E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 100-110 | DOI: 10.5505/vtd.2021.62447

Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi

Taner Sahin1, Nihal Koç1, Onur Türkön1, Hasan Tüle2, Ahmet Ceylan3, Mehmet Ali Bilgili4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği,kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri
3Kayseri il Sağlık Müdürlüğü, Kayseri
4SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: İntihar girişimi ve intihar eylemi kişiler için ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ülkemizde intihar oranlarının %0.003-0.0043 arasında değiştiği belirtilmektedir. Zehirlenme ve intihar amacıyla fazla ilaç alımı olgularının ilk müracaat ettiği yerler genellikle acil servislerdir. Çalışmada Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisine bir yıllık dönemde ayaktan veya ambulansla intihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle müracaat eden 18 yaş üstü hastaların epidemiyolojik özelliklerinin, intihar sebep ve sonuçlarının geriye dönük olarak incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya geriye dönük şekilde 615 kişi dahil edildi. Verilerin analizi yapılırken; tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde değerleri ile sunuldu. İntihar etme girişimlerinin hastaların demografik ve diğer özelliklerine göre dağılımlarının farklılıklarının incelenmesi amacı ile ki-kare testi yapıldı. Çalışmada p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: İntihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle zehirlenen olguların yaş ortalaması 30,93±11,41(min: 18-max: 85) idi. Olgularının % 63.3’ü kadın, %62.9’u evli ve %50.9’u ilk öğretim (ilk ve ortaokul), mezunuydu. Olguların %82.9’u daha önce intihar girişiminde bulunmamış, %33’ü son altı ayda psikiyatri tedavisi almış ve %43.4’ü ruhsal hastalık nedeniyle intihar etmişti. Çalışmada kadınlarda intihar girişiminde bulunma oranları daha yüksekti(p= 0,01, p<0,05). Son altı ayda psikiyatrik tedavi alanların intihar girişim oranlarının daha yüksekti(p= 0,01, p<0,05). Olguların %42.1’i çoklu ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntihar girişimi ve intihar eylemi nedeniyle olguların çoğunluğu acil servislere müracaat etmektedir. Acil servis ve hastanede tedavi olmayı veya yatmayı reddeden kişilerin tekrar intihar girişim oranı yüksektir. Bu nedenle intihar amacıyla acil servislere başvuran kişilerin taburculuk öncesinde mutlaka psikiyatri konsültasyonu yapılmasını ve mümkünse bu kişilerin hastaneye yatırılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: intihar girişimi, ilaç intoksikasyonu, acil servis, geriye dönük analiz

Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Kayseri City Hospital Adult Emergency Department as a Result of Suicidal Attempt by Drug Ingestion

Taner Sahin1, Nihal Koç1, Onur Türkön1, Hasan Tüle2, Ahmet Ceylan3, Mehmet Ali Bilgili4
1Kayseri City Hospital Affiliated With University Of Health Sciences Turkey, Emergency Medicine Department, Kayseri
2Kayseri City Hospital Affiliated With University Of Health Sciences Turkey, Kayseri
3Health Directorate of Kayseri
4SBU Van Education and Research Hospital, Van

INTRODUCTION: Suicide attempts and suicide acts are a severe cause of morbidity and mortality for individuals. In the study, It is aimed to retrospectively examine the patients over 18 years of age who applied for suicidal attempts due to excessive drug intake and to describe the characteristics of the patients, causes and consequences of the suicide attempts.
METHODS: In this study, 615 patients with suicide attempts due to excessive drug intake over the age of 18 who applied to the emergency service of Kayseri City Hospital by an ambulance or outpatient within one year were included. While analyzing the data; descriptive statistics were presented with frequency and percentage values. p <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Mean age was 30.93±11.41(min: 18-max: 85). Of the cases, 63.3% were female, 62.9% were married. Of the cases, 82.9% had not previously attempted suicide and 33% had received psychiatric treatment in the past six months. The rates of attempted suicide were higher among women in the study(p= 0.01, p<0.05). In the last six months, the suicide attempt rates of those receiving psychiatric treatment were higher(p= 0.01, p<0.05). 42.1% of cases found to have attempted suicide by taking multiple drugs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of repeat suicide attempts is high for patients who refuse to be treated or hospitalized in emergency departments and hospitals. For this reason, we recommend that the patients with suicide attempts who applied to emergency departments be consulted to the psychiatrist before discharging from emergency services and, if possible, they should be hospitalized.

Keywords: suicide attempt, drug intoxication, emergency service, retrospective analysis

Taner Sahin, Nihal Koç, Onur Türkön, Hasan Tüle, Ahmet Ceylan, Mehmet Ali Bilgili. Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Kayseri City Hospital Adult Emergency Department as a Result of Suicidal Attempt by Drug Ingestion. Van Med J. 2021; 28(1): 100-110

Sorumlu Yazar: Taner Sahin, Türkiye
LookUs & Online Makale