E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kronik Hepatit B hastalarında 25-OH Vitamin D düzeyi ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 238-242 | DOI: 10.5505/vtd.2021.58234

Kronik Hepatit B hastalarında 25-OH Vitamin D düzeyi ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişkisi

Şevki Konür1, Mehmet Ali Bilgili2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu global bir sağlık problemi olarak sürmektedir. İmmünmodülatör etkisi olan D vitamini eksikliğinde, kronik hepatit ve siroz progresyonunun ve viral replikasyonun arttığı görülmüştür. Biz de çalışmamızda kronik HBV hastalarında D vitamini ile karaciğer histopatolojisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemiz gastroenteroloji ve hepatoloji polikliniğinden Kronik HBV tanısı ile Eylül 2017- Kasım 2019 tarihleri arasında takipli, 137 hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik verileri ile serumdan bakılan D vitamini düzeyleri, kaydedildi. Hastaların histopatolojik verileri, eşlik eden komorbid hastalıklar, aldığı ilaçlar ve geçirilmiş operasyonlar sorgulandı. Fibroz ve inflamasyon düzeyi ile D vitamini arasındaki ilişki analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 62(%45.2) kadın olmak üzere toplamda 137 hasta alındı. Yapılan karaciğer biyopsisi sonucunda; 25(%18.2) hastada fibrozis yok iken (steage 0), 77(%56.2) hastada hafif fibrozis(steage 1-3) ve 35(%25.6) hastada da belirgin fibrosiz (stage 4-6) saptandı. Fibrozis evresi arttıkça yaşın arttığı gözlendi (p<0,001). Fibroz düzeyi arttıkça AST, GGT, ALP, total bilirubin, direk bilirubin artmaktadır (p<0.001). Albumin, lökosit, hemoglobin ve trombosit değerleri fibrozis arttıkça azalmaktadır (p<0.001). D vitamini düzeyleri ile fibroz arasında ilişki saptanmadı. Histolojik aktivite indeksi (HAI) ile ilgili yapılan analizde 63(%61,7) hastada HAI <6 iken, 39(%38,3) hastada HAI 6-18 olarak saptandı. D vitamini düşüklüğünün HAI indeksi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu saptandı (p=0,026).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmmunmodülatör görevi nedeniyle karaciğerdeki inflamasyonu azaltarak karaciğerdeki hasarın ilerlemesini engelleyen D vitamininin, eksikliğine sekonder oluşabilecek patolojik durumların engellenmesi adına hekimlerin farkındalığında artma olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, fibrozis, histolojik aktivite indeksi, kronik hepatit B

Relationship between 25-OH Vitamin D level and liver histopathology in patients with chronic Hepatitis B

Şevki Konür1, Mehmet Ali Bilgili2
1Saglik Bilimleri University, Van Education And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Van, Turkey
2Saglik Bilimleri University, Van Education And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Van, Turkey

INTRODUCTION: Hepatitis B virus (HBV) infection continues as a global health problem. In vitamin-D deficiency, which has an immunomodulating effect, chronic hepatitis, cirrhosis progression and viral replication have been increased. In our study, we aimed to examine the relationship between vitamin-D and liver histopathology in chronic HBV patients.
METHODS: 137 patients with chronic HBV diagnosis from the outpatient clinic of our hospital between September/2017-November/2019 were included in the study. The demographic data, vitamin-D levels, histopathological data, accompanying comorbid diseases, medications and previous operations were recorded. The relationship between fibrosis, inflammation level and vitamin-D was analyzed.
RESULTS: A total of 137 patients, 62(45.2%) women, were included in the study. As a result of liver biopsy; while 25(18.2%) patients had no fibrosis, 77(56.2%) patients had mild fibrosis and 35(25.6%) patients had significant fibrosis. It was observed that age increased with increasing fibrosis-stage (p<0.001). As the level of fibrosis increases, AST, GGT, ALP, total direct bilirubin increase (p<0.001). Albumin, leukocyte, hemoglobin, platelet values decrease as fibrosis increases (p<0.001). There was no relationship between vitamin-D levels and fibrosis. While histological activity index (HAI)<6 in 63(61.7%) patients, HAI was found to be 6-18 in 39(38.3%) patients. Low vitamin-D was found to be significantly associated with the HAI index (p=0.026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that there should be an increase in the awareness of physicians in order to prevent pathological conditions secondary to the deficiency of vitamin-D, which prevents inflammation in the liver by decreasing the inflammation in the liver due to its immunomodulating function.

Keywords: Vitamin D, fibrosis, histological activity index, chronic hepatitis B

Şevki Konür, Mehmet Ali Bilgili. Relationship between 25-OH Vitamin D level and liver histopathology in patients with chronic Hepatitis B. Van Med J. 2021; 28(2): 238-242

Sorumlu Yazar: Şevki Konür, Türkiye
LookUs & Online Makale