ort. yaş, 65.05±9.50 yıl; 10 kadın/10 erkek) ve GİA’lı 30 hasta (ort. yaş 58.10 ± 13.32 yıl; 15 kadın/15 erkek) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Yaş ve cinsiyet uyumlu 30 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. 12-lead EKG’den Tp-e, Tpe dispersiyon ve Tpe/QT oranı hesaplandı.
BULGULAR: AİS ve AHS grubunda hem eski hem de yeni (Tpe, Tpe-d, Tpe/QT oranı) aritmi parametreleri GİA ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde uzamıştı. Bu uzama V5 ve V6 derivasyonlarına özgündü. Yaş ile Tp-e, QTcmax ve QTd arasında pozitif korelasyon vardı (sırasıyla r= 0.21, p= 0.028; r= 0.19, p= 0.032 ve r= 0.22, p= 0.013).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, GİA’da Tpe, Tpe-d ve Tpe/QT gibi ventriküler repolarizasyon parametrelerinin değişmediğini ancak hem AİS hem de AHS’un bu indeksleri arttırdığını ortaya çıkardı. Bu durum, akut strok hastalarında ventriküler aritmi riskindeki artışı açıklayabilir. Ayrıca akut strok hastalarında, EKG üzerinde V5 ve V6 leadleri ventriküler repolarizasyonu değerlendirmede uygun leadler gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geçici iskemik atak, Strok, Tpe aralığı, Tpe/QT oranı

Tpe, Tpe Dispersion and Tpe/QT Ratio as Risk Indicators of Malign Ventricular Arrhythmia In Acute Cerebrovascular Event

Nihal Tekinalp1, Figen Güney2, Mehmet Tekinalp3
1Department of Neurology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Department of Neurology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Turkey
3Department of Cardiology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: Although there are limited data on the change of Tpeak-tend (Tpe), Tpe dispersion (Tpe-d) and Tpe/QT rate, which are new predictors of ventricular arrhythmias in acute ischemic stroke (AIS) and acute hemorrhagic stroke (AHS), these parameters have not been evaluated in the transient ischemic attack (TIA). The aim of this study is to evaluate the variation of these parameters by including the TIA and performing a more detailed electrocardiographic (ECG) analysis.
METHODS: In this prospective study, patients were put into three groups as 30 with AIS (mean age, 61.17±14.14 years; 15 women/15 men), 20 with AHS (mean age, 65.05±9.50 years; 10 women/10 men), and 30 with TIA (mean age 58.10±13.32 years; 15 women/15 men). Thirty sex- and age-matched healthy controls were recruited. Tp-e, Tpe-d and Tp-e/QT rate were calculated from 12-lead ECG.
RESULTS: In AIS and AHS both previous and new arrhythmia parameters were significantly more prolonged, compared to controls and patients with TIA. The prolonged parameter was specific to the derivations of V5 and V6. A positive correlation was present between the age, and Tpe, QTcmax and QTd (r= 0.21, p= 0.028; r= 0.19, p= 0.032; and, r= 0.22, p= 0.013, respectively)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study revealed that ventricular repolarization parameters such as Tpe, Tpe-d and Tpe/QT do not change in TIA, however, both AIS and AHS increase these indexes. This may explain the increased risk of ventricular arrhythmias in acute stroke patients. Moreover, in acute stroke patients, leads V5 and V6 on the ECG appear to be suitable for assessing ventricular repolarization.

Keywords: Stroke, Tpe interval, Tpe/QT ratio, Transient ischemic attack

Nihal Tekinalp, Figen Güney, Mehmet Tekinalp. Tpe, Tpe Dispersion and Tpe/QT Ratio as Risk Indicators of Malign Ventricular Arrhythmia In Acute Cerebrovascular Event. Van Med J. 2022; 29(4): 371-380

Sorumlu Yazar: Mehmet Tekinalp, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale