E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kalvaryal Primer İntradiploik Menengiom: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 58-61

Kalvaryal Primer İntradiploik Menengiom: Olgu Sunumu

Bekir Akgün1, Hakan Çakın2, Sait Öztürk1, Metin Kaplan1
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ TÜRKİYE

36 yaşında erkek hasta, yaklaşık iki yıldır başının sağ üst bölümünde oluşan, gittikçe büyüyen ve ağrısız şişkinlik nedeniyle başvurdu. Yirmi yıl önce geçirilmiş kafa travması öyküsü vardı. Nörolojik muayenesi doğaldı. Fizik muayenede; sağ frontoparyietal bölgede sert, immobil lezyon saptandı. Radyolojik incelemelerde sağ frontopariyetal bölgede, intradiploik alanda, osteoblastik ve ekspansif kalvaryal kitle izlendi. Hiperostotik lezyon cerrahide total olarak çıkarıldı. Dura materde infiltrasyon gözlenmedi. Kalvaryal rekonstrüksiyon yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda “atipik menengiom” rapor edildi. Primer intraosseöz (intradiploik) menengiomlar, ekstradural menengiomların bir çeşitidir. İntrakranial menengiomalar ile kıyaslandığında oldukça nadir görülürler. Sunduğumuz olgu eşliğinde primer intradiploik menengiomaların etyolojisini, klinik ve radyolojik özelliklerini, ayırıcı tanısını ve tedavi modalitelerini literatür ışığında tartıştık.

Anahtar Kelimeler: İntradiploik menengiom, intraosseöz menengiom, kalvaryum

Calvarial Primary Intradiploic Meningioma: A Case Report

Bekir Akgün1, Hakan Çakın2, Sait Öztürk1, Metin Kaplan1
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE

36 year-old male patient was admitted with gradually growing and pain-free swelling which persisted for approximately 2 years on the upper right side of the head. The patient had a history of head trauma 20 years ago. Patient’s neurological examination was normal. Physical examination revealed a hard and immobile lesion on the right frontoparietal region. Radiological images showed an osteoblastic and expansile calvarial lesion in the intradiploic space on the right frontoparietal region. The hyperostotic lesion was removed totally in the surgery. No infiltration was observed over the dura mater. Calvarial reconstruction was performed. “Atypical meningioma” was reported after histopathological examination. Primary intraosseus (intradiploic) meningiomas constitute a type of extradural meningiomas. They are quite rare compared with intracranial meningiomas. In the light of literature, we have discussed the etiology, clinical and radiological features, differential diagnosis and treatment modalities of primary intradiploic meningiomas by the presentation of this case.

Keywords: Intradiploic meningioma, intraosseous meningioma, calvarium

Bekir Akgün, Hakan Çakın, Sait Öztürk, Metin Kaplan. Calvarial Primary Intradiploic Meningioma: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(1): 58-61
LookUs & Online Makale