E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Çocuklarda İntrakraniyal Apse [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 67-72

Çocuklarda İntrakraniyal Apse

Kaan Demirören1, İsmail Gülşen2, İbrahim Ece1, Mesut Garipardıç1, Berat Sevgin1, Mehmet Deniz Bulut3, Mehmet Arslan4, Abdurrahman Üner5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, van Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocukluk çağının nadir görülen hastalıklarından biri olan intrakraniyal apselere dikkat çekmek ve alta yatan predispozan durumları irdelemekti. Yöntem: Pediatri kliniğimizde yatırılıp intrakraniyal apse tanısı konan 10 çocuk olgunun verileri retrospektif olarak elde edildi. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 51±44 ay (4 ay–9 yıl) olup kız/erkek oranı 1/1 idi. En sık başvuru semptomu nöbet idi. İntrakraniyal apse %60 olguda parenkimal iken, %40 olguda subdural yerleşimliydi. 8 (%80) olguda predispozan faktör varlığı tespit edildi. Bunlar iki olguda menenjit, birer olguda pnömoni, Fallot tetralojisi, Fallot tetralojisi zemininde infektif endokardit, akut lenfoblastik lösemi, orbital selülit ve Brusella enfeksiyonu idi. Olguların 9’una hem medikal (antibiyoterapi), hem cerrahi tedavi, 1’ine yalnızca medikal tedavi uygulandığı ve apse sıvısından yapılan kültürlerin %40’ında Gram pozitif aerop bakteriler ürediği belirlendi. Hastaların %40’unda nörolojik sekel gelişti, ancak hiç ölüm gerçekleşmedi. Sonuç: Nöbet, baş ağrısı, kusma gibi uyarıcı semptomlar ile başvuran çocuklarda ayırıcı tanıda beyin apsesi varlığı akılda tutulmalıdır. Hızlı tanı ve uygun tedavi, nörolojik sekel ve ölüm gibi hastayı bekleyen ciddi komplikasyonları önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal apse, konjenital kalp hastalığı, Brusella, menenjit, orbital selülit

Intracranial Abscess in Children

Kaan Demirören1, İsmail Gülşen2, İbrahim Ece1, Mesut Garipardıç1, Berat Sevgin1, Mehmet Deniz Bulut3, Mehmet Arslan4, Abdurrahman Üner5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, van Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, van Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van

Aim: The purpose of this study was to underline the importance of intracranial abscesses which is one of the rare diseases in childhood and evaluate the predisposing conditions. Methods: Data of 10 children, admitted to Pediatrics clinic, diagnosed as intracranial abscess, were obtained retrospectively. Results: Mean age of the cases was 51±44 months (range: 4 month – 9 years) and female/male ratio was 1/1. The most common presenting symptom was seizure. Intracranial abscess was in parenchymal location in 60% of the cases and subdural location in 40% of cases. Predisposing conditions were present in 80% of the cases. These conditions were meningitis (in two cases), pneumonia, Fallot’s tetralogy, infective endocarditis in Fallot’s tetralogy, acute lymphoblastic leukemia, orbital cellulitis, and Brucella infection. In 9 cases, medical (antibiotherapy) and surgical treatment were applied and in one case only medical treatment was given. Gram positive aerobic bacteria were isolated in abscess material in 40% of the cases. Neurological sequel was observed in 40% of the cases and mortality did not occur. Conclusions: In the differential diagnosis of the children presented with seizure, headache, and vomiting, the presence of intracranial abscess should be kept in mind. Prompt diagnosis and treatment of such cases will prevent hazardous complications such as neurological deficit and death.

Keywords: Intracranial abscess, congenital heart disease, Brucellosis, meningitis, orbital cellulitis

Kaan Demirören, İsmail Gülşen, İbrahim Ece, Mesut Garipardıç, Berat Sevgin, Mehmet Deniz Bulut, Mehmet Arslan, Abdurrahman Üner. Intracranial Abscess in Children. Van Med J. 2015; 22(2): 67-72
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale