E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yoğun bakım ve serviste takip edilen pcr pozitif covid 19 tanılı hastaların genel özelliklerinin karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(2): 258-264 | DOI: 10.5505/vtd.2021.67434

Yoğun bakım ve serviste takip edilen pcr pozitif covid 19 tanılı hastaların genel özelliklerinin karşılaştırılması

iclal hocanlı1, mehmet kabak2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Mardin Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: 8 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen pnömoni vakaları rapor edildi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ocak 2020’de pnömoni etkeninin insanlarda infeksiyona neden olan yeni bir koronavirüs (covid19 ) olduğunu ortaya koymuştur. Amacımız, yoğun bakım ve serviste yatan covid 19 kesin tanılı hastaların genel özelliklerini sunmak ve bu hastalara ait tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır
YÖNTEM ve GEREÇLER: 17 Mart 2020 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanede yatırılarak takip ve tedavi edilen, PCR Covid 19 test sonucu pozitif olan 103 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 42 (28-58) idi ve %58,3’ü erkekti. Yoğun bakımda takip edilen hastalarda HT ve DM sıklığı ile radyolojik olarak tipik görünüm oranı serviste takip edilen hastalara göre anlamlı olarak daha fazlaydı. En sık görülen semptomlar öksürük, ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısıydı. Yoğun bakımda yatan hastalarda lenfosit ve albümin düzeyleri anlamlı olarak daha düşük iken; CRP, D-dimer, Ferritin, LDH NLO, PLO ve CAR düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. Yoğun bakıma yatan hastalarda tocilizumab tedavi uygulanma oranı, serviste yatan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, yoğun bakım gereksinimi olan hastaların daha yaşlı, BT’de tipik radyolojik görünümü daha sık, komorbid durumlar daha fazla, inflamatuvar parametrelerin daha yüksek olduğunu ve kombine tedavi gereksinimini tespit ettik

Anahtar Kelimeler: covid 19, inflamatuar marker, semptom, toraks bt, yoğun bakım

Comparıson of general characterıstıcs of patıents dıagnosed of pcr posıtıve covıd 19 followed ın ıntensıve care and servıce

iclal hocanlı1, mehmet kabak2
1Department Of Chest Diseases, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Mardin Public Hospital, Clinic Of Chest Diseases, Mardin, Turkey

INTRODUCTION: On December 8, 2019, pneumonia cases of unknown cause were reported in Wuhan, China's Hubei province, and the World Health Organization (WHO) revealed on January 7, 2020 that the cause of pneumonia is a new coronavirus that causes infection in humans. Our aim is to present the general characteristics of covid 19 patients with definite diagnosis in intensive care and service and to share our treatment experiences of these patients.
METHODS: 103 patients with positive PCR Covid 19 test results who were hospitalized between 17 March 2020 - 1 May 2020 were retrospectively analyzed.
RESULTS: The median age of the patients was 42 (28-58) and 58.3% of them were male. The frequency of HT and DM and the typical radiological appearance rate were significantly higher in patients followed up in the intensive care unit compared to the patients followed in the service. The most common symptoms were cough, fever, shortness of breath and sore throat. While lymphocyte and albumin levels were significantly lower in intensive care patients; CRP, D-dimer, Ferritin, LDH, NLO, PLO and CAR levels were significantly higher. The rate of Tocilizumab treatment in intensive care patients was significantly higher than in patients hospitalized in the service.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we determined that patients in need of intensive care were older, typical radiological appearance on CT was more frequent, comorbid conditions were higher, inflammatory parameters were higher, and combined treatment requirements were found.

Keywords: covid 19, inflammatory marker, symptom, thorax ct, intensive care

iclal hocanlı, mehmet kabak. Comparıson of general characterıstıcs of patıents dıagnosed of pcr posıtıve covıd 19 followed ın ıntensıve care and servıce. Van Med J. 2021; 28(2): 258-264

Sorumlu Yazar: iclal hocanlı, Türkiye
LookUs & Online Makale